Cefabactin smakelijke tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Farma B.V.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.

Cefabactin smakelijke tablettenAard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Cefabactin 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten
Cefabactin 250 mg smakelijke tabletten voor honden
Cefabactin 500 mg smakelijke tabletten voor honden
Cefabactin 1000 mg smakelijke tabletten voor honden

Cefalexine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzame bestanddeel:
Cefabactin 50 mg: Cefalexine (als cefalexine-monohydraat) 50 mg
Cefabactin 250 mg: Cefalexine (als cefalexine-monohydraat) 250 mg
Cefabactin 500 mg: Cefalexine (als cefalexine-monohydraat) 500 mg
Cefabactin 1000 mg: Cefalexine (als cefalexine-monohydraat) 1000 mg

Indicatie(s)

Voor de behandeling van infecties veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige bacteriën bij honden en katten, met name:

  • luchtweginfecties met name bronchopneumonie, tonsillitis en infecties van de voorste luchtwegen veroorzaakt door Staphylococcus aureus. Streptococcus
    spp., Bordetella spp., Escherichia coli en Klebsiella spp., op geleide van een specifiek antibiogram;
  • urineweginfecties veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus spp. en Staphylococcus spp., op geleide van een specifiek antibiogram;
  • huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor cefalosporinen en penicillinen.

Bijwerkingen

Licht en voorbijgaand braken en diarree werden zeer vaak waargenomen bij katten die al het laagst aanbevolen doseringsschema volgen. De symptomen herstelden bij de meeste katten zonder symptomatische behandeling. Braken werd soms waargenomen bij honden die behandeld werden met producten met cefalexine. Net als bij andere antibiotica kan diarree optreden. In geval van terugkerend braken en/of diarree dient de behandeling te worden stopgezet en het advies van de behandelend dierenarts ingewonnen te worden. Lethargie kan optreden.
In zeldzame gevallen kan overgevoeligheid optreden. In geval van overgevoeligheidsreacties dient de behandeling te worden stopgezet.

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren) - Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Cefabactin 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: hond en kat
Cefabactin 250 mg smakelijke tabletten voor honden: hond
Cefabactin 500 mg smakelijke tabletten voor honden: hond
Cefabactin 1000 mg smakelijke tabletten voor honden: hond

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg en wijze van gebruik

Cefabactin 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: uitsluitend voor orale toediening aan honden en katten.
Cefabactin 250 mg smakelijke tabletten voor honden: uitsluitend voor orale toediening aan honden
Cefabactin 500 mg smakelijke tabletten voor honden: uitsluitend voor orale toediening aan honden
Cefabactin 1000 mg smakelijke tabletten voor honden: uitsluitend voor orale toediening aan honden

De dosering bedraagt 10-30 mg cefalexine per kg lichaamsgewicht, 2-3x daags, gedurende tenminste 5 achtereenvolgende dagen. Tabletten kunnen gebroken worden in twee of vier gelijke delen om nauwkeurig te kunnen doseren. Plaats de tablet op een vlakke ondergrond met de breuklijn naar boven en de bolle onderkant op de ondergrond.

Twee delen: druk met de duimen aan beide zijkanten van de tablet naar beneden.
Vier delen: druk met een duim in het midden van de tablet naar beneden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.
Ongebruikte tablet delen moeten in de open blisterverpakking terug en binnen 4 dagen worden gebruikt

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort

Niet gelijktijdig toedienen met bacteriostatisch werkende antimicrobiële middelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën. Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen. Bij chronische nierinsufficiëntie de dosis verlagen, dan wel de doseringsinterval aanpassen.

Cefabactin 250 mg smakelijke tabletten voor honden: Niet toedienen aan honden met een lichaamsgewicht minder dan 3 kg.
Cefabactin 500 mg smakelijke tabletten voor honden: Niet toedienen aan honden met een lichaamsgewicht minder dan 6 kg.
Cefabactin 1000 mg smakelijke tabletten voor honden: Niet toedienen aan honden met een lichaamsgewicht minder dan 12 kg.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Gelijktijdige toediening met bacteriostatica (o.m. tetracyclinen) wordt ontraden vanwege antagonisme.

Overdosering

Bij overdosering zijn geen andere ongewenste effecten bekend dan de bijwerkingen genoemd in rubriek ‘Bijwerkingen’.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventueel afvalmateriaal

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

23 maart 2020

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Overige informatie

Kartonnen doos met 10, 25, 50 of 100 PVC/PE/PVDC/aluminium blisterverpakkingen à 10 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:
Cefabactin 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: REG NL 115298
Cefabactin 250 mg smakelijke tabletten voor honden: REG NL 115300
Cefabactin 5000 mg smakelijke tabletten voor honden: REG NL 115301
Cefabactin 1000 mg smakelijke tabletten voor honden: REG NL 116166

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 21 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken