Activyl Tick Plus Spot on oplossing voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland 

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrijk 

Aard van het middel

Antiparasitair middel. 

Benaming van het diergeneesmiddel

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg spot-on oplossing voor zeer kleine honden
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg spot-on oplossing voor kleine honden
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg spot-on oplossing voor grote honden
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg spot-on oplossing voor extra grote honden

Indoxacarb + permethrin

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen:
Eén ml bevat 150 mg indoxacarb en 480 mg permethrin.
Per pipet:

  Volume (ml) Indoxacarb (mg) Permethrin (mg)
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor zeer kleine honden (1,2 – 5 kg) 0,5 75 240
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor kleine honden (5,1 – 10 kg) 1 150 480
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor middelgrote honden (10,1 – 20 kg) 2 300 960
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor grote honden (20,1 – 40 kg 4 600 1920
Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor extra grote honden (40,1 – 60 kg) 6 900 2880

Heldere, kleurloze tot gele of bruine oplossing.

Indicatie(s)

Behandeling van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis), het diergeneesmiddel heeft een tot 4 weken aanhoudende insecticide werking tegen Ctenocephalides felis.
Het diergeneesmiddel heeft een tot 5 weken aanhoudende acaricide werking tegen Ixodes ricinus en een tot 3 weken aanhoudende acaricide werking tegen Rhipicephalus sanguineus. Indien er teken van deze soorten aanwezig zijn wanneer het diergeneesmiddel wordt toegediend, kan het voorkomen dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar dat ze binnen een week worden gedood.

Onvolwassen stadia van vlooien in de directe omgeving van de hond worden gedood na contact met de honden die behandeld zijn.

Een behandeling heeft een tot 3 weken afwerende (anti-feeding) werking op zandvliegen (Phlebotomus perniciosus).

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij honden met overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of een van de hulpstoffen.  

WAARSCHUWING: Niet gebruiken bij katten omdat bijwerkingen en zelfs dood kunnen voorkomen (zie ook rubriek Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren).

niet voor katten!!!

Bijwerkingen

Tijdelijk erytheem, haarverlies of jeuk op de toedieningsplaats zijn in klinische studies vaak (13 van de 359 honden) waargenomen. Deze effecten verdwijnen meestal zonder behandeling.

Maag-darmverschijnselen (o.a. emesis (braken), diarree of anorexie (verminderde eetlust)), omkeerbare neurologische verschijnselen (o.a. tremoren (trillen) of ataxie (instabiele bewegingen)) of lethargie (sloomheid) zijn in zeer zeldzame gevallen waargenomen. Deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard en verdwijnen in het algemeen binnen 24 - 48 uur.

Indien bijwerkingen optreden, het dier met milde zeep wassen en met een ruime hoeveelheid water spoelen.

De toediening van het diergeneesmiddel kan tijdelijk een lokale, vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het diergeneesmiddel.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen).

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoort

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Spot-on gebruik. Alleen voor toediening op de huid van de hond.

De aanbevolen dosering is 15 mg indoxacarb en 48 mg permethrin per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,1 ml per kg lichaamsgewicht.
Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt overeenkomstig het gewicht van de hond:

Gewicht van de hond (kg) Te gebruiken pipet
1,2 – 5 Activyl Tick Plus voor zeer kleine honden
5,1 – 10 Activyl Tick Plus voor kleine honden
10,1 – 20 Activyl Tick Plus voor middelgrote honden
20,1 – 40 Activyl Tick Plus voor grote honden
40,1 – 60 Activyl Tick Plus  voor extra grote honden
> 60 De geschikte combinatie van pipetten dient te worden gebruikt

Behandelschema

Na enkelvoudige toediening zal het diergeneesmiddel vlooieninfestaties gedurende 4 weken en herinfestaties met I. ricinus en R. sanguineus teken (via het acaricidale effect) gedurende respectievelijk 5 en 3 weken voorkomen; het afwerende (anti-feeding) effect tegen zandvliegen zal 3 weken aanhouden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Zorg ervoor dat het diergeneesmiddel op de intacte huid wordt aangebracht.

Open een sachet en haal de pipet eruit. 

Activyl Tick Plus Spot on oplossingStap 1: Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht en druk met de andere hand het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.

Activyl Tick Plus Spot on oplossingStap 2: De hond dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen.

Activyl Tick Plus Spot on oplossing

Stap 3: Bij zeer kleine honden en kleine honden: Knijp stevig in de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op één plaats op de huid toe tussen de schouderbladen.
Bij grotere honden: Dien de gehele inhoud van de pipet gelijkmatig toe op 2 (middelgrote honden) of 3 (grote honden) of 4 (zeer grote honden) plekken langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis.
Dien geen grote hoeveelheid oplossing op één plaats toe om te voorkomen dat het van het dier afloopt. Indien dit toch gebeurt is opnieuw toedienen niet nodig.

Wachttijd(en)

Niet van toepassing

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
De pipetten dienen te worden bewaard in de kindveilige sachets.
Bewaar de pipetten in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos, de folie en de pipet na ‘EXP’. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort

Het diergeneesmiddel heeft een afwerende (anti-feeding) werking op zandvliegen, waarmee voorkomen wordt dat de afgeweerde parasiet bloed zuigt.Mogelijke overdracht van infectieuze ziekten door zandvliegen kan onder ongunstige omstandigheden echter niet worden uitgesloten.
Over het algemeen zullen teken na behandeling worden gedood en binnen 48 uur na infestatie van de gastheer af vallen zonder bloed te hebben gezogen.Het vasthechten van enkele teken na behandeling kan echter niet worden uitgesloten. Om deze reden kan de overdracht van infectieuze ziekten door teken niet worden uitgesloten.

Speciale waarschuwingen voor gebruik bij dieren

Het diergeneesmiddel niet gebruiken bij honden jonger dan 8 weken of lichter dan 1,2 kg.

Zorg ervoor dat de dosering (pipet) overeenkomt met het gewicht van de behandelde hond (zie rubriek Dosering).

Het diergeneesmiddel is alleen voor extern topicaal gebruik. Niet oraal of via enige andere route toedienen. Vermijd contact met de ogen van de hond.

Dien het diergeneesmiddel enkel toe op het huidoppervlak en op intacte huid. Breng het diergeneesmiddel aan op een plaats waar de hond het niet kan aflikken en zorg ervoor dat andere dieren de toedieningsplek niet likken na de behandeling. Houd behandelde dieren apart tot de toedieningsplek droog is.

Het diergeneesmiddel blijft werkzaam wanneer behandelde honden worden blootgesteld aan zonlicht of worden ondergedompeld in water (bijvoorbeeld zwemmen, baden). De honden mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden binnen 48 uur na behandeling. Indien er vaak met shampoo wordt gewassen kan de werkingsduur verminderd zijn.

Alle honden in een huishouden dienen te worden behandeld met een geschikt vlooienmiddel. Een passende behandeling van de omgeving van het dier door aanvullende chemische of fysische maatregelen wordt aanbevolen.

Het kan voorkomen dat teken die al op de hond zijn vastgehecht niet binnen twee dagen na behandeling worden gedood en dat deze vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aangeraden om teken die op het moment van behandelen al op de hond aanwezig zijn te verwijderen, om te voorkomen dat ze vasthechten en bloed gaan zuigen.

Het diergeneesmiddel is uiterst giftig voor katten en kan bij katten mogelijk dodelijke convulsies veroorzaken, als gevolg van de unieke fysiologie van deze diersoort die bepaalde stoffen, waaronder permethrin, niet kan metaboliseren. Tekenen van vergiftiging zijn ernstige tremoren, spierkramp en ataxie. In geval van accidentele dermale blootstelling, de kat wassen met shampoo of zeep en met spoed een dierenarts raadplegen. Om te voorkomen dat katten per ongeluk in contact komen met het diergeneesmiddel, moeten behandelde honden weggehouden worden van katten totdat de behandelde plek droog is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat katten de toedieningsplaats van een met dit diergeneesmiddel behandelde hond niet likken. Indien dit toch gebeurt, dient onmiddellijk een dierenarts te worden geraadpleegd.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Bewaar de pipetten in de originele verpakking tot direct vóór gebruik.

Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.

Het sachet is kindveilig. Houd het diergeneesmiddel tot gebruik in het sachet om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het diergeneesmiddel. Houd de gebruikte pipet buiten het zicht en bereik van kinderen. Gebruikte pipetten dienen meteen te worden weggegooid.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb en/of permethrin dienen contact met dit diergeneesmiddel te vermijden.

Bij sommige mensen zijn na blootstelling aan het diergeneesmiddel lokale en/of systemische reacties waargenomen, zoals: lokale huidreacties; irritatie in de neus of keel/mond; neurologische verschijnselen; respiratoire verschijnselen; maag-darmverschijnselen of andere systemische verschijnselen.

Om bijwerkingen te voorkomen:

  • Draag beschermende handschoenen bij het hanteren of toedienen van het diergeneesmiddel.
  • Dien het diergeneesmiddel toe in een goed-geventileerde omgeving.
  • Hanteer geen behandelde dieren totdat de toedieningsplaats droog is.
  • Op de dag van behandeling dienen kinderen behandelde dieren niet te hanteren en is het niet toegestaan de dieren te laten slapen bij hun eigenaren, vooral kinderen.
  • Was de handen direct na gebruik en was de huid direct met water en zeep af als deze in contact is gekomen met het diergeneesmiddel.
  • Vermijd contact met de ogen, aangezien het diergeneesmiddel matige oogirritatie kan veroorzaken. Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch optreedt.

Indien symptomen zich voordoen, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter te worden getoond.

Dit diergeneesmiddel is zeer brandbaar. Houd het op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen

Dracht

Niet gebruiken tijdens de dracht.

Bij laboratoriumonderzoek bij ratten, muizen en konijnen met indoxacarb en permethrin zijn geen teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten naar voren gekomen. Echter, bij een onderzoek naar de toxiciteit voor de voortplanting bij honden is bij drie maal de therapeutische dosering een significante reductie van het percentage levende pups aangetoond. De klinische betekenis van deze bevinding is onbekend, aangezien er bij honden geen onderzoek is gedaan bij de aanbevolen dosering.

Lactatie

Niet gebruiken tijdens de lactatie.

Vruchtbaarheid

Niet gebruiken bij fokdieren.

Overdosering

Er zijn geen bijwerkingen waargenomen bij honden vanaf een leeftijd van 8 weken, die 8 keer een vijfvoudige dosering toegediend kregen met intervallen van 4 weken, of die 6 keer een vijfvoudige dosering toegediend kregen met intervallen van 2 weken.

In geval van accidentele blootstelling van katten

Indien zich klinische symptomen van vergiftiging voordoen, raadpleeg dan onmiddellijk een dierenarts en laat deze de bijsluiter zien.
Advies voor de dierenarts: Een intraveneus infuus van elektrolyten dient te worden gegeven om de vitale functies te stabiliseren als zich klinische symptomen van vergiftiging voordoen (zoals hypersalivatie, tremoren, spierkramp). Symptomen gerelateerd aan het zenuwstelsel kunnen worden behandeld met bijvoorbeeld atropine (speekselen) en diazepam (spiertremoren/fasciculatie/kramp). Pentobarbital, phenobarbital en propofol kunnen geïndiceerd zijn als herhaaldelijk kramp/tremoren voorkomen. Herstel treedt gewoonlijk binnen 24-36 uur na behandeling op.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Het diergeneesmiddel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

9 november 2020 

Overige informatie

Kartonnen doos met 1 pipet à 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml of 6 ml.
Kartonnen doos met 4 pipetten à 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml of 6 ml.
Kartonnen doos met 6 pipetten à 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml of 6 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekRegistratienummer: REG NL 108878

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.