Advantage voor katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Polymeds B.V.
Osloweg 99A 
9723BK Groningen

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Polymeds B.V.
Osloweg 99A 
9723BK Groningen

Aard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Advantage 40 mg spot-on oplossing voor katten.
Advantage 80 mg spot-on oplossing voor katten.
Imidacloprid

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:
10% (100 mg/ml) imidacloprid.

Hulpstoffen:
0,1% (1 mg/ml) butylhydroxytolueen (E321)
Benzylalcohol

Elke pipet bevat:

  Pipet Imidacloprid E321
Advantage 40 mg spot-on oplossing voor 
katten (< 4 kg) 
0,4 ml 40 mg 0,4 mg
Advantage 80 mg spot-on oplossing voor 
katten (≥ 4 kg) 
0,8 ml 80 mg 0,8 mg

Indicatie(s)

Voor de preventie en bestrijding van vlooien (Ctenocephalides felis) bij katten.
Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 3 tot 4 weken. Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie voor de controle van vlooienallergiedermatitis (VAD), waar deze diagnose vooraf werd gesteld door een dierenarts.

Contra-indicatie(s)

Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen.
Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. 

Bijwerkingen

Het diergeneesmiddel heeft een bittere smaak en speekselen kan incidenteel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten.

In zeer zeldzame gevallen (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, met inbegrip van geïsoleerde gevallen) kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. 
Agitatie werd ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij katten ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, trillen en depressie gerapporteerd. 

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

De dieren moeten nauwkeurig gewogen worden vóór de behandeling.

Bij gebruik van dit diergeneesmiddel dienen de instructies van de dierenarts opgevolgd te worden.

Dosering en Behandelingsschema

Imidacloprid (mg/kg lichaamsgewicht)

Kat (kg lichaamsgewicht)

Product Aantal pipetten Imidacloprid
(mg/kg lichaamsgewicht)
Minder dan 4 kg Advantage 40 mg spot-on 
oplossing voor katten
1 x 0,4 ml minimaal 10
4 kg en meer Advantage 80 mg spot-on 
oplossing voor katten
1 x 0,8 ml minimaal 10

Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de besmettingsgraad in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. Om besmettingen van de omgeving zo goed mogelijk te 
behandelen, wordt aanbevolen om alle katten in huis te behandelen. 

Het diergeneesmiddel blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving.
In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.

Wijze van toediening

Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.

Druk de haren op de nek van de kat ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Enkel voor uitwendig gebruik.
Toediening aan de schedelbasis minimaliseert de gelegenheid voor de kat om aan het product te likken, zie ook rubriek Bijwerkingen.
Enkel aanbrengen op onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eten, drank en dierenvoeder.
Bewaar de blister in het kartonnen doosje.

Speciale waarschuwing(en)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Dit diergeneesmiddel is voor uitwendig gebruik en mag niet oraal toegediend worden.
Aanbrengen op een gezonde huid.
Intoxicatie door onopzettelijke orale opname bij dieren is onwaarschijnlijk. In dat geval moet de behandeling symptomatisch zijn onder diergeneeskundig toezicht. Er is geen specifiek antidoot bekend maar de toediening van actieve kool kan voordelig zijn.
Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier.
Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

De toedieningsplaats niet masseren.
Het diergeneesmiddel bevat benzylalcohol en kan in zeldzame gevallen overgevoeligheid van de huid of huidreacties van voorbijgaande aard veroorzaken (bijvoorbeeld irritatie, een prikkend gevoel).
Direct na toediening de dieren niet strelen of kammen tot de toedieningsplaats volledig droog is.
Na gebruik de handen grondig wassen.
Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen.
Personen met een bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit diergeneesmiddel.
Contact van het diergeneesmiddel met de ogen of de mond vermijden.
Indien het diergeneesmiddel onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. 
Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het diergeneesmiddel onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen.
Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.

Overige voorzorgsmaatregelen

Het oplosmiddel in dit diergeneesmiddel kan vlekken maken op bepaalde materialen, zoals leer, textiel, plastic en verniste oppervlakken. De toedieningsplaats laten drogen alvorens dergelijk materiaal ermee in contact te brengen. 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikt diergeneesmiddel of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

20 januari 2021

Overige informatie

In bijkomende studies werd voor imidacloprid, additioneel aan de werkzaamheid tegen volwassen vlooien, een larvicide werking aangetoond in de omgeving van het behandelde dier. Larvaire stadia in de omgeving van het dier worden gedood na contact met een behandeld dier.

Het oplosmiddel in dit diergeneesmiddel kan bepaalde materialen zoals leder, stoffen, plastics en gelakte oppervlakken aantasten. Laat de toedieningsplaats drogen vooraleer contact met dergelijke materialen toe te laten.

Er werden geen primair embryotoxische, teratogene of reproductietoxische effecten waargenomen tijdens de studies met imidacloprid op ratten en konijnen. De studies op drachtige en melkgevende poezen samen met hun nakomelingen zijn beperkt. Het bewijs tot nu toe doet veronderstellen dat er geen neveneffecten te verwachten zijn bij deze dieren.

Er werden geen interacties waargenomen tussen dit diergeneesmiddel in de dubbele aanbevolen dosering en de volgende vaak gebruikte diergeneesmiddelen: lufenuron, pyrantel en praziquantel. De verenigbaarheid van het diergeneesmiddel werd ook aangetoond met een brede groep van routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.

Verpakkingsgroottes: 0,4 ml en 0,8 ml per pipet; dozen met 2, 3, 4 of 6 pipetten voor éénmalig gebruik.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht. 

Registratienummer: REG NL 126788

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.