Tylosine 20% | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

ALFASAN NEDERLAND B.V.
Postbus 78
3440 AB WOERDEN

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

ALFASAN NEDERLAND B.V.
Postbus 78
3440 AB WOERDEN

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Tylosine 20% pro inj., oplossing voor injectie 200 mg/ml voor varkens, honden en katten.
Tylosine.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:
Tylosine (als tartraat): 200 mg

Hulpstoffen:
Benzyl alcohol: 40 mg
Natriummetabisulfiet (E 223): 1 mg

Indicatie(s)

Varkens

  • Behandeling van arthritis veroorzaakt door Mycoplasma hyosynoviae.
  • Pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma spp.
  • Vlekziekte.

Honden, katten

  • Mycoplasma infecties, veroorzaakt door voor tylosine gevoelige microorganismen op geleide van een specifiek antibiogram.

Contra-indicatie(s)

Bekende overgevoeligheid voor tylosine.
Niet toedienen aan kippen en kalkoenen. Intramusculair injectie bij deze dieren kan dodelijk zijn.

Bijwerkingen

Een ontstekingsreactie op de injectieplaats kan voorkomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Varken, hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Toedieningsweg

Intramusculair.

Dosering:

Varken: 10 mg tylosine per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen.
Hond en kat: 10-20 mg tylosine per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen.

Aanwijzigen voor een juiste toediening:

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Wachttijd

(Orgaan)vlees: 30 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

  • Bewaren beneden 25º C.
  • Niet in koelkast of vriezer bewaren.
  • Beschermen tegen licht.
  • Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor tylosine, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Onoordeelkundig gebruik van het middel kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen tylosine verhogen en kan daardoor de effectiviteit van behandeling met andere macrolide antibiotica verminderen, als gevolg van kruisresistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met irritatie sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. te worden. Draag daartoe handschoenen.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen gegevens beschikbaar.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Een ontstekingsreactie op de injectieplaats kan voorkomen.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

27 augustus 2009

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 9103

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 27 augustus 2009 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.