Eliminall spot-on oplossing voor katten | tegen vlooien en teken

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenië

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenië

Distributeur (NL):

Pfizer Animal Health B.V.
Postbus 37, NL
2900 AA Capelle a/d IJssel
Nederland

Aard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Eliminall 50 mg spot-on oplossing voor katten.
Fipronil

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

1 pipet (0,50 ml) bevat:
Werkzame bestanddelen:
Fipronil 50 mg

Hulpstoffen:
Butylhydroxyanisole (E320) 0,10 mg
Butylhydroxytolueen (E321) 0,05 mg

Lichtgele tot gele, heldere vloeistof.

Indicatie(s)

Voor de bestrijding en preventie van vlooien (Ctenocephalides spp) en tekeninfestaties (Ixodes ricinus) bij katten.
Het product heeft een persisterende insecticide werking tot 4 weken tegen vlooien (Ctenocephalides spp.) en een acaricide werking tot 4 weken tegen Ixodes ricinus en tot 1 week tegen Dermacentor reticulatus en Rhipicephalus sanguineus. Indien sommige soorten teken (Dermacentor reticulatus en Rhipicephalus sanguineus) bij toediening al aanwezig zijn, kan het zijn dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar binnen 1 week.

Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis, indien dit eerder is gediagnostiseerd door een dierenarts.

Contra-indicatie(s)

In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 2 maanden oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen.
Niet gebruiken bij zieke (bijv. systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen optreden.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof, dimethylsulfoxide of een van de andere hulpstoffen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Indien het product opgelikt wordt kan een korte periode van overmatig speekselen worden waargenomen. Als zeer zelden voorkomende vermoedelijke
bijwerkingen zijn na gebruik gerapporteerd: voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (huidschilfering, lokale kaalheid, jeuk, roodheid) en gegeneraliseerde jeuk of kaalheid.
In uitzonderlijke gevallen werd overmatig speekselen, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze verschijnselen) of braken waargenomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Katten

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Alleen voor uitwendig gebruik.
Dien per dier via lokale toepassing op de huid 1 pipet van 0,5 ml toe.

Toedieningweg:

  1. Haal de pipet uit het triplex zakje. Houd de pipet rechtop.
    Draai en trek de dop van de pipet.
  2. Draai de dop om en plaats de achterkant van de dop op de pipet.
    Duw en draai de dop rond op de punt van de pipet om de pipet te openen, verwijder dan de dop van de pipet.
  3. Duw de haren van het dier tussen de schouderbladen opzij tot de huid goed zichtbaar is.
  4. Plaats de punt van de pipet direct op de huid en knijp zachtjes in de pipet om de pipet leeg te maken. Breng de inhoud aan, bij voorkeur op twee plaatsen, één aan de basis van de schedel en een tweede 2-3 cm verder naar achter.

de toepassing van Eliminall spot-on

De haren moeten uit elkaar geduwd worden en het product dient op de huid aangebracht te worden. Tijdelijke vachtveranderingen (klittende/vette vacht en/of resten op de vacht) kunnen worden waargenomen op de plaats van toediening, deze veranderingen verdwijnen normaal binnen 24 uur.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Voor een optimale vlooien en/of tekenbestrijding kan het behandelingsschema aangepast worden aan de plaatselijke epidemiologische omstandigheden.
In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
Niet gebruiken na de uiterste gebruikdatum die is vermeld op het etiket.

Speciale waarschuwingen

Vlooien van huisdieren infesteren vaak de gebruikelijke rustplaatsen, zoals de mand van het dier, tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze plekken moeten behandeld worden, in geval van een massale infestatie en bij aanvang van de bestrijdingsmaatregelen, met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.

Het product voorkomt de aanhechting van teken niet. Als het dier voor de bloostelling aan teken is behandeld, zullen teken binnen de eerste 24-48 uur na de aanhechting gedood worden. Dit vindt in de regel plaats voordat de teek zich vol eet. Hierdoor wordt het risico op transmissie van ziekten geminimaliseerd, maar niet uitgesloten. Eenmaal dood zullen teken van het dier vallen, maar wanneer dit niet gebeurt kunnen teken worden verwijderd door er voorzichtig aan te trekken.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden en wassen met shampoo op de effectiviteit van het product bij katten.
Echter, gebaseerd op de gegevens bij de hond, reduceert wekelijks onderdompelen in water gedurende één minuut de persisterende insecticide werkzaamheid tegen vlooien met één week.

Voor optimale vlooienbestrijding in huishoudens met meerdere dieren dienen alle honden en katten te worden behandeld met een passend bestrijdingsmiddel.
Indien het product wordt gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis, is het aanbevolen de allergische patiënt en de andere katten in het huis maandelijks te behandelen.

Vermijd contact met de ogen van het dier. In geval van oogcontact, de ogen onmiddellijk en grondig spoelen met water.

Gebruik het product niet op wonden of beschadigde huid.

Dieren dienen voor behandeling nauwkeurig gewogen te worden.

Er werden geen bijwerkingen waargenomen in veiligheidsstudies bij katten en kittens van 2 maanden en ouder en een lichaamsgewicht van ongeveer 1 kg, na een maandelijkse behandeling met 5 maal de aanbevolen dosering, gedurende drie maanden.

Laboratorium studies met fipronil hebben niet aangetoond dat er teratogene of embryotoxische effecten zijn.
Studies bij drachtige en zogende poezen zijn niet uitgevoerd.
Gebruik het product bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met de baten/risico beoordeling van een dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen worden vermeden.
In geval van accidenteel contact met de ogen dienen de ogen onmiddellijk en grondig met water te worden gespoeld. Als de oogirritatie aanhoudt zoek medische hulp en laat de bijsluiter of het etiket aan de arts zien.
Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit wel gebeurt was de handen met water en zeep. Handen wassen na gebruik.
Niet eten, drinken of roken tijdens toediening.
Mensen met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of dimethylsulfoxide of andere hulpstoffen moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent
behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, in het bijzonder bij kinderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Fipronil kan gevaar opleveren voor waterorganismen. Verontreinig geen vijvers, waterlopen of sloten met het product of lege verpakking.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

28 september 2011

Overige informatie

Witte polypropyleen pipet met een polyethyleen of polyoxymethyleen afsluiting. Iedere 0,5 ml pipet is verpakt in een polyethyleen terephtalaat/aluminium/low density polyethyleen triplex verpakking.
Dozen met 1, 3, 6, 10, 20 of 30 pipetten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Registratienummer: REG NL 107920

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 28 september 2011 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.