Malaseb shampoo | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
DK-7171 Uldum
Denemarken

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
DK-7171 Uldum
Denemarken

Malaseb shampooBenaming van het diergeneesmiddel

Malaseb shampoo voor honden en katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzame stoffen:
Chloorhexidinedigluconaat 20 mg, equivalent aan chloorhexidine 11,26 mg
Miconazolnitraat 20 mg, equivalent aan miconazol 17,37 mg.

Hulpstoffen:
Methylchloorisothiazolinon 0,0075 mg, Methylisothiazolinon 0,0025 mg

Het product is een heldere tot licht troebele, lichtgeel tot lichtbruine vloeistof.

Indicatie(s)

Voor de behandeling en het onder controle houden van seborroeïsche dermatitis geassocieerd met Malassezia pachydermatis en Staphylococcus intermedius bij honden.
Bij katten als hulpmiddel bij de behandeling van ringworm ten gevolge van Microsporum canis in combinatie met het gebruik van griseofulvine.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de werkzame bestanddelen, een van de adjuvantia of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

In het bijzonder honden met atopie en katten met een allergische huidaandoening kunnen een voorbijgaande pruritus en/of erythemateuze reactie ontwikkelen na behandeling.

In uitzonderlijke omstandigheden kan er na behandeling bij honden en katten een huidreactie optreden (jeuk, roodheid).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden en katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Hond

Was 2 maal per week totdat de symptomen afnemen, daarna wekelijks of zo vaak als nodig om de symptomen onder controle te houden. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.

Kat

Was 2 maal per week gedurende een minimale door de dierenarts geadviseerde periode of eventueel zoveel langer totdat de vachtkweek negatief is voor M. canis. De maximale periode van gebruik mag niet langer zijn dan 16 weken.
De dierenarts moet worden geraadpleegd of het noodzakelijk is de vacht van de kat voor de behandeling al dan niet te trimmen..

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Maak de huid en vacht van het dier goed nat met schoon water. Breng hierna op verschillende plaatsen Malaseb shampoo aan en masseer deze vervolgens in de vacht, speciaal rond de lippen, onder de staart en tussen de tenen. Gebruik een hoeveelheid die voldoende is om schuim creëren. Laat het dier 10 minuten staan, spoel daarna af met schoon water en laat de huid en vacht op natuurlijke wijze drogen. Doe dit in een warme en tochtvrije omgeving.

De 250 ml fles is, afhankelijk van de dikte van de vacht, voldoende voor ongeveer 8-16 behandelingen van een hond van 15 kg, of 5-10 behandelingen van een hond van 25 kg of 25 behandelingen van een kat.

Wachttijd

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 30°C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden.

Speciale waarschuwing(en)

Malaseb shampoo dient bij ringworm alleen in combinatie met griseofulvine te worden gebruikt. Bij kittens onder behandeling kan in eerste instantie een toename van M. canis in kweek worden waargenomen.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor het gebruik bij dieren

Indien het product in contact komt met ogen, spoel uit met een ruime hoeveelheid water.
Tijdens het wassen en spoelen en totdat huid en vacht droog zijn, dient vermeden te worden dat het dier zichzelf likt. Zorg ervoor dat het dier het product niet inademt of dat het product tijdens het wassen in neus of bek terecht komt.
Puppies en kittens dienen niet in contact te komen met het moederdier, totdat diens huid en vacht droog zijn.

Katten: In zowel praktijkproeven als experimentele proeven werd aangetoond dat de contaminatie van de omgeving met M. canis geëlimineerd of verminderd kan worden door Malaseb shampoo twee keer per week te gebruiken. In deze proeven werd gedurende de behandelperiode constant griseofulvine gegeven. De klinische verbetering was groter en de contaminatie van de omgeving minder dan bij gebruik van griseofulvine alleen.

Waarschuwing voor de behandelend persoon

Indien er een bekende overgevoeligheid bestaat voor chloorhexidine, miconazolnitraat of een van de hulpstoffen dient er voorzichtig met dit product te worden omgegaan.
Vermijd, onmiddellijk na de behandeling, overmatig contact met behandelde dieren. Dit product kan oogirritatie veroorzaken. Vermijd contact met de ogen. In geval van contact met de ogen, dienen deze met een ruime hoeveelheid water te worden gespoeld. Als de irritatie blijft bestaan, dient contact opgenomen te worden met uw arts. Ringworm bij de kat is besmettelijk voor de mens. Daarom is het raadzaam om handschoenen te dragen en
de armen te bedekken terwijl men de geïnfesteerde kat trimt en wast.
Wanneer men de kat wast, dient men ter vermijding van langdurig contact met de shampoo na gebruik de handen te wassen en te drogen. Ga niet boenen.

Dracht

De combinatie van Malaseb shampoo en griseofulvine dient niet te worden toegepast bij drachtige katten, aangezien griseofulvine gecontra-indiceerd is gedurende de dracht.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 juni 2010

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekDe verpakking is een polyethyleen fles van 250 ml met polypropyleen schroefdop.
Malaseb shampoo is geproduceerd in licentie van Dermcare Vet, Australië, eigenaar van de merknaam Malaseb. EU patent nr. 0608308.

Registratienummer: REG NL 101936

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 15 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.