Effipro spot-on voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac S.A.
1ère avenue 2065 m – L.I.D.
06516 Carros
FRANKRIJK

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 

Aard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Effipro 67 mg spot-on oplossing voor kleine honden
Effipro 134 mg spot-on oplossing voor medium honden
Effipro 268 mg spot-on oplossing voor grote honden.
Effipro 402 mg spot-on oplossing voor extra grote honden.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddeel:

Effipro 67 mg spot-on oplossing voor kleine honden: een pipet van 0,67 ml bevat: Fipronil 67 mg
Effipro 134 mg spot-on oplossing voor medium honden: een pipet van 1,34 ml bevat: Fipronil 134 mg
Effipro 268 mg spot-on oplossing voor grote honden: een pipet van 2,68 ml bevat: Fipronil 268 mg
Effipro 402 mg spot-on oplossing voor extra grote honden: een pipet van 4,02 ml bevat: Fipronil 402 mg

 

Inhoud pipet Hoeveelheid Fipronil Butylhydroxyanisol (E320) Butylhydroxytolueen (E321)
Kleine honden S 0,67 ml 67 mg 0,134 mg/pipet 0,067 mg/pipet
Middelgrote
honden M
1,34 ml 134 mg 0,268 mg/pipet 0,134 mg/pipet
Grote honden L 2,68 ml 268 mg 0,536 mg/pipet 0,268 mg/pipet
Zeer grote
honden XL
4,02 ml 402 mg 0,804 mg/pipet 0,402 mg/pipet

Indicatie(s)

Bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.) en teken  (Dermacentor reticulatus).

Het product is tot 8 weken effectief tegen nieuwe vlooien infecties en tot 4 weken tegen teken (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Indien sommige soorten teken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) bij toediening al aanwezig zijn als het product wordt gebruikt, kan het zijn dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar binnen 1 week.

Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis.

Contra-indicatie(s)

Vanwege afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 2 maanden oud en/of aan puppies die minder dan 2 kg wegen.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof of een van de hulpstoffen.
Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden.

Bijwerkingen

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van  overmatig speekselen worden waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan de dragerstof.
Als zeer zelden voorkomende vermoedelijke bijwerkingen zijn na gebruik gerapporteerd: voorbijgaande huidreacties op de plaats van toedienen (huidschilfering, lokale kaalheid, jeuk, roodheid) en gegeneraliseerde jeuk of kaalheid.
In uitzonderlijke gevallen wordt overmatig speekselen, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze verschijnselen) of braken waargenomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering en toedieningsweg

Dosering:

1 pipet Effipro Spot On Hond S van 0,67 ml per hond van 2 tot 10 kg lichaamsgewicht;
1 pipet Effipro Spot On Hond M van 1,34 ml per hond van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht;
1 pipet Effipro Spot On Hond L van 2,68 ml per hond van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht;
1 pipet Effipro Spot On Hond XL van 4,02 ml per hond van 40 tot 60 kg lichaamsgewicht.

Voor honden boven de 60 kg gebruik 2 pipetten Hond L van 2,68ml.

Toedieningsweg en dosering:

Uitwendig op de huid, tussen de schouderbladen.

Gebruiksaanwijzing:

Thermogevormde pipetten:
Houd de pipet rechtop. Tik een paar keer tegen de bovenkant van de pipet om alle vloeistof onderin te krijgen. Knip of breek het topje van de spot-on af langs de breuklijn.
Duw de haren opzij tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de kale huid en knijp meerdere keren goed in de pipet om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen.

Polypropyleen pipetten
Haal de pipet uit de blister verpakking. Houd de pipet rechtop.
Draai de dop en trek de dop van de pipet. Draai de dop om en plaats de achterkant van de dop op de pipet. Draai de dop rond op de punt van de pipet om de pipet te openen.
Duw de haren opzij tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de kale huid en knijp meerdere keren goed in de pipet om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de inhoud
aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen.

Het is belangrijk om het product daar aan te brengen waar het dier het er niet van af kan likken en dat dieren elkaar niet likken direct na het aanbrengen van de vloeistof.

Zorg er voor dat de haren niet erg nat worden na toediening omdat er dan een kleverige plek kan ontstaan op de plaats van toediening. Als dit toch zou optreden zal de plek verdwijnen binnen 24 uur na toediening.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Voor een optimale vlooien en/of tekenbestrijding zal het behandelingsschema aangepast kunnen worden aan de plaatselijke omstandigheden.
In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Op een droge plaats bewaren.
Bewaren beneden de 30°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de pipet.

Speciale waarschuwingen

Wassen van de hond 1 uur voor de behandeling heeft geen effect op de werkzaamheid van het product tegen vlooien.
Baden/onderdompelen in water binnen 2 dagen na toediening van het product moet worden vermeden. Wekelijks baden in water gedurende 1 minuut vermindert de werkingsduur tegen vlooien met 1 week.

Het product voorkomt de aanhechting van teken niet. Als het dier voor de blootstelling aan tekenis behandeld, zullen de teken binnen de eerste 24-48 uur na aanhechting worden gedood. Dit vindt in de regel plaats voordat de teek zich vol eet. Hierdoor wordt het risico op transmissie van ziekten geminimaliseerd, maar niet uitgesloten.
Eenmaal dood zullen de teken van het dier afvallen of, indien ze achter blijven, kunnen teken voorzichtig worden verwijderd.

Vlooien van huisdieren infesteren vaak de gebruikelijke rustplaatsen, zoals de mand van het dier, tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze plekken moeten daarom behandeld worden in geval van een massale infestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.

Indien gebruikt bij de behandeling van allergische dermatitis door vlooien, is maandelijkse behandeling van de allergische patiënt en alle andere dieren in het huishouden noodzakelijk.

Voor optimale vlooien bestrijding in huishoudens met meerdere dieren, dienen alle honden en katten te worden behandeld met een passend bestrijdingsmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Dieren moeten worden gewogen voor de behandeling plaatsvindt om zodoende over- of onderdosering te voorkomen.

Vermijd contact met de ogen van het dier. In geval van oogcontact, onmiddellijk en grondig ogen spoelen met water.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet opgelikt kan worden en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Het product niet toedienen op wonden of beschadigde huid.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen vermeden worden.
Na accidenteel contact met de ogen dienen de ogen onmiddellijk en grondig met water te worden gespoeld.
Als de irritatie aanhoudt zoek medische hulp en laat de verpakking of bijsluiter aan de arts zien.

Niet eten, drinken of roken tijdens toediening.

Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit wel gebeurt was de handen met water en zeep.

Handen wassen na gebruik.

Dieren of toedieners met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen (zie rubriek 'Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen) moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.

Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen maar in de vroege avond en om recent
behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren en in het bijzonder bij kinderen.

Andere voorzorgsmaatregelen

Fipronil kan ongunstige effecten hebben voor vissen en andere waterorganismen. Honden mogen niet zwemmen binnen 2 dagen na behandeling.

Het product kan nadelige effecten hebben op geverfde, geverniste of andere huishoudelijke oppervlakten of meubels.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Laboratoriumstudies met fipronil hebben niet aangetoond dat er embryotoxische of teratogene effecten zijn.

Studies bij drachtige en zogende teven zijn niet uitgevoerd. Gebruik het product bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met de baten/risico beoordeling van de dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Fipronil kan ongunstige effecten hebben voor vissen en andere waterorganismen. Vervuil geen vijvers, waterwegen of poelen met het product of de lege pipet.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

28 april 2011

Overige informatie

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 102115

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 28 april 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.