Convenia | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Haupt Pharma Latina S.r.l
S.S. 156 Km 47,600
04100 Borgo San Michele
Latina
Italië

Benaming van het diergeneesmiddel

Convenia 80 mg/ml poeder en oplosmiddel ter bereiding van een oplossing voor injectie voor honden en katten.
Cefovecin

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Elke flacon gevriesdroogd poeder bevat:

Werkzaam bestanddeel:
852 mg cefovecin (als natrium zout)

Excipiens:
19,17 mg methyl parahydroxybenzoaat (E218)
2,13 mg propyl parahydroxybenzoaat (E216)

Elke flacon oplosmiddel bevat:

Excipiens:
13 mg/ml benzyl alcohol
10,8 ml water voor injectie

Na reconstitutie volgens voorschrift bevat de oplossing voor injectie:

80,0 mg/ml cefovecin (als natrium zout)
1,8 mg/ml methyl parahydroxybenzoaat (E218)
0,2 mg/ml propyl parahydroxybenzoaat (E216)
12,3 mg/ml benzyl alcohol

Indicatie(s)

Honden:

Voor de behandeling van infecties van huid en weke delen, inclusief pyodermie, wonden en abcessen, geassocieerd met Staphylococcus intermedius, β-hemolytische Streptococcen, Escherichia coli en/of Pasteurella multocida.

Voor de behandeling van urineweg infecties geassocieerd met Escherichia coli en/of Proteus spp.

Katten:

Voor de behandeling van abcessen en wonden van huid en weke delen, geassocieerd met Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, β-hemolytische Streptococcen en/of Staphylococcus intermedius.

Voor de behandeling van urineweg infecties, geassocieerd met Escherichia coli.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor cefalosporine of penicilline antibiotica.
Niet gebruiken bij kleine herbivoren (inclusief cavia’s en konijnen).
Niet gebruiken bij honden en katten jonger dan 8 weken.

Bijwerkingen

Zeer zelden werden maagdarmsymptomen waargenomen waaronder braken en/of diarree.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden en katten.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Honden en katten: 8 mg cefovecin/kg lichaamsgewicht (1 ml per 10 kg lichaamsgewicht).

Doseringstabel:

Lichaamsgewicht (hond en kat)

Volume voor toediening

2,5 kilo 0,25 ml
5 kilo 0,5 ml
10 kilo 1 ml
20 kilo 2,0 ml
40 kilo 4,0 ml
60 kilo 6,0 ml

Ter reconstitutie dient men 10 ml van het oplosmiddel op te zuigen en dit toe te voegen aan de flacon met het gevriesdroogde poeder. Schud de flacon tot het poeder volledig opgelost is.

Huid - en weke delen infecties bij honden:

Een enkelvoudige subcutane injectie. Indien nodig kan de behandeling nog tot 3x herhaald worden met intervallen van 14 dagen. In overeenstemming met “Good Veterinary Practice” dient men met de behandeling van pyodermie door te gaan totdat alle klinische symptomen volledig verdwenen zijn.

Ernstige infecties van tandvlees en periodontale weefsels bij honden:

Een enkelvoudige subcutane injectie van 8 mg/kg lichaamsgewicht (1 ml per 10 kg lichaamsgewicht).

Huid - en weke delen abcessen en wonden bij katten:

Een enkelvoudige subcutane injectie. Indien nodig kan nogmaals een dosis toegediend worden, 14 dagen na de eerste injectie.

Urineweginfecties bij honden en katten:

Een enkelvoudige subcutane injectie.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Voor infecties waarvoor een langere behandelingsduur nodig is. De antimicrobiële activiteit van Convenia na een eenmalige injectie houdt tot 14 dagen aan.

Om zeker te zijn van een correcte dosering, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden om onderdosering te voorkomen.

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, dient het middel niet met andere diergeneesmiddelen te worden vermengd.

Pyodermie is vaak secundair aan een onderliggende ziekte. Daarom wordt aangeraden de onderliggende oorzaak te bepalen en het dier dienovereenkomstig te behandelen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking.
Houdbaarheid na reconstitutie volgens voorschrift: 28 dagen.

Zoals ook bij andere cefalosporinen kan de kleur van de gereconstitueerde oplossing gedurende deze periode donkerder worden. De sterkte wordt echter niet aangetast indien het product bewaard wordt volgens voorschrift.

Voor reconstitutie: Bewaren in een koelkast (2 °C - 8 °C). Vrijwaren tegen bevriezing. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Na reconstitutie: Bewaren in een koelkast (2 °C - 8 °C). Vrijwaren tegen bevriezing. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Speciale waarschuwing(en)

Voor het dier

Het is verstandig om de cefalosporinen van de derde generatie te reserveren voor de behandeling van klinische gevallen die onvoldoende reageerden, of waarvan verwacht wordt dat ze onvoldoende zullen
reageren, op andere groepen antimicrobiële middelen of op cefalosporinen van de eerste generatie. Gebruik van het product dient gebaseerd te zijn op gevoeligheidstesten en er moet rekening gehouden
worden met officiële en lokale richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen.

De veiligheid van Convenia bij honden en katten is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.
Behandelde dieren dienen tot 12 weken na de laatste toediening niet voor fokdoeleinden gebruikt te worden.

De veiligheid van Convenia is niet beoordeeld bij dieren die lijden aan een ernstige renale dysfunctie.

Voorzichtigheid is geboden bij patienten die eerder overgevoeligheidsreacties voor cefovecin, andere cefalosporinen, penicillinen of andere geneesmiddelen vertoond hebben. Indien zich een allergische
reactie voordoet, mag cefovecin niet meer toegediend worden en een passende behandeling voor overgevoeligheid voor beta-lactam antibiotica dient ingesteld te worden. Ernstige acute overgevoeligheids reacties kunnen behandeling met adrenaline en andere noodmaatregelen vereisen, met inbegrip van toediening van zuurstof, intraveneuze vloeistoftherapie, intraveneuze toediening van antihistaminica, corticosteroïden en ademhalingsondersteuning, indien klinisch geïndiceerd. De dierenarts dient zich er van bewust te zijn dat de allergische symptomen terug kunnen komen zodra de symptomatische therapie beëindigd wordt.

Gelijktijdig gebruik van andere middelen met een hoge mate van eiwitbinding (bv furosemide, ketoconazole of “non-steroidal anti-inflammatory drugs”(NSAID’s)) kan tot concurrentie leiden met de cefovecin binding en op deze manier ongewenste effecten tot gevolg hebben.

Herhaalde dosering (acht toedieningen) met intervallen van 14 dagen en vijf maal de aanbevolen dosis werd goed verdragen door jonge honden. Een lichte zwelling van voorbijgaande aard werd waargenomen na de eerste en tweede toediening. Een enkelvoudige toediening van 22,5 maal de aanbevolen dosis veroorzaakte een voorbijgaand oedeem en een lokaal onaangenaam gevoel op de injectieplaats.

Herhaalde dosering (acht toedieningen) met intervallen van 14 dagen en vijf maal de aanbevolen dosis werd goed verdragen door jonge katten. Een enkelvoudige toediening van 22,5 maal de aanbevolen
dosis veroorzaakte een voorbijgaand oedeem en een lokaal onaangenaam gevoel op de injectieplaats.

Voor de gebruiker:

Penicillinen en cefalosporinen kunnen overgevoeligheidsreacties (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of na contact met de huid. Overgevoeligheid voor penicillinen kan leiden tot kruisreacties met cefalosporinen en omgekeerd. Allergische reacties veroorzaakt door deze substanties kunnen in sommige gevallen ernstig zijn:

Vermijd contact met het product indien u weet dat u er overgevoelig voor bent of u is geadviseerd om niet met dergelijke middelen te werken.

Ga voorzichtig met het product om en neem alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen om blootstelling aan het product te voorkomen.

In geval van optreden van symptomen na contact, zoals huiduitslag, dient u een arts te raadplegen en deze waarschuwing aan de arts te tonen. Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen, of moeilijkheden met ademhalen zijn ernstiger symptomen, die met spoed medische hulp vereisen.

Vermijd contact met verontreinigd afval indien u weet dat u overgevoelig bent voor penicillinen en cefalosporinen. Was de huid met water en zeep in geval van contact.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

3 februari 2010

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 10405

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 3 februari 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek