Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Farma bv
Postbus 110
3420 DC Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma, Raamsdonkveer

Aard van het middel

Sedativum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Tranquigel.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame stof: per gram: acepromazinemaleaat, overeenkomend met 35 mg acepromazine.

Indicatie(s)

Alle situaties waarbij sedering gewenst is bij honden en katten, met name tijdens onderzoek van rusteloze of agressieve dieren, transport, africhten en training.

Contra-indicatie(s)

 • hypotensie;
 • hypothermie;
 • anaemie;
 • hart- en/of longaandoeningen;
 • epilepsie.

Bijwerkingen

 • hypotensie;
 • tachycardie;
 • verhoging van de ademhalingsfrequentie;
 • bij honden: aritmieën, miosis, tranenvloed en ataxie;
 • bij katten: tremoren, beven,lethargie, spierslapte en verdwijnen van de oprichtreflexen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden, katten

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

 • Lichte sedering 0,5-1,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht
 • Zware sedering 1,0-2,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht.

Deze dosering is een richtlijn en dient aan elke patiënt te worden aangepast (echter niet overschrijden), rekening houdend met de diverse factoren die de gevoeligheid voor sedatieva kunnen beïnvloeden. Bij langer gebruik dienen deze doseringen elke 12 uur te worden herhaald.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Oraal. Pasta achter op de tong aanbrengen.

Wachttijd

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn: 2 jaar indien bewaard bij kamertemperatuur (15-25 °C).

Speciale waarschuwing(en)

Niet toedienen te samen met choline-esterase remmers zoals organische fosforverbindingen (insecticiden) en procaïnehydrochloride (lokaal anaesthetica), waarvan de toxiciteit wordt versterkt.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen:

In verband met sensibilisatie en mogelijke overgevoeligheidsreakties en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

4 augustus 2006

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 3397

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 4 augustus 2006  (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept, bijvoorbeeld bij:


- advertentie -