Aurizon | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

VÉTOQUINOL B.V.
Postbus 3191
5203 DD ’s-Hertogenbosch

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

VÉTOQUINOL S.A.
Spécialités Pharmaceutiques Vétérinaires
F- 70204 Lure Cedex

AurizonAard van het middel

Antimicrobieel middel, Antimycoticum, Anti-inflammatoir.

Benaming van het diergeneesmiddel

AURIZON – Suspensie, oordruppels

Marbofloxazine
Clotrimazol
Dexamethason

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per gram oogzalf:

Werkzame bestanddelen

Per ml

Marbofloxacine 3 mg
Clotrimazol 10 mg
Dexamethasonacetaat 1,0mg
(overeenkomend met dexamethason 0,9mg

Hulpstoffen

Propylgallaat (E310) 1 mg

Eigenschappen

Dit product is een combinatie van drie actieve bestanddelen:
Marbofloxacine, een bactericide antimicrobieel middel, met een breed werkingsspectrum tegen Gram-positieve bacteriën (in het bijzonder Staphylococcus intermedius) en Gram-negatieve bacteriën (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli en Proteus mirabilis). Clotrimazol, een
antimycoticum, met een breed werkingsspectrum, dat in het bijzonder bedoeld is voor Malassezia pachydermatis. Dexamethasonacetaat met een anti-inflammatoire en jeukstillende werking.

Indicatie(s)

Behandeling van otitis externa veroorzaakt door zowel bacteriën als schimmels – respectievelijk bacteriën gevoelig voor marbofloxacine en schimmels (vooral Malassezia pachydermatis) gevoelig voor clomitrazol. Het product dient gebruikt te worden op basis van gevoeligheidstesten.

Contra-indicatie(s)

Niet toedienen aan honden met een perforatie van het trommelvlies.
Niet toedienen aan honden met een bekende overgevoeligheid voor een van de componenten.
Niet toedienen aan drachtige of lacterende teven.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

De normaal bij gebruik van corticosteroïden optredende bijwerkingen kunnen voorkomen (veranderingen van de biochemische en hematologische parameters, zoals toename van alkalische fosfatase en aminotransferase, enige neutrofilie).

Langdurig en intensief gebruik van topicale corticosteroïdpreparaten kan locale en algemene effecten veroorzaken, zoals onderdrukking van de bijnierfunctie, dunner worden van de huid en vertraagde wondgenezing.

In zeldzame gevallen kan het gebruik van dit product geassocieerd worden met doofheid, voornamelijk bij oudere honden en meestal van voorbijgaande aard.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doelsoort, wijze van gebruik en van toediening

Goed schudden voor gebruik.
Een maal per dag 10 druppels in het oor, gedurende 7 tot 14 dagen.
Na 7 dagen behandelen, dient de dierenarts de noodzaak om de behandeling met nog een week te verlengen, te beoordelen.

Na toediening kan de basis van het oor kort en voorzichtig gemasseerd worden om het preparaat in de diepere delen van de gehoorgang te laten doordringen.

Als het product bestemd is voor gebruik bij meerdere honden, één canule per hond gebruiken.

Speciale voorzorgmaatregelen voor gebruik bij dieren

Volledig vertrouwen op één enkele klasse van antibiotica kan resulteren in de inductie van resistentie in een bacteriepopulatie. Het is verstandig de fluoroquinolonen te reserveren voor de behandeling van klinische gevallen die slecht reageren of verwacht worden slecht te reageren op
andere klassen van antibiotica.

Voordat de behandeling met het product gestart wordt, dient gecontroleerd te worden of het trommelvlies intact is.

De uitwendige gehoorgang dient voor behandeling uiterst nauwgezet te worden schoongemaakt en gedroogd.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

De handen zorgvuldig wassen na het toedienen van het product.

Vermijd contact met de ogen. Als er iets in het oog spat, met veel water spoelen.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor bestanddelen van het product moeten elk contact met het product vermijden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Zie ‘Contra-indicaties’.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het hematopoëtisch systeem en mogelijke sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huid contactvermeden te worden; draag daartoe handschoenen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 30ºC. Na opening 2 maanden houdbaar.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Overdosering

Na toediening van drie maal de aanbevolen dosering werden veranderingen waargenomen in de biochemische en hematologische parameters (zoals toename van alkalische fosfatase, aminotransferase, enige neutrofilie, eosinopenie, lymfopenie). Deze veranderingen zijn niet ernstig en zullen verdwijnen na stoppen van de behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

8 maart 2006

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 10277

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 8 maart 2006 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek