Antirobe | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

FAREVA AMBOISE
Zone Industrielle
29 Route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Frankrijk

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

ANTIROBE 25 mg
ANTIROBE 75 mg
ANTIROBE 150 mg

Capsules voor oraal gebruik bij honden en katten.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Samenstelling per capsule:
ANTIROBE 25 mg: Clindamycine (als Clindamycine hydrochloride): 25 mg
ANTIROBE 75 mg: Clindamycine (als Clindamycine hydrochloride): 75 mg
ANTIROBE 150 mg: Clindamycine (als Clindamycine hydrochloride): 150 mg

Indicatie(s)

Hond

 • Ter behandeling van pyodermie, geïnfecteerde wonden, abcessen en infecties van de mondholte en paradontale infecties veroorzaakt door of geassocieerd met Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (behalve Enterococcus faecalis), Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum en Clostridium perfringens.
 • Ter behandeling van osteomyelitis veroorzaakt door Staphylococcus aureus
 • Als hulpmiddel voor antimicrobiële bescherming tijdens tandoperaties.

Kat

 • Ter behandeling van oppervlakkige pyodermie, geïnfecteerde wonden, abcessen,infecties van mondholte en paradontale infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor clindamycine.
 • Als hulpmiddel voor antimicrobiële bescherming tijdens tandoperaties.

Contra-indicatie(s)

Antirobe capsules zijn af te raden bij dieren welke overgevoelig zijn voor clindamycine of lincomycine bevattende preparaten.

Bijwerkingen

Antirobe geeft soms aanleiding tot overgroei van niet-gevoelige organismen zoals bepaalde clostridia en gisten. In geval van deze superinfecties moet de behandeling worden gestaakt.
Braken en diarree werden zelden waargenomen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Diersoorten:
ANTIROBE 25 mg, voor hond en kat
ANTIROBE 75 mg, voor de hond
ANTIROBE 150 mg, voor de hond

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering

Hond

 • Geïnfecteerde wonden, abcessen, infecties van de mondholte, tanden en/of paradontale infecties:
  Dosering: 5,5 mg clindamycine/kg lichaamsgewicht, iedere 12 uur.
  Duur van de behandeling: minimaal 7-10 dagen en maximaal 28 dagen naargelang de klinische noodzaak.
  Indien na 4 dagen geen resultaat wordt gezien, dient  behandeling te worden gestaakt.
 • Als hulpmiddel voor antimicrobiële bescherming tijdens tandoperaties:
  Dosering: 5,5 mg clindamycine/kg lichaamsgewicht, iedere 12 uur.
  Duur van de behandeling: 10 dagen, te beginnen 5 dagen vóór de operatie.
 • Osteomyelitis:
  Dosering:11 mg clindamycine/kg lichaamsgewicht, iedere 12 uur.
  Duur van de behandeling: minimaal 28 dagen.
  Indien na 14 dagen geen resultaat wordt gezien, dient de behandeling te worden gestaakt.
 • Oppervlakkige pyodermie:
  Dosering:11 mg clindamycine/kg lichaamsgewicht, iedere 24 uur, óf 5,5 mg clindamycine/kg lichaamsgewicht, iedere 12 uur.
  Duur van de behandeling: 21 dagen, indien echter na 21 dagen nog geen volledig herstel is opgetreden, dient er nog 21 dagen doorbehandeld te worden.

Kat

 • Behandeling van infecties van de mondholte en paradontale infecties:
  Dosering: 5,5 mg clindamycine/kg lichaamsgewicht, iedere 12 uur.
  Duur van de behandeling: minimaal 7-10 dagen en maximaal 28 dagen naargelang de klinische noodzaak.
  Indien na 4 dagen geen resultaat wordt gezien, dient de behandeling te worden gestaakt.
 • Als hulpmiddel voor antimicrobiële bescherming tijdens tandoperaties:
  Dosering: 5,5 mg clindamycine/kg lichaamsgewicht, iedere 12 uur.
  Duur van de behandeling: 10 dagen, te beginnen 5 dagen vóór de operatie.
 • Behandeling van geïnfecteerde wonden en abcessen:
  Dosering:11 mg clindamycine/kg lichaamsgewicht, iedere 24 uur, óf 5,5 mg clindamycine/kg lichaamsgewicht, iedere 12 uur.
  Duur van de behandeling: minimaal 7-10 dagen en maximaal 28 dagen naargelang de klinische noodzaak.
  Indien na 4 dagen geen resultaat wordt gezien, dient de behandeling te worden gestaakt.

Doseringstabel voor hond en kat:

DOSERING
per keer:
komt overeen met AANTAL CAPSULES van:
25 MG 75 MG 150 MG
5,5 mg/kg 1 per 4,5 kg 1 per 13,5 kg 1 per 27 kg
11 mg/kg 2 per 4,5 kg 2 per 13,5 kg 2 per 27 kg

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaren in goed gesloten verpakking.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwingen

 • Wegens mogelijke gastro-intestinale nevenwerkingen niet toedienen aan konijnen, hamsters, cavia's, paarden, ruminerende dieren en chinchilla's;
 • Er werd aangetoond dat clindamycine neuromusculair blokkerende eigenschappen vertoont die het werkingsmechanisme van neuromusculaire blokkerende stoffen kunnen versterken.
  Antirobe capsules moeten met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden bij dieren, die gelijktijdig met bovenvermelde substanties behandeld worden;
 • Honden met ernstige nieraandoeningen en/of zeer ernstige leveraandoeningen, vergezeld van ernstige metabole stoornissen, moeten door middel van serumonderzoek gecontroleerd worden gedurende hoog gedoseerde therapie; Het wordt afgeraden clindamycine
  gelijktijdig te gebruiken met chlooramphenicol of macrolide antibiotica;
 • Hoewel studies met hoge clindamycine dosering bij ratten geen teratogeniteit doen vermoeden en clindamycine de voortplantingscapaciteit van mannelijke en vrouwelijke dieren niet negatief beïnvloedt, werd de veiligheid van clindamycine bij drachtige teven en
  fokreuen niet bewezen en gebruik bij deze dieren wordt derhalve ontraden
 • De behandeling met clindamycine moet worden gestaakt wanneer geen klinisch resultaat wordt geconstateerd:
   binnen 4 dagen bij geïnfecteerde wonden, abcessen, infecties van de mondholte en tandinfecties;
   binnen 14 dagen bij osteomyelitis;
 • Ingeven met voer vermindert de kans op braken;
 • De maximale dosis, die oraal goed verdragen werd, is 300 mg clindamycine per kg lichaamsgewicht. Dit is 30 maal de aanbevolen dosis;
 • Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel, vaccin of immunologisch middel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 juni 2016

Overige informatie

Eigenschappen

Clindamycine is een antibioticum, behorende tot de groep van de lincosamides.

Verpakkingen

Blister met 8 capsules, 10 blisters per verpakking.
Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken

Registratienummer: REG NL 7921

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 1 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.