Ampicillan 20% | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
Woerden

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Ampicillan 20%, suspensie voor injectie
Ampicilline trihydraat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: per ml: Ampicilline trihydraat 200mg
Hulpstoffen: Benzyl alcohol

Indicatie(s)

Rund

  • Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp., Klebsiella spp., E. coli en Streptococcus spp.
  • Urineweginfecties veroorzaakt door Gram-negatieve bacteriën.
  • Mastitis veroorzaakt door enterobacteriaceae.

Varken

  • Luchtweginfecties veroorzaakt door voor ampicilline gevoelige Gram-negatieve en Gram-positieve bacteriën zoals Pasteurella spp., Streptococcus spp., Haemophylus spp.
  • Maagdarminfecties veroorzaakt door E.coli;
  • Urineweginfecties veroorzaakt door E. coli en Corynebacterium suis.

Hond en kat

  • Luchtweginfecties veroorzaakt door hemolytische streptokokken, Staphyloccocus aureus, E. coli, Pasteurella spp. en Proteus spp.;
  • Urineweginfecties veroorzaakt door Proteus spp., E. coli en Gram-positieve kokken;
  • Gastro-intestinale infecties veroorzaakt door E. coli en Gram-positieve kokken;
  • Huid- en wondinfecties veroorzaakt door Gram-positieve kokken.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor ampicilline.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund, varken, hond en kat.

Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Intramusculair.

Rund

20 mg ampicilline-trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 2 doses, gedurende 3-5 dagen.

Varken

20 mg ampicilline-trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen.

Hond en kat

20-30 mg ampicilline-trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 2 doses, gedurende minimaal 5 dagen.


Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Aanwijzigen voor een juiste toediening

Geen.

De in acht te nemen wachttermijn(en)

Rund: (Orgaan)vlees: 10 dagen; Melk: 2 dagen
Varken: (Orgaan)vlees: 14 dagen

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

Bewaren beneden 25 °C.
Niet in koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na Exp:.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor ampicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig met bacteriostatische middelen toepassen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek 'Bijwerkingen' van de bijsluiter.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte geneesmiddelen of eventuele afvalproducten verwijderen volgens wettelijke voorschriften.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

14 november 2013

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 9105

**Datum van invoer/laatste wijziging van bovenstaande bijsluitertekst: 29 januari 2021 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek