Suramox 10% | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac Nederland B.V.
Hermesweg 15
3771 ND Barneveld

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac Nederland B.V.
Hermesweg 15
3771 ND Barneveld

Suramox 10%Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Suramox 10%
Injectievloeistof.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel: amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat) 100 mg/ml
Hulpstoffen:
Butylhydroxideanisol (E320) 0,18 mg/ml,
Benzyl alcohol 0,009 ml/ml,
Methyl-parahydroxybenzaat (E218) 0,9 mg/ml,
Propyl-parahydroxybenzaat (E219) 0,1 mg/ml,
Excipientia tot 1 ml

Indicatie(s)

Niet-melkgevend rund

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Pasteurella haemolyticus, Haemophilus spp. en Streptococcus spp.;
 • huidinfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Pasteurella haemolyticus, Haemophilus spp., Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.;
 • infecties veroorzaakt door Salmonella spp.

Varken

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., Haemophilus spp. en Streptococcus suis;
 • infecties veroorzaakt door E. coli; vlekziekte veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae; MMA-syndroom.

Hond

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Haemophilus spp., E. coli en Proteus mirabilis;
 • urogenitaalinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., E. coli en Proteus mirabilis;
 • maagdarmkanaalinfecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige pathogenen zoals Staphylococcus aureus, E. coli en Proteus mirabilis op geleide van een specifiek antibiogram;
 • huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli en Pasteurella multocida.

Kat

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Haemophilus spp., E. coli, Pasteurella spp. en Proteus mirabilis;
 • urogenitaalinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli en Proteus mirabilis;
 • maagdarmkanaalinfecties veroorzaakt door voor amoxicillinegevoelige pathogenen, zoals Staphylococcus aureus, E. coli en Proteus mirabilis op geleide van een specifiek antibiogram;
 • huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli en Pasteurella multocida.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij:

 • infecties veroorzaakt door penicillinase producerende bacteriën;
 • overgevoeligheid voor penicilline;
 • ernstige nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.
Onoordeelkundig gebruik van het middel kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen amoxicilline verhogen en kan daardoor de effectiviteit van behandeling met andere β-lactam antibiotica verminderen, als gevolg van kruisresistentie.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund, varken, hond en kat.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie ( in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met bacteriostatische antibiotica.

Dosering en toedieningsweg(en)

10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, twee maal daags, gedurende 3 dagen.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Toedieningswijze:

 • rund en varken: intramusculair;
 • hond en kat: intramusculair of subcutaan.

Maximaal 20 ml per injectieplaats.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Amoxicilline heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor parenteraal gebruik is 10 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 2870 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na parenterale toediening.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttijd

Runderen en varkens: 28 dagen voor de slacht.
Runderen: 84 uur voor de levering van melk.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contact dermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.

Houdbaarheidstermijn

2 jaar.
Aangeprikte flacon: 6 maanden.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 januari 2007

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 10173

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 16 januari 2007 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek