Alfatrim 24% pro inj | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

ALFASAN NEDERLAND B.V.
Kuipersweg 9
Postbus 78
3440 AB WOERDEN

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

ALFASAN NEDERLAND B.V.
Kuipersweg 9
Postbus 78
3440 AB WOERDEN

Alfatrim 24% pro inj.Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Alfatrim 24 % pro inj. oplossing voor injectie

Trimethoprim
Sulfamethoxazol

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddelen:
40 mg Trimethoprim
200 mg Sulfamethoxazol

Hulpstoffen:
Benzyl alcohol
Glycerin formal
Water voor injectie
Dimethylacetamide
Ethanolamine

Indicaties

Rund (niet-melkgevend), kalf

 • Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., Salmonella dublin, Streptococcus spp., Corynebacterium pyogenes, of Haemophilus somnus.
 • Maagdarmkanaalinfecties veroorzaakt door E. coli, of Salmonella spp. Salmonella spp.
 • Urogenitaalinfecties veroorzaakt door Corynebacterium spp., streptokokken, E. coli of Salmonella spp.
 • Wondinfecties veroorzaakt door gramnegatieve bacteriën of grampositieve bacteriën.
 • Mastitis veroorzaakt door streptokokken, stafylokokken of E. coli.

Hond, kat

 • Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., streptokokken, stafylokokken, of Klebsiella spp.
 • Maagdarmkanaalinfecties, veroorzaakt door voor de combinatie van trimethoprim en sulfamethoxazol gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.
 • Urogenitaalinfecties veroorzaakt door stafylokokken, streptokokken, E. coli, of Proteus spp.
 • Wondinfecties veroorzaakt door streptokokken, stafylokokken, E. coli, of anaeroben.
 • Otitis media veroorzaakt door Streptococcus spp., Staphylococcus spp.of Pasteurella spp.;
 • Iridocyclitis.

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

 • Op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties en necrose worden waargenomen ten gevolge van weefselirritaties.
 • Anaemie, leukopenie en thrombocytopenie
 • Bij honden bestaat de kans op het ontstaan van niet septische arthritis bij toediening van bepaalde trimethoprim sulfonamide combinaties.
 • Keratoconjunctivitis sicca bij de hond.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund (niet-melkgevend), kalf, hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

 • Rund (niet-melkgevend) en kalf: 12,5-25 mg sulfamethoxazol en 2,5-5 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen.
 • Hond, kat: 2 maal 12,5 mg sulfamethoxazol en 2,5 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen.

Toedieningsweg: Intramusculair of (langzaam) intraveneus.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden; draag daartoe handschoenen.

Wachttermijn

Rund, kalf:
(orgaan)vlees: 10 dagen.

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Er bestaat kans op optredende acute sterfte, hemolyse of shock na intraveneuze toediening.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor trimethoprim en sulfamethoxazol worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie.
Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

21 januari 2022

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Overige informatie

Verpakking
1 x 100 ml flacon in kartonnen doos. 12 x 100 ml flacons in polystyrene omdoos.

Registratienummer: REG NL 1580

**Datum laatste update van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken