Pestigon Spot-on voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down
BT35 6JP
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down
BT35 6JP
Verenigd Koninkrijk

Distributeur:
Fendigo sa/nv
Avenue Herrmann Debrouxlaan 17
BE 1160 Brussel

Aard van het middel

Pestigon Spot-on voor hondenAntiparasitair middel

Benaming van het diergeneesmiddel

Pestigon 67 mg Spot-On oplossing voor kleine honden
Pestigon 134 mg Spot-On oplossing voor middelgrote honden
Pestigon 268 mg Spot-On oplossing voor grote honden
Pestigon 402 mg Spot-On oplossing voor zeer grote honden

Fipronil

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Een pipet Pestigon 67 mg Spot-On van 0,67 ml bevat:
67 mg fipronil
0,134 mg butylhydroxyanisol (E320)
0,067 mg butylhydroxytolueen (E321)

Een pipet Pestigon 134 mg Spot-On van 1,34 ml bevat:
134 mg fipronil
0,268 mg butylhydroxyanisol (E320)
0,134 mg butylhydroxytolueen (E321)

Een pipet Pestigon 268 mg Spot-On oplossing van 2,68 ml bevat:
268 mg fipronil
0,536 mg butylhydroxyanisol (E320)
0,268 mg butylhydroxytolueen (E321)

Een pipet Pestigon 402 mg Spot-On oplossing van 4,02 ml bevat:
402 mg fipronil
0,804 mg butylhydroxyanisol (E320)
0,402 mg butylhydroxytolueen (E321)

Een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing.

Indicatie(s)

Voor de behandeling van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis). Het product heeft onmiddellijk een insecticide werking en langdurige insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien gedurende maximaal 8 weken.
Het product heeft een langdurige acaricide werkzaamheid tegen Ixodes ricinus gedurende maximaal 2 weken, Rhipicephalus sanguineus gedurende maximaal 3 weken en Dermacentor reticulatus gedurende maximaal 4 weken. Als teken van deze families aanwezig zijn wanneer het product wordt aangebracht, zullen alle aanwezige teken niet binnen 48 uur gedood worden, maar waarschijnlijk wel binnen een week.

Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandeling van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis als dit door een dierenarts vastgesteld is.

Contra-indicaties

Pestigon 67 mg Spot-On niet gebruiken bij honden die minder dan 2 kg wegen.
Pestigon 134 mg Spot-On niet gebruiken bij honden die minder dan 10 kg wegen.
Pestigon 268 mg Spot-On oplossing niet gebruiken bij honden die minder dan 20 kg wegen.
Pestigon 402 mg Spot-On oplossing niet gebruiken bij honden die minder dan 40 kg wegen.

Vanwege afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies die jonger dan 8 weken.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, ...) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Dit product is speciaal ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, omdat dit kan leiden tot overdosering.
Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen volgen, hoofdzakelijk te wijten aan de aard van de dragerstof.
Als zeer zeldzame, vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (huidverkleuring, plaatselijke alopecia, pruritus, erytheem) en algemene jeuk of alopecia na gebruik gemeld. In uitzonderlijke gevallen werden overmatig speekselen, tijdelijke neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen), braken of ademhalingsproblemen na gebruik waargenomen.
Niet overdoseren.

Indien u ernstige bijwerkingen of andere effecten ziet die niet in deze bijsluiter vermeld staan, raadpleeg dan uw dierenarts.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Toedieningsweg: voor lokale toepassing op de huid.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Breng het product rechtstreeks aan op de huid, gebaseerd op het gewicht van het dier.
Pipet niet uit het zakje halen tot nodig voor gebruik.

Dosering

1 pipet van 0,67 ml per hond met een gewicht van meer dan 2 kg en maximaal 10 kg lichaamsgewicht.
1 pipet van 1,34 ml per hond met een gewicht van meer dan 10 kg en maximaal 20 kg lichaamsgewicht.
1 pipet van 2,68 ml per hond met een gewicht van meer dan 20 kg en maximaal 40 kg lichaamsgewicht.
1 pipet van 4,02 ml per hond met een gewicht van meer dan 40 kg en maximaal 60 kg lichaamsgewicht.
Voor honden zwaarder dan 60 kg gebruik maken van twee pipetten van 2,68 ml.

Wijze van toediening: Houd rechtop. Tik op het smalle gedeelte van de pipet om ervoor te zorgen dat de inhoud onderin de pipet zit. Duw het afbreekbare deel van het topje van de pipet langs de stippellijn naar achteren. Duw de vacht tussen de schouderbladen opzij totdat de huid zichtbaar is. Plaats het topje van de pipet op de huid en knijp zachtjes om de gehele inhoud op een of twee plaatsen op de huid aan te brengen.

Gebruik een schaar om het zakje te verwijderen of:

  1. Vouw langs de diagonale lijn zodat inkeping zichtbaar is.
  2. Scheur bij inkeping in.
  3. Draai bovenkant om te openen.
  4. Duw haren weg en breng op de huid aan.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Het is belangrijk dat het product op een plaats wordt toegediend waar het dier het niet kan oplikken en dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Zorg ervoor dat de haren niet overmatig nat worden met het product, aangezien er dan een kleverige plek van haren op de toedieningsplaats kan ontstaan. Mocht dit toch gebeuren, dan zal dit binnen 48 uur na toediening verdwijnen.
Voor een optimale behandeling van vlooien- en/of tekeninfestaties kan het behandelingsschema aangepast worden aan de plaatselijke epidemiologische omstandigheden.
In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.
Dieren moeten voorafgaand aan de behandeling zorgvuldig worden gewogen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Geen speciale voorzorgen voor wat betreft de temperatuur bij bewaring van dit diergeneesmiddel.
Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.

Speciale waarschuwingen

Het product voorkomt niet dat teken zich aan de dieren hechten, maar teken kunnen binnen 24-48 uur na aanhechting gedood worden, voordat deze zich vol gezogen hebben. Hierdoor is het risico op overdracht van ziekten minimaal. Eenmaal gedood vallen teken vaak van het dier, maar eventuele resterende teken kunnen gemakkelijk worden verwijderd door ze voorzichtig los te trekken.

Bij gebruik als onderdeel van een behandeling van door vlooien veroorzaakte dermatitis, wordt aanbevolen het allergische dier en eventuele andere honden in huis maandelijks te behandelen.

Voor optimale bestrijding van vlooien in huishoudens met meerdere dieren, dienen alle honden en katten met een passend insecticide te worden behandeld.

Teken kunnen zich nog vasthechten. Daarom kan, in gunstige omstandigheden, overdracht van besmettelijke ziekten niet volledig worden uitgesloten. Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, dekens en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en meubilair. Bij grote infestaties en bij aanvang van de behandeling, moeten deze ook behandeld worden met een passend insecticide en door regelmatig stofzuigen.

Vermijd frequent zwemmen of wassen van het dier, omdat het behoud van de werkzaamheid van het product in deze gevallen niet is onderzocht.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Vermijd contact met de ogen van het dier. In het geval van accidenteel oogcontact, ogen onmiddellijk grondig met water spoelen.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Dieren moeten voorafgaand aan de behandeling zorgvuldig worden gewogen.
Het is belangrijk dat het product op een plaats wordt toegediend waar het dier het niet kan oplikken en dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Dit product niet toepassen op wonden of beschadigde huid.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan irritatie aan de slijmvliezen en ogen veroorzaken. Daarom moet contact van het product met de mond en ogen worden vermeden.

In het geval van accidenteel oogcontact, de ogen onmiddellijk grondig met zuiver water spoelen.
Indien de oogirritatie aanhoudt, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Vermijd dat de inhoud in aanraking komt met de vingers. Als dit gebeurt, handen met water en zeep wassen.

Handen wassen na gebruik.
Niet roken, drinken of eten tijdens het aanbrengen.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen voordat de toedieningsplaats droog is. Het is aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet bij de eigenaren en zeker niet bij kinderen te laten slapen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Aangezien er geen studies uitgevoerd zijn bij drachtige of lacterende dieren, alleen gebruiken nadat de behandelende dierenarts een relevante baten-risico-analyse uitgevoerd heeft.

Andere voorzorgsmaatregelen

Fipronil kan nadelige gevolgen hebben voor in het water levende organismen. Honden mogen tot 2 dagen na aanbrenging niet in waterlopen zwemmen.

De alcohol in dit product kan negatieve effecten hebben op geverfde, geverniste of andere oppervlakken of meubels in huis.

Er werden geen bijwerkingen waargenomen in veiligheidsstudies voor de doeldieren in 8 weken oude pups, jonge honden en honden met een gewicht van ±2 kg die 3 keer behandeld werden met vijf maal de aanbevolen dosis. Het risico op bijwerkingen kan bij overdosering toenemen, dus dieren moeten altijd met de juiste pipetgrootte voor het lichaamsgewicht worden behandeld.

Dit product is ontvlambaar. Houd het weg van hitte, vonken, open vuur of andere bronnen van ontsteking.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Het product dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen. Voorkom vervuiling van vijvers, waterlopen en sloten met het product of de lege containers.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

25 oktober 2013

Overige informatie

Werkingsmechanisme
Fipronil is een insecticide / acaricide uit de groep van fenylpyrazolen. Het werkt door het remmen van het GABA-complex, binding aan het chloridekanaal en daarmee blokkeert het pre- en post-synaptische overdracht van chloride-ionen door het celmembraan. Dit resulteert in ongecontroleerde activiteit in het centrale zenuwstelsel en de dood van insecten en acariden.

Verpakking:
0,5 ml pipet, gevormd uit folie dat uit 3 lagen bestaat: polypropyleen/COC/polypropyleen, lamineerlak zonder oplosmiddelen en een copolymeer van polyethyleen/EVOH/polyethyleen. De pipetten worden
verzegeld binnen een kindveilig zakje. Het bestaat uit 4 lagen folie, opgebouwd uit LDPE/nylon/aluminiumfolie/polyesterfolie, met een doosje als buitenverpakking.
Dozen van 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 of 150 pipetten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:
Pestigon 67 mg Spot-On oplossing voor kleine honden: REG NL 109581
Pestigon 134 mg Spot-On oplossing voor middelgrote honden: REG NL 109601
Pestigon 268 mg Spot-On oplossing voor grote honden: REG NL 109602
Pestigon 402 mg Spot-On oplossing voor zeer grote honden: REG NL 109603

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 1 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.