Ampicilline 20% pro inj. | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden

Aard van het middel

Antimicrobieel middel

Benaming van het diergeneesmiddel

Ampicilline 20% pro inj.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Ampicilline trihydraat 200mg
Hulpstoffen: Benzyl alcohol

Eigenschappen

Ampicilline is een semi-synthetisch breed-spectrum penicilline met een bactericide werking tegen zowel Gram-positieve als Gram-negatieve bacteriën. Ampicilline remt bij bacteriën de celwandsynthese.
Het antibacteriële spectrum omvat streptokokken, penicillinase-negatieve staphylokokken, clostridiën, Haemophilus influenzae, Shigellae, Salmonellae en Listeria monocytogenes.
Door de hoge concentratie ampicilline die in de urine van behandelde dieren wordt bereikt, is dit preparaat geschikt voor de behandeling van urineweginfecties.

Indicatie(s)

Rund

  • luchtweginfecties veroorzaakt door E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp. en Streptococcus spp.
  • urineweginfecties veroorzaakt door Gram negatieve bacteriën.
  • mastitis veroorzaakt door enterobacteriaceae.

Varken

  • luchtweginfecties veroorzaakt door voor ampicilline gevoelige bacteriën zoals Pasteurella spp., Streptococcus spp. en Haemophilus spp.
  • maagdarminfecties veroorzaakt door E.coli.
  • urineweginfecties veroorzaakt door E.coli en Corynebacterium suis.

Hond en kat

  • luchtweginfecties veroorzaakt door hemolytische streptokokken, Staphylococcus aureus, E. coli, Pasteurella spp. en Proteus spp.
  • urineweginfecties veroorzaakt door Proteus spp., E. coli en Gram positieve kokken.
  • gastro-intestinale infecties veroorzaakt door E. coli en Gram positieve kokken.
  • huid-en wondinfecties veroorzaakt door Gram positieve kokken.

Contra-indicatie(s)

n.v.t.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Niet bekend.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund, varken, hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Intramusculair.

Rund: 20 mg ampicilline-trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 2 doses, gedurende 3-5 dagen.
Varken: 20 mg ampicilline-trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3-5 dagen.
Hond en kat: 20-30 mg ampicilline-trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 2 doses, gedurende minimaal 5 dagen.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Rund:
(Orgaan)vlees: 10 dagen
Melk: 2 dagen

Varken:
(Orgaan)vlees: 14 dagen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C.
Niet in koelkast of vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na Exp:.
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor ampicilline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig met bacteriostatische middelen toepassen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen bekend dan die genoemd onder rubriek "Bijwerkingen" van de bijsluiter.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte geneesmiddelen of eventuele afvalproducten verwijderen volgens wettelijke voorschriften.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

3 november 2010

Overige informatie

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Verpakking: Per 12 flacons à 100 ml.

Registratienummer: REG NL 8480

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 3 november 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek