Pestigon Spot-on voor katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down
BT35 6JP
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down
BT35 6JP
Verenigd Koninkrijk

Distributeur:
Fendigo sa/nv
Avenue Herrmann Debrouxlaan 17
BE 1160 Brussels

Aard van het middel

Pestigon Spot on voor kattenAntiparasitair middel

Benaming van het diergeneesmiddel

Pestigon 50 mg spot-on oplossing voor katten
Fipronil

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Een pipet van 0,5 ml bevat:
50 mg fipronil
0,1 mg butylhydroxyanisol E320
0,05 mg butylhydroxytolueen E321

Een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing.

Indicatie(s)

Voor de behandeling van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis). Het product heeft onmiddellijk een insecticide werking en langdurige insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien gedurende maximaal 5 weken.
Het product vertoont een acaricide werking met een dodelijk effect tegen teken (Ixodes ricinus) binnen 48 uur.

Contra-indicaties

Vanwege afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken en/of met een gewicht van minder dan 1 kg.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, ...) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen volgen, hoofdzakelijk te wijten aan de aard van de dragerstof.
Als zeer zeldzame, vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (schilfering, plaatselijke alopecia, pruritus, erytheem) en algemene jeuk of alopecia gemeld na gebruik. In zeldzame gevallen werd overmatig speekselen, tijdelijke neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen) of braken na gebruik waargenomen.
Niet overdoseren.

Indien u ernstige bijwerkingen of andere effecten ziet die niet in deze bijsluiter vermeld staan, raadpleeg dan uw dierenarts.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Kat

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Toedieningsweg: voor lokale toepassing op de huid.

Pipet niet uit het zakje halen tot nodig voor gebruik.

Dosering: 1 pipet van 0,5 ml per kat (ongeveer 7,5 - 15 mg / kg).

Wijze van toediening: Houd rechtop. Tik op het smalle gedeelte van de pipet om ervoor te zorgen dat de inhoud onderin de pipet zit. Duw het topje van de Spot-On pipet langs de stippellijn naar achteren.

Duw de vacht tussen de schouderbladen opzij totdat de huid zichtbaar is. Plaats het topje van de pipet op de huid en knijp zachtjes om de inhoud op de huid aan te brengen, bij voorkeur op twee plaatsen, één aan de basis van de schedel en één 2-3 cm verder naar achter.

Gebruik een schaar om het zakje te verwijderen of:

  1. Vouw langs de diagonale lijn zodat inkeping zichtbaar is.
  2. Scheur bij inkeping in.
  3. Draai bovenkant om te openen.
  4. Duw haren weg en breng op de huid aan.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Het is belangrijk dat het product op een plaats wordt toegediend waar het dier het niet kan oplikken.
Zorg ervoor dat dieren elkaar na de behandeling niet likken.
Zorg ervoor dat de haren niet overmatig nat worden met het product, aangezien er dan een kleverige plek van haren op de toedieningsplaats kan ontstaan. Mocht dit toch gebeuren, dan zal dit binnen 24 uur na toediening verdwijnen.
Voor een optimale behandeling van vlooien- en/of tekeninfestaties kan het behandelingsschema aangepast worden aan de plaatselijke epidemiologische omstandigheden.
In afwezigheid van veiligheidsstudies is de minimale behandelingsinterval 4 weken.
Dieren moeten voorafgaand aan de behandeling zorgvuldig worden gewogen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Geen speciale voorzorgen voor wat betreft de temperatuur bij bewaring van dit diergeneesmiddel.
Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.

Speciale waarschuwingen

Het product voorkomt niet dat teken zich aan de dieren hechten, maar wanneer het dier behandeld is vóór blootstelling, kunnen de teken 24-48 uur na aanhechting gedood worden. Dit zal gewoonlijk plaatsvinden vóórdat de teken zich hebben volgezogen waardoor het risico op overdracht van ziekten minimaal is maar niet wordt uitgesloten. Eenmaal gedood vallen de teken vaak vanzelf van het dier, maar eventuele resterende teken kunnen gemakkelijk worden verwijderd door deze voorzichtig los te trekken.
Voor optimale behandeling van vlooien in huishoudens met meerdere dieren, dienen alle honden en katten met een passend insecticide te worden behandeld.
Vermijd frequent zwemmen of wassen van het dier omdat het behoud van de werkzaamheid van het product in deze gevallen niet is onderzocht.
Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, dekens en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en meubilair. Bij grote infestaties en bij aanvang van de behandeling moeten deze ook behandeld worden met een passend insecticide en door regelmatig te stofzuigen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Vermijd contact met de ogen van het dier. In het geval van accidenteel oogcontact, ogen onmiddellijk grondig met water spoelen.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Dieren moeten voorafgaand aan de behandeling zorgvuldig worden gewogen.
Het is belangrijk dat het product op een plaats wordt toegediend waar het dier het niet kan oplikken en dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Teken kunnen zich nog vasthechten. Daarom kan, in ongunstige omstandigheden, overdracht van besmettelijke ziekten niet volledig worden uitgesloten.
Dit product niet toepassen op wonden of beschadigde huid.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan irritatie aan de slijmvliezen en ogen veroorzaken. Daarom moet contact van het product met de mond en ogen worden vermeden.
In het geval van accidenteel oogcontact, de ogen onmiddellijk grondig met zuiver water spoelen.
Indien de oogirritatie aanhoudt, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Vermijd dat de inhoud in aanraking komt met de vingers. Als dit gebeurt, handen met water en zeep wassen.
Handen wassen na gebruik.
Niet roken, drinken of eten tijdens het aanbrengen.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen voordat de toedieningsplaats droog is. Het is aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet bij de eigenaren en zeker niet bij kinderen te laten slapen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Er zijn geen studies uitgevoerd bij drachtige of lacterende katten voor dit diergeneesmiddel.
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Andere voorzorgsmaatregelen

De alcohol in dit product kan negatieve effecten hebben op geverfde, geverniste of andere oppervlakken of meubels in huis.
De toxiciteit van het product dat op de huid wordt toegediend is zeer laag. Het risico op bijwerkingen kan bij overdosering toenemen, dus dieren moeten altijd met de juiste pipetgrootte voor het lichaamsgewicht worden behandeld.
Dit product is ontvlambaar. Hou het weg van hitte, vonken, open vuur of andere bronnen van ontsteking.
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Het product dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen. Voorkom vervuiling van vijvers, waterlopen en sloten met het product of de lege containers.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

25 oktober 2013

Overige informatie

Werkingsmechanisme
Fipronil is een insecticide / acaricide uit de groep van fenylpyrazolen. Het werkt door het remmen van het GABA-complex, binding aan het chloridekanaal en daarmee blokkeert het pre- en post-synaptische overdracht van chloride-ionen door het celmembraan. Dit resulteert in ongecontroleerde activiteit in het centrale zenuwstelsel en de dood van insecten en acariden.

Verpakking:
0,5 ml pipet, gevormd uit folie dat uit 3 lagen bestaat: polypropyleen/COC/polypropyleen, lamineerlak zonder oplosmiddelen en een copolymeer van polyethyleen/EVOH/polyethyleen. De pipetten worden
verzegeld binnen een kindveilig zakje. Het bestaat uit 4 lagen folie, opgebouwd uit LDPE/nylon/aluminiumfolie/polyesterfolie, met een doosje als buitenverpakking.
Dozen van 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 of 150 pipetten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 109604

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 1 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.