Albipen LA | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Production S.r.l.
Via Nettunese Km 20, 300
04011 Aprilia (Latina) Italië

Albipen LAAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Albipen LA, 100 mg/ml suspensie voor injectie
Ampicilline-anhydraat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Ampicilline (als ampicilline-anhydraat) 100 mg

Indicatie(s)

Rund, schaap (niet melkgevend)

 • luchtweginfecties, veroorzaakt door Streptococcus spp.;
 • urineweginfecties, veroorzaakt door Streptococcus spp.;
 • (poly-)arthritis, veroorzaakt door Gram-positieve kokken;
 • gegeneraliseerde infecties, veroorzaakt door Streptococcus spp.;
 • navelontsteking, veroorzaakt door Streptococcus spp.;

Varken

 • luchtweginfecties, veroorzaakt door Streptococcus spp.;
 • huidinfecties, veroorzaakt door Streptococcus spp., Staphylococcus spp. en Erysipelothrix rhusiopathiae;
 • (poly-)arthritis, veroorzaakt door Streptococcus spp.;
 • mastitis, veroorzaakt door Streptococcus spp.;
 • gegeneraliseerde infecties, veroorzaakt door Streptococcus spp.;
 • navelontsteking, veroorzaakt door Streptococcus spp.;

Hond, kat

 • luchtweginfecties, veroorzaakt door Streptococcus spp.;
 • urineweginfecties, veroorzaakt door Gram-positieve kokken;
 • huidinfecties, veroorzaakt door Streptococcus spp.;
 • mastitis, veroorzaakt door Gram-positieve kokken;
 • (poly-)arthritis, veroorzaakt door Gram-positieve kokken;
 • navelontsteking, veroorzaakt door Gram-positieve kokken.

Contra-indicaties

 • Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor ampicilline-anhydraat of één van de hulpstoffen.
 • Niet gebruiken als bekend is dat β-lactamase producerende bacteriën een rol spelen.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen.
Injecties kunnen op de plaats van toediening irritaties in de vorm van tijdelijke zwelling veroorzaken, die binnen enkele dagen verdwijnt.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund, schaap, varken, hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Rund, schaap (niet-melkgevend) en varken

2 doseringen van 15 mg ampicilline/kg lichaamsgewicht (= overeenkomend met 1,5 ml/10 kg lichaamsgewicht van het product) met een interval van 48 uur.
Intramusculaire toediening.

Hond en kat

Minimaal 3 doseringen van 15-25 mg ampicilline/kg lichaamsgewicht (= overeenkomend met 1,5-2,5 ml/10 kg lichaamsgewicht van het product) met een interval van 48 uur.
Subcutane toediening.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Goed schudden voor gebruik.
Het gebruik van een droge injectiespuit wordt aangeraden.
Elke injectieplaats slechts eenmaal gebruiken.
Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Wachttermijn

Rund: (orgaan)vlees: 28 dagen; melk: 6 dagen;
Schaap: (niet-melkgevend): (orgaan)vlees: 28 dagen;
Varken: (orgaan)vlees: 28 dagen.

Niet voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen vorst.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 8 weken.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor ampicilline-anhydraat worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt. Zie rubriek "Wachttermijn".

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met bacteriostatische middelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek "Bijwerkingen".

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

3 mei 2016

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Doos met injectieflacons à 30, 80 of 200 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 7828

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.