banner diergeneesmiddelen.info

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Elanco Europe Ltd
Lilly House,
Priestley Road,
Basingstoke, RG24 9NL,
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Elanco France S.A.S.
B.P. 224
68330 Huningue
Frankrijk

Milbemax tabletten voor hondenAard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Milbemax tabletten voor kleine honden en puppy’s
Milbemax tabletten voor honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen Milbemax tabletten voor kleine honden en puppy’s:
Milbemycine oxime 2,5 mg
Praziquantel 25 mg
Hulpstoffen: QSP één deelbare tablet van 125 mg

Werkzame bestanddelen Milbemax tabletten voor honden:
Milbemycine oxime 12,5 mg
Praziquantel 125 mg
Hulpstoffen: QSP één tablet van 625 mg

Indicatie(s)

Ter behandeling van menginfecties met volwassen cestoden en nematoden zoals:

  • Cestoden: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.
  • Nematoden: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Thelazia callipaeda
  • Bij Crenosoma vulpis: het diergeneesmiddel toedienen ten behoeve van de reductie van het infectie niveau.
  • Bij Angiostrongylus vasorum: het diergeneesmiddel toedienen ten behoeve van de reductie van het infectie niveau bij immature volwassen (L5) en volwassen stadia van de parasiet (zie speciale behandeling en ziekte preventie door A. vasorum in de rubriek “Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening”)
  • Thelazia callipaeda: zie speciale behandelingsschema in de rubriek “Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening”.

Het diergeneesmiddel kan ook ingezet worden bij de preventie van hartworm ziekte (Dirofilariosis immitis), wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden nodig is.

Contra-indicatie(s)

Milbemax tabletten voor kleine honden en puppy’s: Niet toedienen aan puppy’s jonger dan 2 weken en/of met een gewicht minder dan 0,5 kg. Zie ook paragraaf “Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik.”
Milbemax tabletten voor honden: Niet toedienen aan honden met een gewicht minder dan 5 kg. Zie ook paragraaf “Speciale voorzorgsmaatergelen bij gebruik.”

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
Zie ook rubriek “Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik”.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

In zeer zeldzame gevallen zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gasto-intestinale verschijnselen (zoals braken, diarree, verlies van eetlust en kwijlen) bij honden waargenomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht u dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

MILBEMAX tabletten toedienen met een minimum dosering van 0,5 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht. MILBEMAX éénmalig oraal (via de bek) toedienen met of na wat eten.
Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de hond is de praktische dosering als volgt:

Gewicht MILBEMAX voor kleine honden en puppy's
0,5 – 1 kg ½ tablet
> 1 – 5 kg 1 tablet
> 5 – 10 kg 2 tabletten
Gewicht MILBEMAX voor honden
5 – 25 kg 1 tablet
> 25 – 50 kg 2 tabletten
> 50 – 75 kg 3 tabletten

In die gevallen waarbij preventie tegen hartworm ziekte wordt toegepast en waarbij gelijktijdig behandeling tegen lintworm vereist is, kan het diergeneesmiddel het monovalent product vervangen voor de preventie van hartworm ziekte.
Voor de behandeling van Angiostrongylus vasorum infecties, milbemycine oxime 4 maal toedienen met een interval van een week. Het wordt aanbevolen om, wanneer een behandeling tegen cestoden aangewezen is, éénmalig het diergeneesmiddel toe te dienen en daarna te vervolgen met een monovalent product dat alleen milbemycine oxime bevat gedurende de drie overige wekelijkse behandelingen.
De toediening van het diergeneesmiddel elke vier weken in endemische gebieden voorkomt angiostrongylosis door het verminderen van immature volwassen (L5) en volwassen parasieten, waarbij een gelijktijdige behandeling tegen cestoden wordt toegediend.
Voor de behandeling van Thelazia callipaeda dient milbemcyin oxime te worden toegediend in 2 behandelingen, met een tussenpoos van zeven dagen. Indien een gelijktijdige behandeling tegen cestoden aangewezen is kan het diergeneesmiddel het monovalent product met alleen milbemycine oxime vervangen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Het diergeneesmiddel éénmalig oraal (via de bek) toedienen met of na het eten.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren
Bewaren beneden 30ºC.
Bewaar de blister in het doosje als bescherming tegen het licht.
Houdbaarheid van gehalveerde tabletten is één maand.
Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum aangegeven op de blister en het doosje na EXP.

Speciale waarschuwing(en)

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Speciale waarschuwingen voor welke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Studies met milbemycine oxime geven aan dat de veiligheidsmarge bij Collies en bepaalde aanverwante hondenrassen minder is dan bij andere rassen. Bij deze honden moet de aanbevolen dosering strikt worden gevolgd.
De tolerantie bij jonge puppy’s van deze rassen voor dit product is niet onderzocht. De klinische verschijnselen bij Collies en die verschijnselen die gezien worden bij overdosering in de algemene hondenpopulatie zijn gelijksoortig (zie Overdosering).

Overdosering

Bij overdosering zijn geen andere symptomen waargenomen dan die zoals eerder genoemd (zie de rubriek Bijwerkingen).

Bijzondere voorzorgen bij gebruik bij dieren

Volgens goed veterinair gebruik dienen dieren te worden gewogen om een juiste dosering te kunnen waarborgen.

De behandeling van honden met een groot aantal circulerende larven van de hartworm (microfilariae) kan soms leiden tot het ontstaan van overgevoeligheidsreacties, zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of overdadig speekselen. Deze reacties worden geassocieerd met het vrijkomen van eiwitten van dode of stervende larven van de hartworm (microfilariae) en zijn niet direct een toxisch effect van het diergeneesmiddel. Het gebruik bij honden die besmet zijn met de larven van de hartworm (microfilariae) is daarom niet aanbevolen.

In een risicogebied voor hartwormen, of in het geval dat het bekend is dat de hond heeft gereisd van en naar gebieden met een hartworm risico, wordt het aanbevolen een dierenarts te consulteren voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend, om de aanwezigheid van een gelijktijdige besmetting met de hartworm, Dirofilaria immitis uit te sluiten.
In geval van een positieve diagnose is het wenselijk om een adulticide behandeling te geven voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend.

Echinococcose betekent een risico voor de mens. In geval van Echinococcose moeten speciale richtlijnen voor de behandeling, begeleiding en bewaking van betrokken personen opgevolgd worden.
Deskundigen of instituten op het gebied van parasitologie dienen te worden geraadpleegd.
Er zijn geen studies verricht met zwaar verzwakte honden of individuen met een ernstige vermindering van de nier- of leverfunctie. Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor dergelijke dieren of slechts na een risico/baten analyse door de verantwoordelijke dierenarts.

Bij honden jonger dan 4 weken oud is een lintworminfectie ongewoon. Behandeling van dieren jonger dan 4 weken oud met een combinatie product is daarom waarschijnlijk niet nodig.
Resistentie van parasieten voor een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen gedurende frequent, herhaaldelijk gebruik van een dergelijk anthelminticum van die bepaalde klasse.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient.

Na toediening handen wassen.
In het geval van een accidentele inname van de tabletten, speciaal bij kinderen, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de verpakking en/of bijsluiter te worden getoond.

Gebruik tijdens drachtigheid en lactatie.

Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt bij fokdieren, inclusief drachtige en lacterende teven.

Interacties met andere diergeneesmiddelen en andere vormen van interactie.

Het gelijktijdig gebruik van het diergeneesmiddel met selamectine wordt goed verdragen. Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lactoon selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering van het product. Door de afwezigheid van verdere studies is het aanbevolen voorzichtig te zijn bij het gelijktijdig toedienen van het product met andere macrocyclische lactonen. Ook zijn dergelijke studies niet uitgevoerd met drachtige dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

8 augustus 2016

Overige informatie

Verpakkingsgroottes:
Doos met 2 tabletten in een blister
Doos met 4 tabletten in een blister
Doos met 10 tabletten in een blister
Doos met 20 tabletten in een blister
Doos met 50 tabletten in een blister
Doos met 100 tabletten in een blister

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottesin de handel worden gebracht.

Registratienummer:
Milbemax tabletten voor kleine honden en puppy’s: REG NL 10090
Milbemax tabletten voor honden: REG NL 10091

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 12 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept, bijvoorbeeld bij:

medpets - voor de gezondheid van uw dier!

 

gezondheid_verzekerd


- advertentie -