Rimifin | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea, Co. Galway
Ierland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Limited
Loughrea, County Galway
Ierland

RimifinAard van het middel

Analgeticum, Anti-inflammatoir, Anti-pyrethisch.

Benaming van het diergeneesmiddel

Rimifin 20 mg, 50 mg en 100 mg tabletten voor honden
Carprofen

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Een tablet met gegrild vlees smaak bevat:

Werkzaam bestanddeel:

Rimifin 20,0 mg
Rimifin 50,0 mg
Rimifin 100,0 mg

Indicatie(s)

Verlichting van de ontsteking en de pijn veroorzaakt door skeletspieraandoeningen en degeneratieve gewrichtsaandoeningen. Na parenterale analgesie bij de behandeling van postoperatieve pijn na een heelkundige ingreep van de weke delen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij katten.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij honden die lijden aan hart-, lever- of nierziekte, wanneer de kans bestaat op maagdarmzweren of -bloeding of bij tekenen van bloeddyscrasie.

Bijwerkingen

De typische ongewenste effecten van NSAID´s, zoals braken, zachte stoelgang/diarree, occult bloed in de ontlasting, gebrek aan eetlust en lethargie, zijn gemeld. Deze bijwerkingen doen zich doorgaans tijdens de eerste behandelingsweek voor; ze zijn veelal van voorbijgaande aard en verdwijnen na stopzetting van de behandeling, maar in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ze ernstig of zelfs dodelijk zijn.

Indien er bijwerkingen optreden, dient het gebruik van het geneesmiddel te worden stopgezet en dient advies gevraagd te worden aan een dierenarts.

Net zoals het geval is met andere NSAID´s, bestaat de kans dat er zich een zeldzame bijwerking ter hoogte van de nieren of een idiosyncrasie ten aanzien van de lever voordoet.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor orale toediening.

4 mg carprofen per kg lichaamsgewicht per dag.

Een aanvangsdosis van 4 mg carprofen per kg lichaamsgewicht per dag, toegediend als één enkele dagelijkse dosis of in twee gelijk verdeelde doses dosissen kan, naargelang de klinische respons, na 7 dagen verlaagd worden tot 2 mg carprofen/kg lichaamsgewicht/dag, toegediend als één enkele dosis.

De behandelingsduur hangt af van de waargenomen respons. Een langdurige behandeling dient onder regelmatig diergeneeskundig toezicht te gebeuren.

Om het analgetisch en ontstekingsremmend effect postoperatief te verlengen, kan een preoperatieve parenterale behandeling met carprofen injecties gevolgd worden door tabletten carprofen in een dosis van 4 mg/kg/dag gedurende 2 dagen.

De vermelde dosis niet overschrijden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Niet van toepassing

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
Op een droge plaats in de originele verpakking bewaren. Beschermen tegen licht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.
Gehalveerde of ongebruikte tabletten dienen direct te worden verwijderd.

Speciale waarschuwing(en)

Niet gebruiken bij drachtige en/of lacterende teefjes.

Gebruik bij honden jonger dan 6 weken of bij oudere honden kan bijkomende risico’s inhouden.
Indien zulk gebruik onvermijdelijk is, kan het nodig zijn de honden onder zorgvuldig klinisch toezicht te houden.

Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve honden, gezien er een potentieel verhoogd risico op niervergiftiging bestaat.

Gelijktijdig toedienen van geneesmiddelen die niervergiftiging kunnen veroorzaken dient vermeden te worden.

NSAID’s kunnen de inhibitie van fagocytose veroorzaken en daarom dient in geval van een met een bacteriëe infectie gepaard gaande ontsteking gelijktijdig een gepaste antimicrobiëe therapie te worden ingesteld.

Niet gelijktijdig met of binnen 24 uur andere NSAID’s toedienen. Sommige NSAID’s kunnen zich zeer sterk aan plasma-eiwitten binden en met andere sterk gebonden geneesmiddelen concurreren, waardoor vergiftigingsverschijnselen kunnen optreden.

Carprofen dient niet gelijktijdig met glucocorticoïen te worden toegediend.

Er bestaat geen specifiek antidotum bij overdosering van carprofen, maar een algemene ondersteunende therapie, zoals toegepast in geval van een klinische overdosering van NSAID’s, dient te worden toegepast.

Speciale voorzorgen, te nemen te nemen door degenme die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In geval van accidentele ingestie van tabletten, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter te worden getoond. Handen wassen na gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 juni 2015

Overige informatie

Verpakkingsgrootten:

Verpakkingsgrootten blister: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000 tabletten

Verpakkingsgrootte voor container:

20 mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000.
50 mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500.
100 mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer:
Rimifin 20 mg: REG NL 10431
Rimifin 50 mg: REG NL 10432
Rimifin 100 mg: REG NL 10433

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.