L-thyroxine tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Aesculaap B.V.
Mijlstraat 35
5281 LJ Boxtel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Aesculaap Groothandel B.V.

Aard van het middel

Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

L-thyroxine tabletten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel: Per tablet van 150 mg: 200 microgram (mcg) levothyroxine natrium.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, kat.

Indicatie(s)

Primaire en secundaire hypothyreoïdie.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Bij chronische overdosering kunnen symptomen van hyperthyreoïdie voorkomen.
Initieel kan men een verergering van de huid symptomatologie aantreffen met toegenomen pruritus door afstoting van de oude epitheelcellen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Chronische hypothyreoïdie resulteert in onvruchtbaarheid. Langdurige behandeling van dit product herstelt de vruchtbaarheid. Normale doses levothyroxine zijn essentieel gedurende de foetale periode voor de ontwikkeling van skelet en centraal zenuwstelsel. Expirimenteel werd echter bij overdosering een teratogene werking gevonden bij proefdieren. Gezien de aard van de aandoening verdient het de aanbeveling maatregelen te treffen die drachtigheid voorkomen.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Corticosteroïden o.p.’DDD, difenylhydantoïne, salicylaten, anabole steroïden, fenobarbital, fenylbytazine, diazepam, primidone en furosemide resulteren in een verhoogde eiwitbinding van levothyroxine. Oestrogenen, insuline en progesteron verlagen eiwitbinding, De behoefte aan insuline kan door diabetogene werking van levothyroxine toenemen.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Oraal, 20 mcg levothyroxine natriumper kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 1-2 keer. De dosis dient aangepast te worden op basis van thyroxine-concentraties in het plasma.

Overdosering

Bij chronische overdosering kunnen symptomen van hyperthyreoïde voorkomen, zie ook 'Bijwerkingen'.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttijd

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Geen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Niet van toepassing.

Houdbaarheidstermijn

5 jaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Aard en inhoud van de verpakking

PVC/aluminium blisterverpakking in kunststof pot met kunststofklapdeksel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

17 september 2007

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 9049

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 17 september 2007 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.