Frontline Combo Spot-On Kat | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Merial B.V.
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Merial
4 Chemin du Calquet
31057 Toulouse
Frankrijk

Frontline Combo Spot-On KatAard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

FRONTLINE COMBO® Spot-On KAT
Fipronil 10% w/v - (S) Methopreen 12% w/v

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per pipet (0,5 ml):

Werkzame bestanddelen:
Fipronil 50,00 mg
(S)-Methopreen 60,00 mg

Hulpstoffen:
Butylhydroxyanisol (E320) 0,10 mg
Butylhydroxytolueen (E321) 0,05 mg
Excipiens q.s 0,5 ml

Indicatie(s)

Voor katten

 • Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen.
 • Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.).
  De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien gedurende 6 weken na toediening.
 • Eliminatie van teken (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus).
  Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 2 weken tegen teken (gebaseerd op experimentele gegevens).
 • Eliminatie van bijtende luizen (Felicola subrostratus).

  Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een programma ter bestrijding van door vlooien
  veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).

Voor fretten

 • Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken.
 • Eliminatie van vlooien (Ctenocephalides spp.).
  De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien.
 • Eliminatie van teken (Ixodes ricinus).
  Het product heeft een persisterende acaricide werking gedurende 4 weken tegen teken (gebaseerd
  op experimentele gegevens).

Contra-indicaties

In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Het product niet toedienen aan fretten jonger dan 6 maanden oud.
Niet gebruiken bij zieke (bv. systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.

Bijwerkingen

Niet overdoseren.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.


Katten:
Onder de zeer zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (schilfering, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of haarverlies gemeld na gebruik. Overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, andere nerveuze symptomen) of braken werden ook opgemerkt na gebruik.
Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

 

Katten
Fretten

 

Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Eén pipet van 0,5 ml per kat, overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 5 mg fipronil per kg en 6 mg (S)-methopreen per kg, voor lokale toepassing op de huid.
In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

Eén pipet van 0,5 ml per fret, overeenkomend met een dosis van 50 mg fipronil en 60 mg (S)-methopreen per fret, voor lokale toepassing op de huid.
Het minimale behandelingsinterval is 4 weken.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Methode van toediening

 1. Neem de pipet uit de verpakking.
 2. Houd de pipet rechtop. Tik tegen het smalle deel van de pipet om ervoor te zorgen dat de inhoud in het onderste deel van de pipet blijft. Breek het topje van de pipet af.
 3. De haren dienen aan de basis van de nek voor de schouderbladen opzij te worden geduwd tot de huid zichtbaar is. Plaats de top van de pipet op de huid en knijp er een aantal keren in om de inhoud volledig en direct op de huid op één plaats aan te brengen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 30° C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na EXP.

Speciale waarschuwingen

Enkel voor uitwendig gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet kan worden opgelikt en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden of wassen op de werkzaamheid van het product bij katten en fretten. Echter, gebaseerd op informatie beschikbaar over honden die werden gewassen met een shampoo vanaf 2 dagen na behandeling, wordt aanbevolen om dieren niet te baden binnen 2 dagen na toediening van het product.
Er kan aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig worden uitgesloten.
Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, de inhoud en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en meubilair die behandeld moeten worden, in geval van een massale infestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen, met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan irritatie van de slijmvliezen, huid en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond, huid en ogen worden vermeden.
Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met het product vermijden. Vermijd contact van de inhoud van de pipet met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water.
Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.
Handen wassen na gebruik.
Behandelde dieren mogen niet worden aangeraakt tot de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder bij kinderen.
Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.

 

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Bij katten kan het product gebruikt worden tijdens de dracht en lactatie.
Bij fretten uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend
dierenarts.

 

Overdosering

Het risico van optreden van ongewenste effecten (zie rubriek Bijwerkingen) kan toenemen bij overdosering.

Bij katten:
Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na een maandelijkse behandeling van katten en kittens ouder dan 8 weken en die ongeveer 1 kg wogen met het 5-voudige van de aanbevolen dosering gedurende 6 opeenvolgende maanden.
Jeuk kan optreden na behandeling.
Bij toediening van een overdosis van het product zullen de haren op de behandelingsplaats er plakkerig uitzien. Indien dit mocht optreden, zal dit echter binnen 24 uur na toediening verdwijnen.

Bij fretten:
Bij fretten van 6 maanden en ouder, die 4 keer om de 2 weken behandeld werden met 5 keer de aanbevolen dosering, werd bij sommige dieren gewichtsverlies vastgesteld.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Fipronil en (S)-methopreen kunnen een nadelig effect hebben op organismen die in het water leven.
Verontreinig geen vijvers, waterlopen of sloten met het product of lege pipetten.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

5 april 2012

Overige informatie

Fipronil doodt vlooien binnen 24 uur en teken en luizen binnen 48 uur na blootstelling aan het product.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:  REG NL 10142

**Invoerdatum bovenstaande bijsluitertekst: 1 mei 2012 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.