Rimadyl injectievloeistof | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Pfizer Animal Health B.V.
Postbus 37
2900 AA Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Pfizer S.A.
Rue Laid bumiat 1
Louvain-La-Neuve (LLN)
Brabant Wallon, B-1348
België

Aard van het middel

Analgeticum, Anti-inflammatoir, Anti-pyrethisch.

Benaming van het diergeneesmiddel

RIMADYL INJECTIEVLOEISTOF, 50 mg/ml voor honden en katten
Carprofen

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Carprofen 50 mg/ml

Hulpstoffen:
Benzyl alcohol 1% w/v

Indicatie(s)

Hond: Bestrijding van post-operatieve pijn en oedeemvorming, na orthopedische ingrepen en weke-delen chirurgie (met inbegrip van intra-oculaire operaties).
Kat: Bestrijding van post-operatieve pijn.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hart-, lever- of nieraandoeningen en wanneer er aanwijzingen zijn voor gastrointestinale ulceratie of bloedingen, bloedafwijkingen of overgevoeligheid voor het product. Zoals ook bij andere NSAID's is er een risico op zeldzame bijwerkingen betreffende de nieren of lever.

Bijwerkingen

Zoals ook bij andere NSAID’s is er een risico (hoewel dit zelden voorkomt) op ongewenste effecten betreffende de nier, de lever of het maagdarmkanaal.

Hond:

Experimentele en klinische bewijzen geven aan, dat bij gebruik van carprofen bij de hond gastro-intestinale ulceratie zeldzaam is en voornamelijk voorkomt bij doseringen ver boven de therapeutische dosering.

Kat:

Typische ongewenste bijwerkingen van NSAID’s als verlies van eetlust, braken, diarree, occult bloed in de feces en apathie zijn af en toe gemeld.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat (kat vanaf een leeftijd van 4 maanden).

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Toediening: Voor intraveneuze of subcutane injectie.
Dosering:

Hond

4 mg/kg lichaamsgewicht (1 ml/ 12,5 kg lichaamsgewicht).
Om de pijnstillende en anti-inflammatoire behandeling post operatief uit te breiden, kan bij de hond de parenterale therapie met dit middel na 24 uur gevolgd worden door carprofen tabletten in een enkele dosering van 4 mg/kg/dag gedurende 5 dagen.

Kat

4 mg/kg lichaamsgewicht (0,08 ml/kg lichaamsgewicht).
Gezien de langere halfwaardetijd en de kleinere therapeutische breedte van dit middel bij de kat dient de aanbevolen dosering niet te worden overschreden en niet te worden herhaald.
Aanbevolen wordt om een 1 ml injectiespuit met maatverdeling te gebruiken. De parenterale therapie mag bij de kat niet gevolgd worden door carprofen tabletten.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Het middel kan het best pre-operatief gegeven worden, op moment van premedicatie of bij de inductie van de anesthesie.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Houdbaarheid aangeprikte flacon: 28 dagen. Bewaren beneden 25 ºC.
Niet invriezen.
Ongeopende flacon: In de koelkast bewaren bij 2-8 °C. Niet invriezen. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Hond

Gebruik bij dieren jonger dan 6 weken of bij oudere dieren kan extra risico met zich meebrengen. Wanneer geen andere oplossing gevonden kan worden, dient een gereduceerde dosis te worden toegediend. Deze dieren behoeven daarna een additionele klinische bewaking.

Kat

Niet gebruiken bij dieren jonger dan 4 maanden. Gebruik bij oude of zieke dieren kan extra risico met zich meebrengen.

Hond en kat

Vermijd gebruik van carprofen bij gedehydreerde of hypovolemische dieren of bij dieren met hypotensie omdat er een potentieel risico bestaat op verhoogde renale toxiciteit.
Gezamenlijke toediening met potentieel nefrotoxische middelen dient te worden vermeden.
Geen andere NSAID’s tegelijkertijd toedienen of binnen 24 uur na toediening van carprofen. Sommige NSAID’s hebben een hoog percentage binding aan plasmaeiwitten en zijn competitief met andere middelen met hoge plasma-eiwitbinding, wat kan leiden tot toxische effecten.

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder het kopje "Bijwerkingen". Er bestaat geen specifiek antidoot voor carprofen na overdosering. Een symptomatische behandeling kan worden ingesteld.

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht en lactatie.

Zoals ook bij andere NSAID’s is voor carprofen in laboratorium studies aangetoond dat fotosensibilisatie kan optreden. Vermijd huidcontact met het product. Mocht dit toch plaatsvinden, spoel het betreffende gebied dan onmiddellijk schoon.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 juli 2010

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.

Registratienummer: REG NL 10101

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 30 juli 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.