Biocefa 50 mg tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Axience SAS
Tour Essor
14 rue Scandicci
93500 Pantin
Frankrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Nederland

Aard van het middel

Antimicrobieel middel

Benaming van het diergeneesmiddel

Biocefa 50 mg tabletten voor honden en katten
Cefalexine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Cefalexine 50 mg (als monohydraat)

Indicatie(s)

Voor de behandeling van:

  • Urineweginfecties veroorzaakt door Escherichia coli,Proteus mirabilis en Staphylococcus aureus;
  • Huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus spp,;
  • Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

Braken en misselijkheid.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen

Doeldiersoort(en)

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Oraal gebruik.
2 maal daags 10-15 mg cefalexine per kg lichaamsgewicht, gedurende minimaal 5 dagen.
In ernstige of acute gevallen kan de dosering zonder risico verdubbeld worden.

Aanwijzigen voor een juiste toediening

 

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.
Resterende tabletdelen moeten worden teruggeplaatst in de blisterverpakking.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort

In geval van nierinsufficiëntie moet de dosering verlaagd worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor cefalexine worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Geen.

Dracht en lactatie

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet gelijktijdig toedienen met bacteriostatisch werkende antimicrobiële middelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota) 

Bij overdosering zijn geen andere ongewenste effecten bekend dan de bijwerkingen genoemd in rubriek Bijwerkingen.

Onverenigbaarheden

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

1 december 2021

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 129157

Uitsluitend door dierenartsen toe te dienen.PVC-aluminium blister à 10 tabletten verpakt in een kartonnen doos (1 blister) of in een polypropyleen (PP) flacon met polyethyleen (PE) dop (10, 25 of 50 blisters).
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 23 januari 2022 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen toe te dienen.