Alfamycine 5% pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Alfamycine 5% pro inj.Aard van het middel

Antimicrobieel middel

Benaming van het diergeneesmiddel

Alfamycine 5% pro inj, oplossing voor injectie voor honden en katten.
Gentamicine (als gentamicinesulfaat)

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:
Gentamicine (als gentamicinesulfaat) 50 mg

Hulpstoffen:
Natrium metabisulfiet (E223) 1 mg
Methylparahydroxybenzoaat (E218) 1 mg
Propylparahydroxybenzoaat (E216) 0,1 mg

Indicatie(s)

  • Luchtweginfecties veroorzaakt door E. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Pasteurella spp.;
  • Urogenitale infecties veroorzaakt door E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp.
  • Huidinfecties veroorzaakt door Pseudomonas spp.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen

Neurotoxiciteit, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoorten

Hond en kat.

Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor intramusculaire toediening.
4-8 mg gentamicine per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen (overeenkomend met 0,08-0,16 ml van het product per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen).

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijden

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

Bewaren beneden 25˚C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Aminoglycosiden kunnen neuromusculaire blokkade veroorzaken, hetgeen onder andere van belang is bij narcose.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Bij toediening aan drachtige dieren bestaat kans op intoxicatie van de vrucht in verband met de snelle passage door de placenta.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de lactatie.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

17 mei 2022

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Overige informatie

Kleurloze glazen injectieflacon (Type II) met butylrubber stop en aluminium felscapsule.
12 flacons à 100 ml verpakt in een polystyreen doos.
1 flacon à 100 ml verpakt in een kartonnen doos.

Registratienummer: REG NL 1474

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 12 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.