Felocell CVR-C | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Eli Lilly Nederland B.V./Elanco Animal Health
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Pfizer Animal Health S.A.
Rue Laid Burniat, 1
B -1348 Louvain-la-Neuve
België

Aard van het middel

Vaccin.

Benaming van het diergeneesmiddel

Felocell CVR-C, gevriesdroogde vaccinvirussen en Chlamydophila felis met bijbehorend suspendeermiddel voor injectie, voor katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per dosis van 1 ml:
Werkzame bestanddelen:
Levend geattenueerd feline panleukopenievirus, stam sneeuwluipaard: tenminste 103,0CCID50
Levend geattenueerd feline rhinotracheïtisvirus, stam FVRm: tenminste 105,0CCID50
Levend geattenueerd feline calicivirus, stam F-9: tenminste 105,5CCID50

Levend geattenueerd Chlamydophila felis, stam Baker: tenminste 103,2CCID50

Indicatie(s)

Actieve immunisatie van katten vanaf de leeftijd van 12 weken tegen kattenziekte en ter vermindering van de ernst van de ziekteverschijnselen veroorzaakt door feline infectieuze rhinotracheïtisvirus, feline calicivirusen en Chlamydophila felis.

Immuniteitsduur:
Na vaccinatie met dit middel volgens voorschrift is met betrekking tot kattenziekte een immuniteitsduur van enkele maanden en met betrekking tot Chlamydophila felis een partiële bescherming van één maand aannemelijk gemaakt.

Contra-indicaties

Niet gebruiken tijdens de dracht.

Bijwerkingen

In uitzonderlijke gevallen kan een verhoging van lichaamstemperatuur, verlamming en lethargie waargenomen worden, deze verschijnselen zijn van voorbijgaande aard.
In zeer uitzonderlijke gevallen kan een anafylactische reactie optreden waarbij symptomatische behandeling nodig kan zijn (bv. adrenaline).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

De gevriesdroogde vaccincomponent suspenderen in het bijbehorende suspendeermiddel.
De gehele suspensie (=1 ml) dient onmiddellijk subcutaan te worden toegediend.

Basisvaccinatie

Katten vanaf de leeftijd van 12 weken:
- tweevoudige vaccinatie met telkens één dosis per dier, met een interval van 3-4 weken.

Herhalingsvaccinatie

Feline infectieuze rhinotracheitis virus, feline calicivirus:
- jaarlijkse enkelvoudige vaccinatie met één dosis per dier.

Aanwijzigen voor een juiste toediening

Geen chemisch gesteriliseerde naalden of injectiespuiten gebruiken.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren bij 2-8°C (in de koelkast).
Niet in de vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.
Na resuspenderen het vaccin direct gebruiken, niet bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Zoals bij iedere vaccinatie is het aan te raden uitsluitend gezonde dieren te vaccineren.
Indien na vaccinatie anafylaxie optreedt, dient, ongeacht de oorzaak, adrenaline of een gelijkwaardig product te worden toegediend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Maternale antistoffen kunnen het resultaat van de vaccinatie ongunstig beïnvloeden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient 

Handen en gebruikte entmaterialen na vaccinatie wassen en desinfecteren.

Chlamydophila felis kan in principe humaan pathogeen zijn. Hoewel bij de geattenueerde Chlamydia stam in het onderhavige middel nooit is aangetoond dat het ziekte kan veroorzaken bij de mens, is het raadzaam om in geval van accidentele zelfinjectie onmiddellijk een arts te raadplegen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet gebruiken tijdens de dracht.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek bijwerkingen.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel, behalve het suspendeermiddel bijgevoegd voor gebruik bij het vaccin.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdompeling in een geschikte desinfectiemiddel, in overeenstemming met de nationale vereisten.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

7 april 2014

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 4161

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 4 december 2014 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.