Amoxyvet 15% 150 mg/ml suspensie voor injectie | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel

Amoxyvet 15%Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Amoxyvet 15% 150 mg/ml suspensie voor injectie voor honden en katten

Amoxicilline

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Amoxicilline trihydraat, overeenkomend met amoxicilline 150 mg
Hulpstoffen: Benzylalcohol

Indicaties

Infecties (met name intestinale, respiratoire en urogenitale infecties) die veroorzaakt worden door kiemen die gevoelig zijn voor amoxicilline:

  • intestinale infecties veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Streptococcus, Staphylococcus of Salmonella spp.;
  • respiratoire infecties veroorzaakt door Bordetella bronchiseptica, Escherichia coli, Pasteurella spp., Proteus mirabilis, Staphylococcus spp., Haemophilus spp. of Streptococcus spp.;
  • urogenitale infecties veroorzaakt door Escherichia coli, Pasteurella spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., Fusobacterium necrophorum;
  • mastitis veroorzaakt door Escherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.;
  • endometritis veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus spp., Streptococcus spp.;
  • dermatitis veroorzaakt door Escherichia coli, Pasteurella multocida, Streptococcus spp. of Staphylococcus spp.;
  • otitis media veroorzaakt door Proteus mirabilis, Streptococcus spp.;
  • secundaire of gegeneraliseerde bacteriële infecties veroorzaakt door Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pasteurella spp., Proteus mirabilis, Escherichia coli;
  • arthritis veroorzaakt door Streptococcus spp. of Staphylococcus spp.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor penicillines.
Niet gebruiken bij nierinsufficiëntie.

Bijwerkingen

Een enkele maal treden ernstige overgevoeligheidsreacties op na injectie (of zelfs na huidcontact) met amoxicilline.

Tijdens en vlak na toediening van het product kan een enkele maal een pijnreactie worden waargenomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningswegen

Intramusculair of subcutaan:
Hond: 10-20 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht eenmaal daags, gedurende 3 tot 5 dagen.
Kat: 10-20 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht eenmaal daags, gedurende 3 tot 5 dagen.

In geval van acute ernstige bacteriële infecties wordt de hoogste dosering aanbevolen.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Wachttermijn

Geen. 

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel na aanprikken van de flacon: 8 weken.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

In neonaten moet het product voorzichtig worden toegepast.

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Het middel mag niet worden gecombineerd met bacteriostatische antibiotica zoals tetracyclines, chlooramphenicol of sulfonamides.
Bij een combinatie van amoxicilline met probenecid worden hoge amoxicilline plasmaspiegels gedurende langere tijd gemeten.
In combinatie met aminoglycosiden treedt synergisme op tegen met name Gram-positieve bacteriën.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek 'Bijwerkingen'.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

20 december 2013

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Overige informatie

Registratienummer: REG NL 8707

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 3 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken