Frontline Combo Spot-On Hond | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Merial B.V.
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

 

Frontline Combo Spot-On Hond SAard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

FRONTLINE COMBO Spot-On HOND S
FRONTLINE COMBO Spot-On HOND M
FRONTLINE COMBO Spot-On HOND L
FRONTLINE COMBO Spot-On HOND XL

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen:

FRONTLINE COMBO Spot-On HOND S
Elke pipet van 0,67 ml bevat:

Werkzame bestanddelen
- Fipronil 67,00 mg
- (S)-Methopreen 60,30 mg

Hulpstoffen
Butylhydroxyanisol (E320) 0,13 mg
Butylhydroxytolueen (E321) 0,07 mg

 

FRONTLINE COMBO Spot-On HOND M
Elke pipet van 1,34 ml bevat:

Werkzame bestanddelen
- Fipronil 134,00 mg
- (S)-Methopreen 120,60 mg

Hulpstoffen
- Butylhydroxyanisol (E320) 0,27 mg
- Butylhydroxytolueen (E321) 0,13

FRONTLINE COMBO Spot-On HOND L
Elke pipet van 2,68 ml bevat:

Werkzame bestanddelen
Fipronil 268,00 mg
(S)-Methopreen 241,20 mg

Hulpstoffen
Butylhydroxyanisol (E320) 0,54 mg
Butylhydroxytolueen (E321) 0,27 mg

 

FRONTLINE COMBO Spot-On HOND XL
Elke pipet van 4,02 ml bevat:

Werkzame bestanddelen
Fipronil 402,00 mg
(S)-Methopreen 361,80 mg

Hulpstoffen
Butylhydroxyanisol (E320) 0,80 mg
Butylhydroxytolueen (E321) 0,40 mg

Doeldier

Honden

Indicatie(s)

FRONTLINE COMBO Spot-On HOND S: voor de behandeling van honden van 2 tot 10 kg lichaamsgewicht
FRONTLINE COMBO Spot-On HOND M: voor de behandeling van honden van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht
FRONTLINE COMBO Spot-On HOND L: voor de behandeling van honden van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht
FRONTLINE COMBO Spot-On HOND XL: voor de behandeling van honden vanaf 40 kg lichaamsgewicht

 

Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen.

  • Behandeling van infestaties met vlooien (Ctenocephalides spp.).
    De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 8 weken aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien gedurende 8 weken na toediening.
  • Behandeling van infestaties met teken (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus).
    Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 4 weken tegen teken.
  • Behandeling van infestaties met bijtende luizen (Trichodectes canis).

Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een programma ter bestrijding van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).

Contra-indicatie(s)

In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud.
Niet gebruiken bij zieke (bv. systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden.
Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Baden/onderdompelen in water binnen 2 dagen na toediening van het product en meer dan eens per week baden moeten worden vermeden, daar er geen studie is uitgevoerd om te onderzoeken hoe dit de werkzaamheid van het product beïnvloedt. Verzorgende shampoos kunnen vóór de behandeling worden gebruikt, maar verminderen de beschermingsduur tegen vlooien tot ongeveer 5 weken wanneer wekelijks toegepast na toepassing van het
product. Wekelijks baden met een 2% chloorhexidine gemedicineerde shampoo had geen invloed op de werkzaamheid tegen vlooien gedurende een 6 weken lange studie.

Laat honden niet toe te zwemmen in waterlopen binnen 2 dagen na toediening (zie rubriek 'Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal').

Er kan een aanhechting voorkomen van enkele teken. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig worden uitgesloten.
Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, de inhoud en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en meubilair die moeten worden behandeld, in geval van een massale infestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen, met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Vermijd contact met de ogen van het dier.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet kan worden opgelikt en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan irritatie van de slijmvliezen, huid en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond, huid en ogen worden vermeden.
Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met Frontline Combo Spot On Hond vermijden.
Vermijd contact van de inhoud van de pipet met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water.
Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.
Handen wassen na gebruik.
Behandelde dieren mogen niet worden aangeraakt tot de toedieningsplaats droog is en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is.
Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder bij kinderen.
Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Onder de zeer zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (verkleuring van de huid, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of haarverlies gemeld na gebruik.

Overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, andere nerveuze symptomen), braken of ademhalingssymptomen werden opgemerkt na gebruik.

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel.

Niet overdoseren.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Het product kan worden gebruikt tijdens de dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen bekend.

Dosering en toedieningsweg

FRONTLINE COMBO Spot-On HOND S
Eén pipet van 0,67 ml (S) per hond van 2 tot 10 kg lichaamsgewicht, overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 6,7 mg fipronil per kg en 6 mg (S)-methopreen per kg, voor lokale toepassing op de huid.

 

FRONTLINE COMBO Spot-On HOND M
Eén pipet van 1,34 ml (M) per hond van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht, overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 6,7 mg fipronil per kg en 6 mg (S)-methopreen per kg, voor lokale toepassing op de huid.

 

FRONTLINE COMBO Spot-On HOND L
Eén pipet van 2,68 ml (L) per hond van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht, overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 6,7 mg fipronil per kg en 6 mg (S)-methopreen per kg, voor lokale toepassing op de huid.

 

FRONTLINE COMBO Spot-On HOND XL
Eén pipet van 4,02 ml (XL) per hond vanaf 40 kg lichaamsgewicht, overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 6,7 mg fipronil per kg en 6 mg (S)-methopreen per kg, voor lokale toepassing op de huid.

 

In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

Methode van toediening

Houd de pipet rechtop. Tik tegen het smalle deel van de pipet om ervoor te zorgen dat de inhoud in het onderste deel van de pipet blijft.
Breek het topje van de pipet af. De haren dienen aan de basis van de nek voor de schouderbladen opzij te worden geduwd tot de huid zichtbaar is.
Plaats de top van de pipet op de huid en druk er een aantal keren op om de inhoud volledig en direct op de huid op één plaats aan te brengen.

Voorbijgaande veranderingen van de vacht (geklitte/vettige haren en/of een witte neerslag) kunnen op de toedieningsplaats waargenomen worden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na een behandeling met het 5-voudige van de aanbevolen dosering bij puppies van 8 weken, groeiende honden en honden die ongeveer 2 kg wogen. Het risico van optreden van ongewenste effecten (zie rubriek 'Bijwerkingen') kan echter stijgen wanneer overgedoseerd wordt. Dieren moeten dus altijd met de juiste pipetgrootte overeenkomend het lichaamsgewicht worden behandeld.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kittens, zolang deze bij de moeder drinken, niet behandelen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijdt direct contact met de suspensie.

Farmaceutische gegevens

Onverenigbaarheden

Geen.

Houdbaarheidstermijn

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 30°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te te worden verwijderd.
Fipronil en (S)-methopreen kunnen een nadelig effect hebben op organismen die in het water leven. Verontreinig geen vijvers, waterlopen of sloten met het product of lege pipetten.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 november 2010

Overige informatie

Registratienummer:
FRONTLINE COMBO Spot-On HOND S: REG NL 10138
FRONTLINE COMBO Spot-On HOND M: REG NL 10139
FRONTLINE COMBO Spot-On HOND L: REG NL 10140
FRONTLINE COMBO Spot-On HOND XL: REG NL 10141

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 30 november 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.