Purevax Rabies | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
F-69007 LYON
FRANKRIJK

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

MERIAL
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
F-69800 SAINT PRIEST
FRANKRIJK

Aard van het middel

Vaccin

Benaming van het diergeneesmiddel

Purevax Rabies suspensie voor injectie

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Elke dosis van 1 ml bevat:
Rabiës recombinant kanariepokken virus (vCP65) ......................................................... ≥ 106.8 FAID*50
*Fluorescent assay infectious dose 50 %

Indicatie(s)

Actieve immunisatie van katten van 12 weken en ouder ter voorkoming van sterfte door een rabiës-infectie.

Aanvang van immuniteit: 4 weken na het basisvaccinatieschema.

Immuniteitsduur na de basisvaccinatie: 1 jaar.
Immuniteitsduur na de herhalingsvaccinatie: 3 jaar.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Een voorbijgaande en milde apathie kan optreden, alsook een milde anorexie of hyperthermie (boven 39,5 °C), die gewoonlijk 1 of 2 dagen duurt. Meestal traden deze reacties op gedurende de 2 dagen na de injectie van het vaccin.
Een voorbijgaande lokale reactie kan af en toe optreden (pijn bij palpatie, lichte zwelling die een knobbeltje kan worden, warmte op de injectieplaats en soms erytheem), die gewoonlijk verdwijnt binnen ten hoogste 1 of 2 weken.

Zeer uitzonderlijk kan een overgevoeligheidsreactie optreden die een gepaste symptomatische behandeling kan vereisen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Subcutane toediening.
Dien één dosis van 1 ml toe, volgens het onderstaande vaccinatieschema:

Basisvaccinatieschema: 1 injectie vanaf een leeftijd van 12 weken,
Herhalingsvaccinatie: 1 jaar na de basisvaccinatie, daarna met intervallen tot 3 jaar.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Na aanprikken onmiddellijk verbruiken.
Beschikbare gegevens ten aanzien van de veiligheid en werkzaamheid tonen aan dat dit vaccin kan worden gemengd en toegediend met het gamma van niet-geadjuveerde MERIAL vaccins (diverse combinaties met feliene virale rhinotracheïtis, calicivirose, panleucopenie en chlamydiosis componenten).
Gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens over de werkzaamheid die een risico op interferentie aantonen, wordt de toediening van het niet-geadjuveerde MERIAL vaccin tegen feline leukemie niet aanbevolen binnen 14 dagen vóór of na vaccinatie met dit vaccin.
Reizen naar landen die een serologische rabiës-test vereisen: ervaring toont aan dat sommige dieren, terwijl wel beschermd, niet de 0,5 IU/ml antistoftiter tonen die door sommige landen wordt vereist. Dierenartsen kunnen 2 vaccinaties overwegen. Het meest geschikte moment om het bloedmonster te nemen is 28 dagen na vaccinatie.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren en transporteren bij 2 °C-8 °C.
Bescherm tegen licht.
Niet in de vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP.

Speciale waarschuwingen

Alleen bij gezonde dieren gebruiken.

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.

Er werden geen andere symptomen opgemerkt dan deze reeds vermeld in rubriek “Bijwerkingen” na toediening van 10 doses. De reacties kunnen langer duren.
Kanariepokken recombinanten staan bekend als veilig voor de mens. Milde lokale en/of systemische bijwerkingen door de injectie op zich kunnen voorbijgaand waargenomen worden. In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel, behalve met niet-geadjuveerde MERIAL vaccins vermeld in rubriek “Aanwijzingen voor een juiste toediening”.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdompeling in een geschikt desinfectiemiddel, goedgekeurd voor gebruik door de bevoegde instantie.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

19 maart 2012.

Overige informatie

Vaccin tegen rabiës infectie.

De vaccinstam vCP65 is een recombinant kanariepokkenvirus welke het glycoproteïne G gen van het rabiës virus uitdrukt. Na inoculatie brengt het virus het beschermende eiwit tot expressie, evenwel zonder virusvermeerdering in de kat. Hierdoor verwekt het vaccin een actieve immuniteit tegen het rabiës-virus bij katten.

VerpakkingUitsluitend door dierenartsen te gebruiken
Doos met 10 flacons van 1 dosis.
Doos met 50 flacons van 1 dosis.
Doos met 2 flacons van 1 dosis.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 106780

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 4 december 2014 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.