Effipro spot-on voor katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Virbac S.A.
1ère avenue 2065 m – L.I.D.
06516 Carros
FRANKRIJK

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 

Aard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Effipro 50 mg spot-on oplossing voor katten
Fipronil

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Een pipet van 0,5 ml bevat:

Werkzame bestanddeel:

Fipronil 50 mg

Hulpstoffen

Butylhydroxyanisol (E320) 0,1 mg
Butylhydroxytolueen (E321) 0,05 mg

Indicatie(s)

Bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.) en teken  (Dermacentor reticulatus).
Het product heeft een insecticide werking tot 5 weken tegen  vlooien (Ctenocephalides felis).
Het product heeft een acaricide werking tot 2 weken tegen teken  (Rhipicephalus sanguineus, Ixodex ricinus, Dermacentor reticulatus). Indien sommige soorten teken (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) bij toediening al aanwezig zijn, kan het zijn dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar binnen 1 week.
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een  behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis, indien dit van te voren door een dierenarts is vastgesteld.

Contra-indicatie(s)

Vanwege afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 2 maanden oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of  herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van  overmatig speekselen worden waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan de dragerstof.
Als zeer zelden voorkomende vermoedelijke bijwerkingen zijn na gebruik gerapporteerd: voorbijgaande huidreacties op de plaats van toedienen (huidschilfering, lokale kaalheid, jeuk, roodheid) en gegeneraliseerde jeuk of kaalheid. In uitzonderlijke gevallen wordt overmatig speekselen, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze verschijnselen) of braken waargenomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat.

Dosering en toedieningsweg

Dosering:

1 pipet van 0,5 ml per kat

Toedieningsweg en dosering:

Alleen voor uitwendig gebruik. Dien 1 pipet van 0,5 ml per dier toe

Gebruiksaanwijzing:

Thermogevormde pipetten:
Houd de pipet rechtop. Tik een paar keer tegen de bovenkant van de pipet om alle vloeistof onderin te krijgen. Knip of breek het topje van de spot-on af langs de breuklijn.
Duw de haren opzij tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de kale huid en knijp meerdere keren goed in de pipet om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen.

Polypropyleen pipetten
Haal de pipet uit de blister verpakking. Houd de pipet rechtop.
Draai de dop en trek de dop van de pipet. Draai de dop om en plaats de achterkant van de dop op de pipet. Draai de dop rond op de punt van de pipet om de pipet te openen.
Duw de haren opzij tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de kale huid en knijp meerdere keren goed in de pipet om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de inhoud
aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen.

Het is belangrijk om het product daar aan te brengen waar het dier het er niet van af kan likken en dat dieren elkaar niet likken direct na het aanbrengen van de vloeistof.
Zorg er voor dat de haren niet erg nat worden na toediening omdat er dan een kleverige plek kan ontstaan op de plaats van toediening. Als dit toch zou optreden zal de plek verdwijnen binnen 24 uur na toediening.
Een witachtige plek kan worden waargenomen op de toedieningsplaats tot 48 uur na toediening.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Toedieningsschema:
Voor een optimale vlooien en/of tekenbestrijding zal het behandelingsschema aangepast kunnen worden aan de plaatselijke omstandigheden.

In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Op een droge plaats bewaren.
Bewaren beneden de 30°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de pipet.

Speciale waarschuwingen

Vlooien van huisdieren infesteren vaak de gebruikelijke rustplaatsen, zoals de mand van het dier, tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze plekken moeten daarom behandeld worden bij aanvang van de bestrijdingsmaatregelen en in geval van een massale infestatie met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.

Het product voorkomt de aanhechting van teken niet. Als het dier voor de bloostelling aan teken is behandeld, zullen teken binnen de eerste 24-48 uur gedood worden na de aanhechting. Dit vindt in de regel plaats voordat de teek zich vol eet. Hierdoor wordt het risico op transmissie van ziekten geminimaliseerd, maar niet uitgesloten.
Eenmaal dood zullen teken van het dier vallen, maar wanneer dit niet gebeurt kunnen teken voorzichtig worden verwijderd.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden en wassen met shampoo op de effectiviteit van het product bij katten.
Gebaseerd op de gegevens bij de hond, heeft wassen met shampoo één uur voorafgaand aan de behandeling, geen invloed op de effectiviteit van het product tegen vlooien.

Indien het product wordt gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis, is het aanbevolen de allergische kat en de andere katten in het huis maandelijks te behandelen.

Voor optimale vlooien bestrijding in huishoudens met meerdere dieren, dienen alle honden en katten te worden behandeld met een passend bestrijdingsmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Vermijd contact met de ogen van het dier. In geval van oogcontact, onmiddellijk en grondig ogen spoelen met water.
Het product niet toedienen op wonden of beschadigde huid.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen worden vermeden.
Na accidenteel contact met de ogen dienen de ogen onmiddellijk en grondig met water te worden gespoeld. Als de irritatie aanhoudt zoek medische hulp laat de verpakking of bijsluiter aan de arts zien.
Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit wel gebeurt was de handen met water en zeep. Handen wassen na gebruik.
Niet eten, drinken of roken tijdens toediening.
Dieren of toedieners met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen (zie rubriek 'Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen') moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is.
Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder bij kinderen.

Andere voorzorgsmaatregelen

Het product kan nadelige effecten hebben op geverfde, geverniste of andere huishoudelijke oppervlakten of meubels.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Laboratorium studies met fipronil hebben niet aangetoond dat er embryotoxische of teratogene effecten zijn. Studies bij drachtige en zogende poezen zijn niet uitgevoerd. Gebruik het product bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met de baten/risico beoordeling van de dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Fipronil kan ongunstige effecten hebben voor vissen en andere waterorganismen. Vervuil geen vijvers, waterwegen of poelen met het product of de lege pipet.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

28 april 2011

Overige informatie

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 102086

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 28 april 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.