Carporal® 50 mg/ml Oplossing voor injectie | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Norbrook Laboratories Limited
Newry
Co. Down
Noord-Ierland

Aard van het middel

Analgeticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Carporal 50 mg/ml oplossing voor injectie voor honden en katten
Carprofen

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Elke ml bevat: 50mg Carprofen.
Bevat ook benzylalcohol (conserveringsmiddel) 10 mg/ml en natriumformaldehydesulfoxylaat (antioxidant) 2,5mg/ml.

Indicatie(s)

Bij honden wordt het geïndiceerd voor het bestrijden van postoperatieve pijn en ontstekingen na aorthopedische chirurgie en operaties aan het zachte weefsel (waaronder intraoculaire chirurgie).

Bij katten wordt het geïndiceerd voor het bestrijden van postoperatieve pijn na eierstok- en baarmoederverwijdering en na operaties aan het zachte weefsel.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken na operaties die met aanzienlijk bloedverlies gepaard zijn gegaan.
Bij katten niet herhaaldelijk gebruiken.
Niet gebruiken voor katten jonger dan 5 maanden.
Niet gebruiken bij honden jonger dan 10 weken.

Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hart-, lever- of nieraandoeningen of maagdarm aandoeningen, als er een gevaar bestaat van maagdarmzweervorming of –bloedingen, of bij overgevoeligheid voor carprofen of andere NSAIDs of hulpstoffen.
Evenals bij andere NSAID’s, bestaat er een risico op zeldzame nierbijwerkingen of idiosyncratische leverbijwerkingen.

Bij gebrek aan specifiek onderzoek bij drachtige en zogende dieren, wordt dergelijk gebruik niet geïndiceerd.

Bijwerkingen

Typische bijwerkingen van NSAID’s zoals braken, zachte ontlasting/diarree, fecaal occult bloed, een verminderde eetlust en lusteloosheid zijn gemeld. Deze bijwerkingen treden meestal op binnen de eerste week van de behandeling en zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het beëindigen van de behandeling. In zeer zeldzame gevallen kunnen de bijwerkingen ernstig of dodelijk zijn.

Indien er bijwerkingen voorkomen dient het gebruik van het product te worden gestaakt en het advies van een dierenarts te worden ingewonnen.

Evenals bij andere NSAID’s bestaat er een risico op zeldzame nier- of idiosyncratische leverbijwerkingen door overgevoeligheid.

Soms kunnen er reacties op de injectieplaats worden waargenomen na subcutane injectie.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden en katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Bij de hond is de aanbevolen dosering 4 mg/kg (1 ml/12,5 kg) lichaamsgewicht, via intraveneuze of subcutane injectie, bij voorkeur preoperatief, tijdens de premedicatie of bij de inductie van anesthesie.

Klinisch onderzoek bij honden geeft aan dat er slechts één enkele dosis carprofen nodig is tijdens de eerste 24 uur na de oorspronkelijke dosis, maar indien verdere pijnstilling nodig is na operatie binnen deze periode van 24 uur, kan zo nodig één halve dosis (2 mg/kg) carprofen aan honden worden gegeven.

Om de pijnstillende en ontstekingremmende werking na operatie te verlengen, kan de parenterale behandeling worden opgevolgd met Carprofen-tabletten in een dosis van 4 mg/kg/dag gedurende maximaal 5 dagen.

Bij de kat is de aanbevolen dosering 4 mg/kg (0,24 ml/3 kg) lichaamsgewicht als enkele dosis via een intraveneuze injectie, bij voorkeur preoperatief op het moment van de anesthesie.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Bij de kat dient men vanwege de langere halfwaardetijd en de krappere therapeutische index met name te voorkomen dat de aanbevolen dosis wordt overschreden; het gebruik van een 1 ml injectiespuit met schaalverdeling wordt aanbevolen om de dosis nauwkeurig te kunnen afmeten.
Voor peri-operatief gebruik wordt aanbevolen het product tenminste 30 minuten voor de anesthesie toe te dienen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 250C.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 28 dagen. De datum waarop de ampul moet worden weggegooid moet na het afnemen van de eerste dosering worden genoteerd op het label op de ampul.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De aanbevolen dosis of behandelduur met name bij katten niet overschrijden.
Gebruik bij oude honden of katten kan extra risico’s met zich meebrengen. Als dergelijk gebruik niet kan worden voorkomen, kan het raadzaam zijn de desbetreffende dieren een verlaagde dosering te geven en ze onder nauwgezet klinisch toezicht te plaatsen.

Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren aangezien er een potentieel risico is op verhoogde toxische effecten op de nieren.

NSAID’s kunnen de fagocytose remmen; daarom moet bij de behandeling van inflammatoire condities die in verband worden gebracht met een bacteriële infectie een geschikte gelijktijdige anbitacteriële therapie worden toegepast.

NSAID’s en glucocorticoïden niet gelijktijdig of binnen 24 uur voor of na het product toedienen. Carprofen is sterk geboden aan plasmaproteïnen en kan concurreren met andere sterk gebonden geneesmiddelen, wat kan leiden tot toxische effecten.
Gelijktijdige toediening van mogelijk nefrotoxische geneesmiddelen dient te worden voorkomen.

Er bestaat geen specifiek antidotum voor een overdosering van carprofen, maar een algemene ondersteunende behandeling zoals gebruikelijk bij klinische overdosering van NSAID’s dient te worden toegepast.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Niet gebruiken bij honden en katten tijdens de dracht of lactatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan fotosensibilisatie en contactdermatitis veroorzaken bij huidcontact. Bij (herhaalde) interne blootstelling kunnen effecten op het maag/darmstelsel en/of nieren optreden.
Vermijd huidcontact.
Ga voorzichtig om met het product om huidcontact en zelfinjectie te voorkomen. Draag handschoenen. Handen wassen na gebruik.
Indien er contact met de huid optreedt, dient de huid direct te worden afgespoeld.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 juli 2010

Overige informatie

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

Verpakkingsgrootte

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenHet product wordt gepresenteerd in verpakkingen van 1, 5, 6, 10 en 12 ampullen van 20 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 107285

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 30 juli 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.