Cefaral smakelijke tabletten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Cefaral 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten
Cefaral 250 mg smakelijke tabletten voor honden
Cefaral 500 mg smakelijke tabletten voor honden

Cefalexine

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzame bestanddeel:
Cefaral 50 mg: Cefalexine (als cefalexine-monohydraat) 50 mg
Cefaral 250 mg: Cefalexine (als cefalexine-monohydraat) 250 mg
Cefaral 500 mg: Cefalexine (als cefalexine-monohydraat) 500 mg

Indicatie(s)

Infecties veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige bacteriën bij honden en katten, met name:

  • luchtweginfecties met name bronchopneumonie, tonsillitis en infecties van de voorste luchtwegen veroorzaakt door Staphylococcus aureus. Streptococcus
    spp., Bordetella spp., Escherichia coli en Klebsiella spp., op geleide van een specifiek antibiogram;
  • urineweginfecties veroorzaakt door Escherichia coli, Proteus spp. en Staphylococcus spp., op geleide van een specifiek antibiogram;
  • huidinfecties veroorzaakt door Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor cefalosporinen en penicillinen.

Bijwerkingen

  • braken, misselijkheid;
  • diarree;
  • traagheid.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Cefaral 50 mg: hond, kat
Cefaral 250 mg: hond
Cefaral 500 mg: hond

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Uitsluitend voor orale toediening.

De dosering bedraagt 10-30 mg cefalexine per kg lichaamsgewicht, 2-3x daags, gedurende tenminste 5 achtereenvolgende dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

 -

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet gelijktijdig toedienen met bacteriostatisch werkende antimicrobiële middelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor cefalexine worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.
Bij chronische nierinsufficiëntie de dosis verlagen, dan wel de doseringsinterval aanpassen.

Cefaral 250 mg: Niet toedienen aan honden met een lichaamsgewicht minder dan 3 kg.
Cefaral 500 mg: Niet toedienen aan honden met een lichaamsgewicht minder dan 6 kg.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Gelijktijdige toediening met bacteriostatica (o.m. tetracyclinen) wordt ontraden vanwege antagonisme.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

25 november 2015

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Overige informatie

Kartonnen doos met 10, 25, 50 of 100 PVC/aluminium blisterverpakkingen à 10 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer:
Cefaral 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten: REG NL 7929
Cefaral 250 mg smakelijke tabletten voor honden: REG NL 7930
Cefaral 500 mg smakelijke tabletten voor honden: REG NL 10206

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 3 maart 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken