Amoxicilline 20% pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Aard van het middel

Antimicrobieel middel

Benaming van het diergeneesmiddel

Amoxicilline 20% pro inj, suspensie voor injectie voor honden en katten.
Amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat)

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:
Amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat) 200 mg

Hulpstoffen
Benzylalcohol (E1519)
Butylhydroxytolueen (E321)

Indicatie(s)

Behandeling van:

  • Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., E. coli, Gram-positieve coccen;
  • Urineweginfecties veroorzaakt door Proteus spp., E. coli, Gram-positieve coccen;
  • Huidinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp.;
  • Mastitis veroorzaakt door E. coli, en Gram-positieve coccen.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor subcutane of intramusculaire toediening. 10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomstig met 0,05 ml van het product per kg lichaamsgewicht per dag) gedurende minimaal 3-5 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

De flacon voor gebruik goed schudden gedurende 15 seconden of tot het product zichtbaar voldoende geresuspendeerd is.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.
Niet te gebruiken na de uiterste datum vermeld op het etiket na EXP:
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht,lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie.

Onverenigbaarheiden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

21 mei 2014

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Verpakking: Kleurloze glazen injectieflacon (type II) à 100 ml met een butylrubber stop en aluminium felscapsule. 12 flacons à 100 ml verpakt in een polystyreen doos.

Registratienummer: REG NL 2795

**Datum van invoer/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst: 28 januari 2021 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.