Feligen CRP | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac Nederland BV
Hermesweg 15
3771 ND BARNEVELD

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac Laboratories

Aard van het middel

Vaccin.

Benaming van het diergeneesmiddel

Feligen CRP

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per dosis van 1 ml:

Werkzame bestanddelen

 • Levend geattenueerd feline calicivirus, stam F9: minstens 104,6 CCID50 (Cell Culture Infective Dose 50%)
 • Levend geattenueerd feline herpesvirus type 1, stam F2: minstens 105 CCID50
 • Levend geattenueerd kattenziektevirus, stam LR 72: minstens 103,7 CCID50

 

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Katten.

 

Indicatie(s)

Stimulatie van actieve immunisatie van katten vanaf een leeftijd van 12 weken

 • tegen kattenziekte
 • ter vermindering van de ernst van ziekteverschijnselen veroorzaakt door feline calicivirus en feline herpesvirus type 1

Contra-indicaties

Zie rubriek 'Gebruik tijdens dracht en lactatie'.

Bijwerkingen

Een voorbijgaande (lokale) entreactie kan voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

 • het vaccin aseptisch toedienen
 • aanbevolen wordt de dieren tenminste 10 dagen voor vaccinatie tegen maagdarmwormen te behandelen
 • Vaccineer alleen gezonde dieren
 • Stel het dier niet bloot aan infectie gedurende 21 dagen na de vaccinatie
 • gebruik het vaccin direct na oplossen

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

 • Dien geen corticosteroiden of antivirale medicatie toe gedurende de dagen voorafgaande en volgend op de vaccinatie.
 • Interacties tussen Feligen CRP en andere vaccins zijn niet afzonderlijk bestudeerd, maar indien de normale voorschriften voor immunisatie van de doeldieren worden gevolgd, is er geen reden om aan te nemen, dat ongewenste reacties zullen optreden.

Dosering en toedieningsweg(en)

De inhoud van de flacon met de gevriesdroogde fractie van het vaccin oplossenin de totale inhoud van de flacon met oplosmiddel. Het aldus gereconstitueerde vaccin dient in zijn geheel te worden toegediend.

Basisvaccinatie

Tweevoudige enting subcutaan met telkens één dosis per dier met een interval van 3-4 weken, waarvan de eerste enting vanaf de leeftijd van 12 weken.

Herhalingsvaccinatie

Jaarlijks een dosis Feligen CRP subcutaan toedienen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Een tienvoudige overdosering met Feligen CRP gaf geen ongewenste reacties te zien.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Maternale antistoffen kunnen het resultaat van de vaccinatie ongunstig beïnvloeden.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Handen en gebruikt entmateriaal na vaccinatie wassen en desinfecteren. Vermijd contact met de huid en zelf-injectie. Raadpleeg bij zelfinjectie een arts.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen bekend.

Houdbaarheidstermijn

21 maanden.
Na oplossen het vaccin direct gebruiken.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking bij 2 - 8ºC.Beschermen tegen licht.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdompeling in een geschikt desinfectiemiddel, in overeenstemming met de nationale vereisten.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

3 juli 2005

Overige informatie

Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

Primaire verpakking:
Flesje (glas) van 3 ml met een 13 mm butylelastomeer dop en aluminium felscapsule.
Doos van 10 flesjes
Doos van 50 flesjes
Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenHet is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 4521

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 19 februari 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.