Vanguard R | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Bioveta, a.s.,
Komenského 212, Ivanovice na Hané,
683 23, Tsjechische Republiek

Aard van het middel

Vaccin

Benaming van het diergeneesmiddel

Vanguard R, suspensie voor injectie

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Samenstelling per dosis (1 ml):
Werkzaam bestanddeel: Geïnactiveerd rabiësvirus, stam SAD Vnukovo-32: min. 2 IU/ml
Adjuvans: Aluminium hydroxide 2,0 mg
Hulpstoffen: Thiomersal 0,1 mg

Suspensie voor injectie
Lichtroze oplossing welke fijn sediment kan bevatten.

Indicatie(s)

Voor de actieve immunisatie van honden, katten, runderen, varkens, schapen, geiten, paarden en fretten (vanaf een leeftijd van 12 weken) ter preventie van infectie en sterfte veroorzaakt door het rabiësvirus.

De aanvang van de immuniteit is 14-21 dagen na de eerste vaccinatie.
Immuniteitsduur: ten minste 1 jaar na de eerste vaccinatie en 2 jaar na boostervaccinaties.

Contra-indicatie(s)

Uitsluitend gezonde dieren vaccineren.
Niet gebruiken bij dieren die tekenen vertonen van rabiës of die ervan verdacht worden met het rabiësvirus geïnfecteerd te zijn.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Na subcutane toediening kan bij alle doeldieren een voorbijgaande zwelling op de injectieplaats voorkomen.
Deze zwelling kan een maximale diameter van 7 mm bereiken en kan in zeldzame gevallen gepaard gaan met een licht onaangenaam gevoel. Deze reactie is gewoonlijk binnen 10 dagen verdwenen.
Fretten kunnen een reactie vertonen op het vaccin zoals een zwelling met een diameter tot 10 mm.

Na intramusculaire toediening kan bij alle doeldieren een voorbijgaand onaangenaam gevoel (in zeldzame gevallen gepaard gaande met zwelling) op de injectieplaats voorkomen. Deze reactie is gewoonlijk binnen 7 dagen verdwenen.

Na gelijktijdige of vermengde toediening van Vanguard R en een ander vaccin uit de Vanguard range voor honden kan bij gevaccineerde honden een voorbijgaande zwelling op de injectieplaats optreden en kan een voorbijgaande zwelling optreden van de submandibulaire en/of prescapulaire lymfeknopen 4 uur na vaccinatie. Deze symptomen verdwijnen binnen 24 uur.

Incidenteel kan er een overgevoeligheidsreactie optreden. In dat geval dient onmiddellijk een gepaste behandeling te worden gestart.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, word u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond, kat, rund, varken, schaap, geit, paard en fret.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering en toedieningswegen

Schudden voor gebruik.
Toediening van één enkele dosis van 1 ml is voldoende, ongeacht leeftijd, gewicht of diersoort.
Toedienen per subcutane of intramusculaire injectie.

Eerste vaccinatie

Alle doeldieren kunnen gevaccineerd worden vanaf een leeftijd van 12 weken.
Eerste vaccinatie met één enkele dosis vaccin.

Hervaccinatie

De dieren dienen 1 jaar na de eerste vaccinatie gehervaccineerd te worden met 1 dosis van het vaccin.

Na de eerste booster vaccinatie (toegediend 1 jaar na de eerste vaccinatie) kunnen de dieren iedere 2 jaar gehervaccineerd worden met 1 dosis van het vaccin.

Toediening samen met andere vaccins uit de Vanguard range voor honden

Om beide producten te mengen, dienen de vaccins gereconstitueerd te worden zoals aangegeven in de bijbehorende SPC’s. Vanguard R goed schudden voor gebruik.
De gereconstitueerde flacon goed schudden en daarna in de flacon van Vanguard R of in de spuit mengen met 1 ml Vanguard R.
De gemengde vaccins voorzichtig schudden en direct toedienen via een subcutane injectie.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Schudden voor gebruik.

Wachttermijn

Honden, katten, fretten: Niet van toepassing.
Runderen, varkens, schapen, geiten, paarden: Nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren in een koelkast (bij 2 °C tot 8 °C).
Vrijwaren tegen bevriezing.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP.
Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 10 uur

Speciale waarschuwingen

In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Honden

Beschikbare gegevens ten aanzien van de veiligheid en werkzaamheid tonen aan dat dit vaccin subcutaan bij honden kan worden toegediend op dezelfde dag, als ieder ander vaccin uit de Vanguard range (Vanguard 7, Vanguard Plus 7, Vanguard Plus 5, Vanguard Plus 5L, Vanguard Pup, Vanguard Puppy, Vanguard CPV, Vanguard CPV +L, Vanguard DA2Pi, Vanguard DA2Pi+L, Vanguard Lepto ci waar goedgekeurd) zowel gemengd in een spuit als op verschillende injectieplaatsen. De duur van de immuniteit voor de Vanguard range wanneer gebruikt met Vanguard R is niet vast gesteld.

Overige doeldiersoorten

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.
Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel, behalve de vaccins van de Vanguard range met CDV, CAV, CPV, CPi en Leptospira.
Kan tijdens de dracht worden gebruikt.

Het vaccin is niet uitgebreid getest bij lacterende dieren.
Uit de beperkte beschikbare gegevens blijkt echter dat toediening van het vaccin aan lacterende dieren niet gepaard zal gaan met een toename van het aantal bijwerkingen.

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek 'Bijwerkingen" na toediening van een tweevoudige overdosis. Subcutane vaccinatie met een overdosis leidt tot een grotere (tot 12 mm in diameter) lokale reactie dan na een standaard dosis.
De nationale wetgeving betreffende de rabiëscontrole kan een vaccinatieschema vereisen dat afwijkt van het schema zoals aanbevolen onder "Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)" (bv. een frequentere vaccinatie) of kan de vaccinatie beperken tot bepaalde diersoorten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

17 mei 2013

Overige informatie

Verpakking:
Het vaccin wordt geleverd in een Type I of Type II, Ph Eur, glazen flacon, afgesloten met een rubber stop en aluminium felscapsule.
Het vaccin wordt geleverd in de volgende hoeveelheden: 
10 x 1 ml, 20 x 1 ml, 25 x 1 ml, 50 x 1 ml en 100 x 1 ml;
1 x 5 ml, 5 x 5 ml, 10 x 5 ml;
1 x 10 ml, 5x 10 ml, 10x10 ml;
1x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de nationale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Registratienummer: REG NL 10392

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 4 december 2014 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.