Ronaxan | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Merial BV
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 

RonaxanAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Ronaxan 20 tabletten
Ronaxan 100 tabletten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Ronaxan 20 tabletten: Doxycycline (als doxycycline hyclaat) 20 mg.
Ronaxan 100 tabletten: Doxycycline (als doxycycline hyclaat) 100 mg.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

Luchtweginfecties veroorzaakt door voor doxycycline gevoelige micro-organismen.

Contra-indicatie(s)

Doxycycline niet toedienen bij overgevoeligheid voor tetracyclines, nier- en leverinsufficiëntie, ziektebeelden die gepaard gaan met braken, moeilijk
slikken, bij bestaande fotosensibiliteit en bij resistentie t.o.v. doxycycline.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen:
Misselijkheid, braken, diarree.
Overgevoeligheidsreacties, fotosensibiliteit en in uitzonderlijke gevallen fotodermatitis na blootstellen aan intensief daglicht, kunnen voorkomen.
Bij jonge dieren kan in uitzonderlijke gevallen tand- en botverkleuring optreden en een stoornis in de lengtegroei van de beenderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Gedurende de behandeling geen vaccinaties uitvoeren; niet toedienen aan fokdieren. Wanneer overgevoeligheidsreacties optreden, dient de toediening van doxycycline te worden gestaakt.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Laboratoriumproeven bij ratten en konijnen hebben geen teratogene of embryotoxische effecten van doxycycline aangetoond. Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

De uitscheiding van doxycycline kan o.i.v. barbituraten en fenytoïne versneld worden.
Gelijktijdige toediening van adsorbentia, zuurbindende of meerwaardige kationen (zoals bijvoorbeeld calcium, magnesium, aluminium, ijzer) dient vermeden te worden.
Kruisresistentie binnen de groep van de tetracyclines treedt op en is volledig.

Dosering en toedieningsweg(en)

Toediening: oraal.
Dosering: Tweemaal daags 5-10 mg/kg (1 tablet Ronaxan 20 per 2-4 kg / 1 tablet Ronaxan 100  per 10-20 kg) lichaamsgewicht, gedurende 5 dagen. Bij voorkeur tijdens de maaltijden toedienen, waarbij de therapie met een dubbele dosis wordt gestart.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Toxiciteits- en tolerantiestudies hebben aangetoond dat dit middel zeer goed wordt verdragen. Toediening van een dosis van 5 keer de therapeutische hoeveelheid aan de hond leidde in een enkel geval tot braken. Bij overdosering zijn derhalve geen andere bijwerkingen te
verwachten dan die genoemd onder "Bijwerkingen".

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet combineren met andere antimicrobiële middelen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Niet van toepassing

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen.

Houdbaarheidstermijn

3 jaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Aard en inhoud van de verpakking

Tabletten zijn verpakt per 5 blisters (PVC/aluminium) van 10 tabletten per blister.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 augustus 2010

Overige informatie

Registratienummer:
Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Ronaxan 20 tabletten: REG NL 4633
Ronaxan 100 tabletten: REG NL 4637

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 30 augustus 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek