Acticam kauwtabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Ecuphar NV
Legeweg 157-I
8020 Oostkamp
België

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Ecuphar NV
Legeweg 157-I
8020 Oostkamp
België

en

Accord Healthcare Limited
Sage House, 319, Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Verenigd Koninkrijk

Aard van het middel

Anti-inflammatoir, Anti-rheumaticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Acticam 1 mg kauwtabletten voor honden
Acticam 2,5 mg kauwtabletten voor honden

Meloxicam

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Voor 1 mg: Elke kauwtablet bevat 1 mg Meloxicam
Voor 2,5 mg: Elke kauwtablet bevat 2,5 mg Meloxicam

Indicatie(s)

Verlichting van ontstekingen en pijn bij zowel acute als chronische musculo-skeletale aandoeningen.

Contra-indicatie(s)

  • Niet gebruiken bij drachtige of lacterende dieren.
  • Niet gebruiken bij dieren die lijden aan gastro- intestinale aandoeningen zoals irritatie en bloedingen, verstoorde lever-, hart-, of nier-functie en bloedingen.
  • Niet gebruiken bij honden die jonger zijn dan 6 weken of met een lichaamsgewicht van minder dan 4 kg.
  • Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Typische bijwerkingen van geneesmiddelen uit de groep Niet-Steroïde Anti-Inflammatoire Drugs (geneesmiddelen) (NSAID's) zoals verminderde eetlust, overgeven, diarree, fecaal occult bloed, apathie en verstoorde nierwerking zijn af en toe gerapporteerd. Deze bijwerkingen treden meestal in de eerste week van de behandeling op en zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard. Ze verdwijnen nadat de behandeling is beëindigd maar zijn in zeldzame gevallen ernstig of fataal.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Bij aanvang van de behandeling een enkele dosis van 0,2 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht op de eerste dag.

De behandeling wordt voortgezet met eenmaal daags een orale toediening (met 24 uur intervallen) op een onderhoudsdosis van 0,1 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht.

Elk tablet bevat respectievelijk 1 mg of 2,5 mg meloxicam, wat overeenkomt met de dagelijkse onderhoudsdosis voor een hond met een lichaamsgewicht van respectievelijk 10 kg, of 25 kg.

Elk tablet kan worden gehalveerd voor een nauwkeurige dosering in overeenstemming met het individuele lichaamsgewicht van het dier.
De tabletten kunnen zowel met als zonder voedsel worden toegediend.

Doseringsschema voor de onderhoudsdosis:

Lichaamsgewicht (kg) Aantal tabletten mg/kg
1 mg 2,5 mg
4,0-7,0 ½ - 0,13-0,1
7,1-10,0 1 - 0,14-0,1
10,1-15,0 - 0,15-0,1
15,1-20,0 2 - 0,13-0,1
20,1-25,0  - 1 0,12-0,1
25,1-35,0 0,15-0,1
35,1-50,0 2 0,14-0,1

Binnen 3 - 4 dagen wordt gewoonlijk een klinische reactie worden waargenomen. Als er geen zichtbare klinische verbetering optreedt moet de behandeling na 10 dagen worden gestaakt.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Besteedt vooral aandacht aan een nauwkeurige dosering. Volg zorgvuldig de instructies van de dierenarts.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.
Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket en de doos na "EXP". De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Indien gehalveerde tabletten worden gebruikt: Doe de resterende tablethelft terug in de geopende blisterverpakking. Gebruik de resterende tablethelft voor de volgende toediening.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Indien er ongewenste bijwerkingen optreden moet de behandeling worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd.
Voorkom gebruik bij gedehydreerde, hypovolemische of hypotensieve dieren omdat er dan een mogelijk risico bestaat op niertoxiciteit.

Niet voor gebruik bij katten!Dit voor honden bestemde product mag niet worden gebruikt bij katten, omdat het voor gebruik bij die diersoort niet geschikt is.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAID's moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

In geval van accidentele ingestie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

De veiligheid van het diergeneeskundig product is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Zie de rubriek "Contra-indicaties".

Interactie

Andere NSAID's, diuretica, anticoagulanten, aminoglycoside antibiotica en stoffen met een hoge eiwitbinding kunnen concurreren om de binding en zo toxische effecten veroorzaken. Acticam tabletten mogen niet worden toegediend in combinatie met andere NSAID's of glucocorticosteroïden.

Voorbehandeling met ontstekingsremmende stoffen kan tot meer of versterkte bijwerkingen leiden en dientengevolge moet voor dergelijke medicijnen een behandelingsvrije periode in acht worden genomen van ten minste 24 uur, voorafgaande aan het begin van de behandeling. De behandelingsvrije periode moet echter in overeenstemming zijn met de farmaceutische eigenschappen van eerder gebruikte producten.

Overdosis

In geval van overdosering moet een symptomatische behandeling worden gestart.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

6 november 2015

Overige informatie

Hoe Acticam tabletten er uitzien en inhoud van de verpakking:
Acticam 1 mg kauwtabletten voor honden: Licht citroengele, ronde, biconvexe, niet gecoate tabletten met honingsmaak, met aan de ene zijde een gestanste 'M1' ter weerszijden van de breukgleuf en aan de andere zijde glad.

Acticam 2 mg kauwtabletten voor honden: Licht citroengele, ronde, biconvexe, niet gecoate tabletten met honingsmaak, met aan de ene zijde een gestanste 'M2' ter weerszijden van de breukgleuf en aan de andere zijde glad.

Verpakkingsgrootten:
PVC/PVDC- aluminium blister verpakking gemaakt van doorzichtig PVC/PVDC en zuiver aluminiumfolie. Elke blister bevat 10 tabletten. De blisters zijn verpakt in een doos die 10 tabletten (10x1), 20 tabletten (10x2), 100 tabletten (10x10) of 500 tabletten (10x50) verpakt met bijsluiter, bevat.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Dit diergeneesmiddel is toegelaten in de lidstaten van de EER onder de volgende benamingen:

Naam van de lidstaat: : Naam van het diergeneeskundig product:
DE : Acticam 1 mg/2,5 mg Kautabletten für Hunde
DK : Meloxitab 1 mg/ 2,5 mg tyggetabletter til hund
ES : Acticam 1 mg 2,5 mg comprimidos masticables para perros
FR : Acticam 1 mg / 2,5 mg Comprimés à croquer pour chien
IE : Acticam 1mg/2.5mg Chewable Tablets for Dogs
NL : Acticam 1 mg/2,5 mg kauwtabletten voor honden
PT : Acticam 1 mg/2,5 mg Comprimidos mastigáveis para cães
SE : Acticam 1 mg/2,5 mg tuggtabletter för hund
UK : Acticam 1 mg/2.5 mg Chewable Tablets for Dogs

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek. Registratienummer:
Acticam 1 mg kauwtabletten voor honden - REG NL 104367
Acticam 2,5 mg kauwtabletten voor honden - REG NL 104368

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 december 2016 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.