Alfatrim tabletten 80/40 voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Aard van het middel

 Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Alfatrim tabletten 80/40 voor honden.
Trimethoprim en sulfadiazine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzame bestanddelen:
Trimethoprim 80 mg Sulfadiazine 400 mg

Indicatie(s)

  • Luchtweginfecties veroorzaakt door Bordetella bronchiseptica, Klebsiella spp. en Gram-positieve kokken.
  • Urineweginfecties veroorzaakt door Escherichia coli, Gram-positieve kokken en Proteus spp.
  • Otitis media veroorzaakt door Gram-positieve kokken en Pasteurella spp.
  • Panophtalmie veroorzaakt door Escherichia coli.
  • Huidinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp. en Staphylococcus spp.
  • Ernstige huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus spp.
  • Pre-operatief als antibacteriële profylaxe bij chirurgische ingrepen aan de urinewegen.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij ernstige nier- of leverinsufficiëntie.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor orale toediening.
2,5 mg trimethoprim en 12,5 mg sulfadiazine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 tablet per 32 kg lichaamsgewicht), tweemaal daags, gedurende 5-7 dagen.
Bij ernstige huidinfecties gedurende 5-6 weken behandelen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Het middel is niet geschikt voor honden lichter dan 8 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

In geval van langdurige behandeling is een periodiek hematologisch onderzoek noodzakelijk.
Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale
epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

12 mei 2014

Overige informatie

Verpakking:
Niet-transparante, luchtdichte polyethyleen flacon à 500 of 1000 tabletten met aluminium afsluiting en een polyethyleen schroefdop.
Kartonnen doos met 50 aluminium/PVC blisterverpakkingen à 10 tabletten.

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenHet kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 1957

**Datum van toevoeging van bovenstaande bijsluitertekst aan diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.