Activyl spot on oplossing voor katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland 

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrijk 

Aard van het middel

Antiparasitair middel. 

Benaming van het diergeneesmiddel

Activyl 100 mg spot-on oplossing voor kleine katten
Activyl 200 mg spot-on oplossing voor grote katten

indoxacarb

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel: 1 ml bevat 195 mg indoxacarb.
1 pipet Activyl bevat:

  Volume (ml) Indoxacarb (mg)
Activyl spot-on oplossing voor kleine katten (≤ 4 kg) 0,51 100
Activyl spot-on oplossing voor grote katten (> 4 kg) 1,03 200

Bevat ook isopropylalcohol 354 mg/ml.

Heldere, kleurloze tot gele oplossing.

Indicatie(s)

Bestrijding en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis). Na enkelvoudige toediening zal het diergeneesmiddel nieuwe vlooieninfestaties gedurende 4 weken voorkomen.
Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).
Onvolwassen stadia van vlooien in de directe omgeving van het dier worden gedood na contact met dieren die met Activyl behandeld zijn.

Contra-indicaties

Geen. 

Bijwerkingen

In zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen (o.a. incoördinatie, tremoren, ataxie, convulsies, mydriasis en verminderd zicht) waargenomen. Andere verschijnselen die bij katten zijn waargenomen zijn in zeldzame gevallen braken of in zeer zeldzame gevallen anorexie, lethargie, hyperactiviteit en vocaliseren. In het algemeen zijn alle verschijnselen omkeerbaar na ondersteunende behandeling.

In zeer zeldzame gevallen kan een korte periode van speekselen voorkomen als het dier de plaats van toediening direct na de behandeling likt. Dit is geen teken van intoxicatie en verdwijnt binnen enkele minuten zonder behandeling. Correcte toediening (zie rubriek "Aanwijzingen voor een juiste toediening") zal het likken van de toedieningsplaats tot een minimum beperken.

In zeldzame gevallen kunnen reacties op de toedieningsplaats, zoals tijdelijk krabben, roodheid, kaalheid of dermatitis, voorkomen. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk zonder behandeling.

De toediening van het diergeneesmiddel kan tijdelijk een lokale, vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het diergeneesmiddel

De frequentie van het optreden van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling:
- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
- vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
- soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
- zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief op zichzelf staande meldingen).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) en wijze van gebruik

Spot-on gebruik. Alleen voor toediening op de huid van de kat.

De aanbevolen dosering is 25 mg indoxacarb/kg lichaamsgewicht, equivalent aan 0,128 ml/kg lichaamsgewicht. Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt op basis van het gewicht van de kat:

Gewicht van de kat (kg) Te gebruiken grootte van de pipet
≤ 4 Activyl 100 mg voor kleine katten
> 4 Activyl 200 mg voor grote katten

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Open een sachet en haal de pipet eruit. 

Stap 1: Het dier dient te staan voor een gemakkelijke toediening.
Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht en druk met de andere hand het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.

Stap 2: Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet op de huid bij de basis van de schedel, waar de kat het niet kan aflikken. Druk stevig op de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op de huid toe.

Activyl Spot on oplossing

Wachttijd(en)

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
oor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.
Bewaar de pipetten in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld na EXP op de doos, folie en pipet. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De veiligheid is niet aangetoond bij katten jonger dan 8 weken.
De veiligheid is niet aangetoond bij katten lichter dan 0,6 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Zorg ervoor dat de dosering (pipet) overeenkomt met het gewicht van de te behandelen kat (zie rubriek Dosering).
Dien het diergeneesmiddel enkel toe op het huidoppervlak en op intacte huid. Breng de dosis aan op een plaats waar de kat het niet kan aflikken en verzeker dat dieren elkaar niet likken direct na de behandeling. Houd behandelde dieren apart tot de toedieningsplek droog is. Dit diergeneesmiddel is alleen voor gebruik op de huid van katten. Niet oraal toedienen of via een andere weg.
Voorkom dat het diergeneesmiddel in contact komt met de ogen van de kat. Het diergeneesmiddel blijft werkzaam na gebruik van een shampoo, onderdompeling in water (zwemmen, baden) en blootstelling aan zonlicht. De katten mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden binnen 48 uur na behandeling.

Alle katten in een huishouden dienen te worden behandeld met een geschikt vlooienmiddel.
Een passende behandeling van de omgeving van het dier door aanvullende chemische of fysieke maatregelen wordt aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Bewaar de pipetten in de originele verpakking tot direct vóór gebruik.
Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.
Het sachet is kindveilig. Houd het diergeneesmiddel tot gebruik in het sachet om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het diergeneesmiddel. Gebruikte pipetten dienen onmiddellijk te worden verwijderd.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb dienen contact met het diergeneesmiddel te voorkomen.
Lokale en/of systemische reacties zijn na blootstelling bij enkele mensen waargenomen. Om reacties te voorkomen:
- Dien het diergeneesmiddel toe in een goed geventileerde omgeving.
- Hanteer geen pas behandelde dieren totdat de toedieningsplek droog is.
- Op de dag van behandeling is het niet toegestaan om kinderen behandelde dieren te laten hanteren en behandelde dieren te laten slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar, vooral kinderen.
- Was handen onmiddellijk na gebruik en was huid die in contact is gekomen met het diergeneesmiddel onmiddellijk met water en zeep.
- Vermijd contact met de ogen aangezien het diergeneesmiddel matige oogirritatie kan veroorzaken. Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch gebeurt.

Indien symptomen optreden, raadpleeg dan uw arts en laat deze de bijsluiter zien.

Dit diergeneesmiddel is zeer brandbaar. Houd op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.

Dracht en vruchtbaarheid

Niet gebruiken tijdens de dracht en bij fokdieren.

Lactatie

Niet gebruiken tijdens de lactatie.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Raadpleeg een dierenarts als u het diergeneesmiddel gaat toedienen bij katten met andere diergeneesmiddelen of medicatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Activyl dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

5 april 2019 

Overige informatie

Kartonnen doos met 1, 4 of 6 sachets; ieder sachet bevat 1 pipet van 1 dosis

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekHet kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Registratienummer: REG NL 106293

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.