Otifin PD oordruppels | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

CEVA Santé Animale B.V.
Tiendweg 8c
2671 SB Naaldwijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 

Aard van het middel

Antimicrobieel middel, Hormoonpreparaat.

Benaming van het diergeneesmiddel

Otifin PD oordruppels

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

1 ml bevat:
Werkzaam bestanddelen
Gentamicinesulfaat, overeenkomend met gentamicine 3 mg
Polymyxine-B-sulfaat 10.000 I.E.
Dexamethasondinatriumfosfaat, overeenkomend met dexamethason 1 mg

Hulpstoffen:
Conserveermiddel:
Fenylkwikboraat 0,0404 mg
Natrium metabisulfiet 1,6 mg E223

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

Etterige en niet-etterige otitis externa en chronische otitiden veroorzaakt door voor gentamycine en polymyxine-B gevoelige bacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Staphylococcus aureus of E.coli op geleide van een specifiek antibiogram.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Niet toedienen in hoge doseringen aan drachtige dieren.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen bekend.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor uitwendige toepassing.
3-6 druppels, 2 maal daags, gedurende 7-14 dagen in de uitwendige gehoorgang druppelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Er zijn geen effecten van overdosering bekend.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttijd

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct uidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere geneesmiddelen.

Houdbaarheidstermijn

2 jaar.
Aangebroken verpakking: 30 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Aard en inhoud van de verpakking

Aluminium tube à 10, 15, 20, 25, 30, 40 en 80 ml met polyethyleen canule met plastic dop. PVC-injector à 10, 15, 20 en 25 ml.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

17 augustus 2005

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 9882

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 17 augustus 2005 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.