Amoxicilline 20% pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland
Tel.: 0348-416945
Fax: 0348-483676

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV

Aard van het middel

Antimicrobieel middel

Benaming van het diergeneesmiddel

Amoxicilline 20% pro inj., 200 mg/ml suspensie voor injectie voor biggen, hond en kat
Amoxicilline-trihydraat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:
Amoxicilline-trihydraat 200 mg.

Hulpstoffen
Benzyl alcohol (E1519)
Butylhydroxytolueen (E321)>

Indicatie(s)

Varken (biggen)

Behandeling van respiratoire infecties veroorzaakt veroorzaakt door Streptococcus suis.

Hond en kat

  • Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., E. coli, Gram-positieve coccen;
  • Urineweginfecties veroorzaakt door Proteus spp., E. coli, Gram-positieve coccen;
  • Huidinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp.;
  • Mastitis veroorzaakt door E. coli, en Gram-positieve coccen.

Contra-indicatie

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor amoxicilline.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties.
Er kan irritatie en zwelling op de injectieplaats ontstaan bij toediening aan biggen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Varken (biggen), hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Varken (biggen): intramusculair; 20 mg amoxicilline-trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen; maximaal 5 ml per injectieplaats.
Hond en kat: intramusculair of subcutaan; 10 mg amoxicilline-trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende minimaal 3-5 dagen.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden. De flacon voor gebruik goed schudden gedurende 15 seconden of tot het product zichtbaar voldoende geresuspendeerd is.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Goed schudden voor gebruik om het product weer in suspensie te brengen.

Wachttermijn

Varken (biggen):
Orgaan (vlees): 63 dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25˚C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Beschermen tegen vorst.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht,lactatie of leg

Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig met bacteriostatische middelen toepassen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder "Bijwerkingen".

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

20 september 2013

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken VerpakkingPolystyreen doos met daarin 12 glazen flacons van 100 ml van type III-glas, afgesloten met een bromobutylrubber stop en een aluminium felscapsule.

Registratienummer: REG NL 9421

**Datum van invoer/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst: 10 april 2016 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.