Vanguard CPV Lepto | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
België

Aard van het middel

Vaccin

Benaming van het diergeneesmiddel

Vanguard CPV Lepto

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per dosis van 1 ml:
Werkzaam bestanddeel:

  • levend geattenueerd Canine Parvo Virus, stam NL-35-D 35e passage: minstens 107,0 CCID50 *
  • met thiomersal geïnactiveerde Leptospira interrogans fractie:
    serovar canicola: minstens 40 Hamster-PD80**
    serovar icterohaemorrhagiae: minstens 40 Hamster-PD80**


* CCID50: Cell Culture Infective Dose 50%
** Hamster-Protective Dosis, 80%

Indicatie(s)

Actieve immunisatie van honden vanaf de leeftijd van 9 weken:

  • ter preventie van klinische verschijnselen inclusief leucopenie en ter vermindering van virusuitscheiding veroorzaakt door canine parvovirus (type 2a).
  • ter preventie van sterfte en klinische verschijnselen inclusief leucopenie en ter vermindering van virusuitscheiding veroorzaakt door canine parvovirus (typen 2b en 2c).
  • partiële actieve immunisatie van honden vanaf de leeftijd van 9 weken tegen leptospirosis veroorzaakt door Leptospira interrogans serovar canicola en serovar icterohaemorrhagiae.

Contra-indicatie(s)

Gebruik van hyperimmuun serum of immunosuppressieve geneesmiddelen binnen één maand na vaccinatie.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Een lokale, soms pijnlijke reactie kan voorkomen op de injectieplaats.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering en vaccinatieschema

Basisvaccinatie:
Tweevoudige vaccinatie met telkens 1 dosis per dier met een interval van 2-3 weken.
Het verdient aanbeveling de vaccinatie tegen canine parvovirus te herhalen op een leeftijd van 16-18 weken.

Jaarlijkse hervaccinatie met 1 dosis per dier wordt aanbevolen.

Toediening samen met Vanguard R:
Om beide producten te mengen, Vanguard CPV-Lepto schudden voor gebruik.
De flacon met Vanguard R schudden en daarna in de flacon van Vanguard CPV-Lepto of in de spuit mengen met 1 ml Vanguard CPV-Lepto.
De vermengde vaccins voorzichtig schudden en direct toedienen via een subcutane injectie.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Schudden en de volledige inhoud van het flesje (1 ml) onmiddellijk subcutaan toedienen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.
Bewaren en vervoeren bij 2°C - 8°C (in een koelkast). Beschermen tegen licht. Niet invriezen.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Indien na vaccinatie anafylaxie optreedt, dient, ongeacht de oorzaak, adrenaline of een soortgelijk product te worden toegediend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Uitsluitend gezonde dieren vaccineren.
Gebruik van hyperimmuun serum of immunosuppressieve geneesmiddelen moet vermeden worden gedurende één maand na vaccinatie.
Geen chemisch gesteriliseerde naalden of injectiespuiten gebruiken.en desinfecteren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Handen en het gebruikte vaccinatie materiaal na de vaccinatie wassen en desinfecteren.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet gebruiken bij drachtige honden.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Beschikbare gegevens ten aanzien van de veiligheid en werkzaamheid tonen aan dat dit vaccin subcutaan bij honden kan worden toegediend op dezelfde dag, als Vanguard R, zowel gemengd in een spuit als op verschillende injectieplaatsen.
De duur van de immuniteit voor de Vanguard range wanneer gebruikt met Vanguard R is niet vastgesteld.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel anders dan Vanguard R.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdompeling in een geschikt desinfectiemiddel, in
overeenstemming met de nationale eisen.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien***

27 augustus 2013

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Registratienummer: REG NL 8371

***Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 4 december 2014 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.