Frontline Spot On Kat | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Merial B.V.
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Merial
4 Chemin du Calquet
31057 Toulouse
Frankrijk

Frontline Spot-On KatAard van het middel

Antiparasitair middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

FRONTLINE® Spot On Kat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per pipet (0,5 ml):

Werkzaam bestanddeel: Fipronil 50 mg

Hulpstoffen:
Butylhydroxyanisol (E320) 0,1 mg
Butylhydroxytolueen (E321) 0,05 mg

Verpakkingsgrootte

1, 3 of 6 pipetten à 0,5 ml.

Doeldier

Kat.

Indicatie(s)

  • Bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.).
  • Bestrijding van teken (Ixodes spp.).
  • Bestrijding van bijtende luizen (Felicola subrostratus)

Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis.

Dosering en toedieningsweg

Dosering

50 mg fipronil per dier (1 pipet per dier).

In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.
In geval van een infectie met Felicola subrostratus is een tweede behandeling na  4 weken noodzakelijk.

Methode van toediening

Uitwendig op de huid, tussen de schouderbladen.

Gebruiksaanwijzing

Breek het topje van de “spot on” pipet af langs de breuklijn. Om aflikken te voorkomen dient de vacht tussen de schouderbladen opzij te worden geduwd tot de huid  zichtbaar is. Plaats de top van de pipet op de huid en druk er een aantal keren op om de inhoud direct op de huid te brengen, eventueel op twee plaatsen. Let er op dat de inhoud van de pipet niet in aanraking komt met de vingers.

Werkingsduur

De werkingsduur tegen vlooien is maximaal 5 weken en tegen teken maximaal  4 weken.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale waarschuwingen

Contra-indicatie(s)

In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens  jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.

Bijwerkingen

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen  worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel. Onder de uitzonderlijk zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (schilfering, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of haarverlies gemeld. Uitzonderlijk werden overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen) of braken opgemerkt na gebruik.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet opgelikt kan worden en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.

Er zijn geen gegevens beschikbaar die het effect bestuderen van baden of wassen op de werkzaamheid van het product bij katten. Echter, gebaseerd op informatie beschikbaar bij honden die werden gewassen met een shampoo vanaf 2 dagen na behandeling, wordt aanbevolen om dieren niet te baden binnen 2 dagen na toediening van het product.

Er kan aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden.

Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, de inhoud en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en meubilair die behandeld moeten worden, in  geval van een massale infestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen, met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.

Niet overdoseren.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort

Vermijd contact met de ogen van het dier. Aanbevolen wordt alle aanwezige dieren te behandelen.

Overdosering

Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na een maandelijkse behandeling van katten en kittens ouder dan 8 weken en die ongeveer 1 kg wogen met het 5-voudige van de aanbevolen dosering gedurende 6 opeenvolgende maanden. Het risico van optreden van ongewenste effecten kan echter stijgen wanneer overgedoseerd wordt (zie onderdeel Bijwerkingen). Jeuk kan optreden na behandeling.

Bij toediening van een overdosis van het product zullen de haren op de behandelingsplaats er plakkerig uitzien. Indien dit mocht optreden, zal dit echter binnen 24 uur na  toediening verdwijnen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen vermeden worden.

Dieren en toedieners met een gekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met Frontline Spot On Kat vermijden. Vermijd dat de inhoud van de pipet in contact komt met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.

Handen na behandeling wassen.

Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet toe te laten om te slapen bij de eigenaren, in het bijzonder kinderen.

Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.

Behandelde dieren niet in contact laten komen met leder, geverfde of verniste oppervlakten voordat de vacht droog is, omdat incidenteel kleurveranderingen kunnen voorkomen bij contact met het niet opgedroogde product.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 30°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming  met de nationale vereisten te worden afgevoerd. Het middel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

30 augustus 2010

Overige informatie

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Registratienummer:  REG NL 8921

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 30 augustus 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.