Cefabactin smakelijke tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Cefabactin 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten
Cefabactin 250 mg smakelijke tabletten voor honden
Cefabactin 1000 mg smakelijke tabletten voor honden

Cefalexine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzame bestanddeel:
Cefabactin 50 mg: Cefalexine (als cefalexine-monohydraat) 50 mg
Cefabactin 250 mg: Cefalexine (als cefalexine-monohydraat) 250 mg
Cefabactin 1000 mg: Cefalexine (als cefalexine-monohydraat) 1000 mg

Indicatie(s)

Infecties veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige bacteriën bij honden en katten, met name:

  • luchtweginfecties met name bronchopneumonie, tonsillitis en infecties van de voorste luchtwegen veroorzaakt door Staphylococcus aureus. Streptococcus
    spp., Bordetella spp., Escherichia coli en Klebsiella spp., op geleide van een specifiek antibiogram;
  • urineweginfecties veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus spp. en Staphylococcus spp., op geleide van een specifiek antibiogram;
  • huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor cefalosporinen en penicillinen.

Bijwerkingen

  • braken, misselijkheid;
  • diarree;
  • traagheid.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Cefabactin 50 mg: hond, kat
Cefabactin 250 mg: hond
Cefabactin 1000 mg: hond

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Uitsluitend voor orale toediening aan honden. De dosering bedraagt 10-30 mg cefalexine per kg lichaamsgewicht, 2-3x daags, gedurende tenminste 5 achtereenvolgende dagen. Tabletten kunnen gebroken worden in twee of vier gelijke delen om nauwkeurig te kunnen doseren. Plaats de tablet op een vlakke ondergrond met de breuklijn naar boven en de bolle onderkant op de ondergrond.

Twee delen: druk met de duimen aan beide zijkanten van de tablet naar beneden.
Vier delen: druk met een duim in het midden van de tablet naar beneden.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

-

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.
Ongebruikte tablet delen moeten in de open blisterverpakking terug en binnen 4 dagen worden gebruikt.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet gelijktijdig toedienen met bacteriostatisch werkende antimicrobiële middelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor cefalexine worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.
Bij chronische nierinsufficiëntie de dosis verlagen, dan wel de doseringsinterval aanpassen.
Cefabactin 250 mg: Niet toedienen aan honden met een lichaamsgewicht minder dan 3 kg.
Cefabactin 1000 mg: Niet toedienen aan honden met een lichaamsgewicht minder dan 12 kg.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Gelijktijdige toediening met bacteriostatica (o.m. tetracyclinen) wordt ontraden vanwege antagonisme.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

10 juli 2015

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Overige informatie

Kartonnen doos met 10, 25, 50 of 100 PVC/PE/PVDC/aluminium blisterverpakkingen à 10 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:
Cefabactin 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: REG NL 115298
Cefabactin 250 mg smakelijke tabletten voor honden: REG NL 115300
Cefabactin 1000 mg smakelijke tabletten voor honden: REG NL 116166

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 3 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken