Baytril flavour tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Bayer B.V.
Animal Health Division
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Baytril flavour 15 mg tabletten voor honden en katten
Baytril flavour 150 mg tabletten voor honden

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:

Baytril flavour 15 mg tabletten: enrofloxacine 15 mg.
Baytril flavour 50 mg tabletten: enrofloxacine 50 mg.

Indicatie(s)

In het kader van een verantwoord gebruik van anti-microbiële middelen is het noodzakelijk voorafgaand aan de therapie de gevoeligheid van het causale agens te bepalen door middel van een antibiogram.
Infecties met voor enrofloxacine-gevoelige bacteriën en mycoplasmata, met name infecties van:

  • het maagdarmkanaal veroorzaakt door Escherichia coli en Salmonella spp.;
  • de luchtwegen veroorzaakt door Pasteurella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Bordetella spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Mycoplasma spp., diverse gram-negatieve bacteriën;
  • de urinewegen veroorzaakt door Escherichia coli, Staphylococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Proteus spp.;
  • de geslachtsorganen veroorzaakt door Escherichia coli, Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Brucella canis, Mycoplasma spp.;
  • de huid veroorzaakt door Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Proteus spp.;
  • wonden veroorzaakt door Escherichia coli, Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Proteus spp.;
  • otitis media veroorzaakt door Pasteurella spp., Staphylococcus spp. en andere voor enrofloxacine gevoelige bacteriën.

Contra-indicatie(s)

Niet toedienen aan jonge dieren tijdens de groei, in verband met kans op het ontstaan van kraakbeenlaesies.

Bijwerkingen

Geen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Baytril flavour 15 mg tabletten: hond en kat
Baytril flavour 150 mg tabletten: hond

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Dosering:

5 mg enrofloxacine per kg lichaamsgewicht éénmaal per dag gedurende 5 tot 10 dagen, naargelang de ernst van de aandoening en het verloop van het ziekteproces.

Wijze v an toediening:

Het product is bestemd voor orale toediening, als dusdanig of vermengd met voedsel.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

Speciale waarschuwing(en)

Niet gebruiken bij een vastgestelde resistentie tegen quinolonen, aangezien er tussen enrofloxacine en andere quinolonen een grote mate van kruisresistentie bestaat.
Enrofloxacine zou gereserveerd moeten worden voor de behandeling van klinische omstandigheden die slecht reageerden op andere klassen van antimicrobiële middelen. Waar mogelijk zou enrofloxacine alleen gebruikt mogen worden op basis van gevoeligheidsbepalingen.

Gezien de hoge lethale dosis (meest gevoelige species het konijn: 500 à 800 mg/kg) is het gevaar voor overdosering zeer gering. Bij deze hoge dosis treden verschijnselen van hypomotiliteit op, gevolgd door krampen.

Behandeling: symptomatisch.
Baytril flavour 150 mg tabletten: niet toedienen aan honden en honden lichter dan 7,5 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

21 november 2013

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer:

Baytril flavour 15 mg tabletten: REG NL 7865
Baytril flavour 50 mg tabletten: REG NL 7866

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 27 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.