Cyclio 10% spot-on voor katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Francodex Santé Animale
1ère Avenue 2065 M LID
F – 06511 Carros
Frankrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Virbac Laboratories
1ere Avenue 2065 M LID
F – 06516 Carros
FRANKRIJK.

Aard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Cyclio 10% spot-on voor katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per pipet van 0,6 ml:
Werkzaam bestanddeel:
Pyriproxyfen 60 mg

Hulpstof:
Butylhydroxytolueen  0.6 mg
Diethyleenglycolmonoethylether

Indicatie(s)

Voorkomt de vermenigvuldiging van vlooien (volwassen en larvale stadia van pyriproxyfen-gevoelige Ctenocephalides felis) bij katten, door de ontwikkeling van hun eieren gedurende 3 maanden te remmen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij katten die minder wegen dan 1 kg, bij zieke of herstellende dieren en bij drachtige of lacterende poezen.

Bijwerkingen

Zeldzame bijwerkingen die zijn opgetreden na toediening van dit product, zijn o.a. tijdelijke huidreacties op de toedieningsplaats (schilferende huid, lokale alopecia, pruritus, erythema) en algemene pruritus of alopecia. In uitzonderlijke gevallen is na de behandeling hypersalivatie of braken waargenomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Eenmalige toediening met één pipet per kat (dit komt overeen met een minimale dosering van 10 mg per kg lichaamsgewicht). Deze dosering wordt verkregen door toediening van een pipet van 0,6 ml aan een kat met een lichaamsgewicht tussen 1 kg en 6 kg.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Cyclio dient rechtstreeks op de huid van het dier aan de basis van de nek te worden toegediend. Het pipetje dient in contact te blijven met de huid tijdens het toedienen. Druk de vloeistof eruit door 4 maal voorzichtig in het onderste gedeelte van de tube te knijpen.
Drie maanden na de eerste toediening kan het product een tweede maal worden toegediend teneinde de werkzaamheid nogmaals met 3 maanden te verlengen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij het bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Geen speciale voorzorgen voor bewaring.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op het pipetje : « EXP end MM/YYY ».

Waarschuwing(en)

Indien er meer huisdieren zijn in hetzelfde huis, dient voor elk dier een geschikte behandeling te worden toegepast.
Zoals voor ieder antiparasitair middel geldt, kunnen parasieten bij frequent en herhaald gebruik ongevoelig worden voor het actieve bestanddeel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Besmettingen die aanwezig zijn tijdens de eerste toediening of die optreden tijdens de behandelingsduur kunnen worden bestreden m.b.v. geschikte adulticide insecticiden.
De invloed van het wassen of nat worden onmiddellijk na de behandeling is niet onderzocht. Het is waarschijnlijk dat de werkzaamheid zal verminderen indien het dier onmiddellijk na de toediening nat wordt of met shampoo wordt gewassen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vemijd oog- en huidcontact. In geval van contact, grondig spoelen met water.
In geval van oogirritatie, raadpleeg een arts.
Handen wassen na toediening.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Uit onderzoek bij laboratoriumdieren (ratten, muizen, konijnen) is gebleken dat pyriproxyfen, toegediend in de aanbevolen therapeutische doseringen, geen enkel teratogeen of embryotoxisch effect heeft.
De toediening van Cyclio 60 mg Spot On Oplossing voor katten wordt niet aanbevolen bij drachtige of zogende poezen.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Tijdens klinisch veldonderzoek is geen interactie waargenomen tussen pyriproxyfen en organofosfaten of pyrethroïdeverbindingen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Onderzoek heeft aangetoond dat er geen bijwerkingen zijn na toediening van 3 maal de aanbevolen dosering (één keer per dag gedurende drie opeenvolgende dagen).

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

Houdbaarheid

2 jaar.

Verpakking

Doos met 2 pipetten

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

29 december 2010

Overige informatie

Doos met 1 pipet.
Doos met 2 pipetten.
Doos met 4 pipetten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Meer consumenteninfo is te vinden op: www.cyclio.com

Registratienummer: REG NL 9752
**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 29 december 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.