Norocarp | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down
Noord-Ierland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down
Noord-Ierland

NorocarpAard van het middel

Analgeticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Norocarp smakelijke tabletten voor honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Norocarp 20 mg: carprofen 20 mg
Norocarp 50 mg: carprofen 50 mg
Norocarp 100 mg: carprofen 100 mg

Indicatie(s)

Voor analgesie en vermindering van chronische ontsteking, bijvoorbeeld bij degeneratieve gewrichtsaandoeningen bij de hond.
De tabletten kunnen ook worden gebruikt bij de behandeling van postoperatieve pijn.

Contra-indicatie(s)

De aangegeven dosis niet overschrijden.
Niet gebruiken bij katten. De eliminatietijd van NSAID’s, waaronder carprofen, bij de kat is langer dan bij de hond en de therapeutische index is nauwer. Bij gebrek aan specifieke gegevens is gebruik bij de kat gecontra-indiceerd.

Niet gebruiken bij honden die lijden aan hart-, lever- of nieraandoeningen, wanneer er een kans is op maag-darmzweren of –bloedingen, of wanneer er aanwijzingen zijn voor bloeddyscrasie of overgevoeligheid voor het product. Zoals bij andere NSAID’s bestaat er een risico van zeldzame
idiosyncratische nier- of leverbijwerkingen.

Niet gebruiken bij puppy’s jonger dan 4 maanden.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Kenmerkende bijwerkingen die kunnen worden veroorzaakt door NSAID’s, zoals braken, zachte ontlasting/diarree, occult bloed in de ontlasting, verlies van eetlust en lusteloosheid, zijn gemeld. Deze bijwerkingen treden meestal op binnen de eerste behandelingsweek. Deze zijn in de meeste
gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na beëindiging van de behandeling. In zeer zeldzame gevallen kunnen deze echter ernstig of fataal zijn.
Zoals bij andere NSAID’s bestaat er een zeldzaam risico van idiosyncratische bijwerkingen van de nieren of lever.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor orale toediening. De tabletten zijn smakelijk en de meeste honden eten ze gewillig op wanneer ze worden aangeboden. De tabletten kunnen in gelijke helften worden verdeeld.
2 tot 4 mg carprofen per kg lichaamsgewicht per dag.
Een begindosis van 4 mg carprofen per kg lichaamsgewicht per dag gegeven als enkele dosis of in twee gelijk verdeelde doses kan, afhankelijk van de klinische respons, na 7 dagen worden teruggebracht tot 2 mg carprofen/kg lichaamsgewicht/dag gegeven als enkele dosis.
Om de analgetische en anti-inflammatoire bescherming postoperatief te verlengen, kan een parenterale preoperatieve behandeling worden gevolgd door carprofen tabletten in een dosering van 4 mg/kg/dag gedurende maximaal 5 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De duur van de behandeling hangt af van de optredende respons. Langdurige behandelingen moeten onder regelmatig toezicht van de dierenarts staan.
De aangegeven dosis niet overschrijden.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Op een droge plaats bewaren.
Beschermen tegen licht.
Niet bewaren boven 25 ºC.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de blisterverpakking en de doos na “EXP”.

Gedeelde tabletten moeten in de blisterverpakking worden bewaard.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 24 uur.
Tabletgedeelten die na 24 uur overblijven, moeten worden weggegooid.

Vanwege hun smakelijke aard de tabletten op een veilige plaats bewaren. Er kunnen ernstige bijwerkingen optreden indien grote hoeveelheden worden ingenomen. Als u vermoedt dat uw hond het produkt heeft ingenomen in een hogere dosering dan op het etiket staat vermeld, dient u contact op te nemen met de dierenarts.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Gebruik bij oudere honden kan extra risico met zich meebrengen. Als een dergelijk gebruik niet kan worden vermeden, kan voor dergelijke honden een lagere dosering en een zorgvuldige klinische behandeling nodig zijn.

Vermijd gebruik bij uitgedroogde, hypovolemische of hypotensieve honden, want er is mogelijk een verhoogde renale toxiciteit.

NSAID’s kunnen de fagocytose remmen. Daarom moet bij de behandeling van bacteriële ontstekingsaandoeningen een geschikte gelijktijdige antimicrobiële therapie worden ingezet.

Onderzoeken bij laboratoriumsoorten (ratten en konijnen) hebben foetotoxische effecten van carprofen aangetoond bij doses die dicht bij de therapeutische dosis liggen. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Niet gebruiken bij drachtige of zogende teven. Voor fokdieren niet gebruiken tijdens de voortplantingsperiode.

Carprofen is sterk gebonden aan plasma-eiwitten en gaat in competitie met andere sterk gebonden geneesmiddelen, wat de toxische effecten van de verschillende middelen kan versterken. Gebruik dit diergeneesmiddel niet gelijktijdig met of met een tussentijd van minder dan 24 uur na andere
NSAID’s of gelijktijdig met glucocorticoïden. Gelijktijdige toediening van mogelijk nefrotoxische geneesmiddelen moet worden vermeden.

Niet gelijktijdig met antistollingsmiddelen toedienen.

Er is geen specifiek antidotum voor overdosering met carprofen, maar een algemene ondersteunende behandeling zoals die wordt toegepast bij klinische overdosering met NSAID’s, moet worden toegepast.

Waarschuwingen voor de gebruiker

In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem/haar de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Handen wassen na gebruik van het product.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

28 februari 2011

Overige informatie

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

Verpakkingsgrootte Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek

Verpakkingen van 20, 100, 200 en 500 tabletten.Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:
Norocarp 20 mg: REG NL 106758
Norocarp 50 mg: REG NL 106759
Norocarp 100 mg:  REG NL 106760

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 28 februari 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.