Doxoral 15 mg voor honden en katten | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Doxoral 15 mg tabletten met smaakstof voor honden en katten
doxycycline (als doxycyclinehyclaat)

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel: Doxycycline (als doxycycline hyclaat) 15 mg

Geel met bruine spikkels, ronde en convexe tablet met smaakstof met een kruisvormige breuklijn aan één zijde. De tabletten kunnen worden verdeeld in twee of vier gelijke delen.

Indicatie(s)

Honden

 • Rhinitis veroorzaakt door Bordetella bronchisepticum en Pasteurella spp;
 • Bronchopneumonie veroorzaakt door Bordetella spp., E.coli en Pasteurella spp.;
 • Pyelonephritis veroorzaakt door E.coli en grampositieve kokken;
 • Interstitiële nephritis veroorzaakt door Leptospira spp., E.coli en grampositieve kokken;
 • Otitis media veroorzaakt door grampositieve kokken en Pasteurella spp.

Katten

 • Rhinitis veroorzaakt door Bordetella bronchisepticum en Pasteurella spp;
 • Bronchopneumonie veroorzaakt door Bordetella spp., E.coli en Pasteurella spp.;
 • Pleuritis sicca veroorzaakt door grampositieve kokken;
 • Pneumonitis veroorzaakt door Chlamydia felis;
 • Pyelonephritis veroorzaakt door E.coli en grampositieve kokken;
 • Interstitiële nephritis veroorzaakt door Leptospira spp., E.coli en grampositieve kokken;
 • Otitis media veroorzaakt door grampositieve kokken en Pasteurella spp.

Contra-indicatie(s)

Overgevoeligheid voor tetracyclines.
Dieren met ernstige lever- of nierinsufficientie.

Bijwerkingen

In geval van langdurige toediening van tetracyclines kunnen maagdarmstoornissen en verandering van de darmflora voorkomen.
Verkleuring van de tanden bij zeer, jonge dieren kan voorkomen door de vorming van een tetracycline-calciumfosfaatcomplex.
Overgevoeligheidsreacties, fotosensibiliteit en in uitzonderlijke gevallen fotodermatitis na blootstellen aan intensief daglicht kunnen voorkomen.
Invloed op de groei van het skelet van jonge dieren (snel reversibel na staken van de therapie).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Voor orale toediening De aanbevolen dosering is 10 mg doxycycline per kg per dag gedurende 14 dagen. Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

Onderstaande tabel is bedoeld als hulpmiddel bij het voorschrijven van het diergeneesmiddel in de standaard dosering van 10 mg per kg lichaamsgewicht per dag.

  Toediening éénmaal daags Toediening tweemaal daags
Lichaamsgewicht Dosis (mg) Doxoral 15 mg Dosis (mg) Doxoral 15 mg
< 0.75 kg 7.5  halve tablet 7.5 Kwart tablet 
>0.75 – 1.5 kg 15  Hele tablet 15 halve tablet 
>1.5 kg - 2.25 22.5 Hele tablet halve tablet 22.5  Driekwart tablet
>2.25 kg – 3 kg 30  Hele tabletHele tablet 30  Hele tablet
>3 kg – 3.75 kg 37.5  Hele tabletHele tablethalve tablet 37.5  Hele tabletKwart tablet
>3.75 kg – 4.5 kg 45 Hele tabletHele tabletHele tablet  45 Hele tablet halve tablet
>4.5 kg – 5.25 kg 52.5 Hele tabletHele tabletHele tablethalve tablet  52.5 Hele tabletDriekwart tablet 
>5.25 kg – 6 kg 60 Hele tabletHele tabletHele tabletHele tablet  60 Hele tabletHele tablet 
>6 kg – 7.5 kg 75 Hele tabletHele tabletHele tabletHele tabletHele tablet  75 Hele tabletHele tablet halve tablet
>7.5 kg – 9 kg 90 Hele tabletHele tabletHele tabletHele tabletHele tabletHele tablet  90 Hele tabletHele tabletHele tablet 

Kwart tablet= ¼ Tablet  halve tablet= ½ Tablet  Driekwart tablet= ¾ Tablet  Hele tablet= 1 Tablet

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Om een nauwkeurige dosering te garanderen kunnen de tabletten verdeeld worden in twee of vier gelijke delen. Plaats de tablet op een plat oppervlak, met de breukstreep boven en de bolle zijde onder.

Tablet breken

Twee gelijke delen: druk met beide duimen op beide zijden van de tablet.
Vier gelijke delen: druk met de duim op het midden van de tablet.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 30ºC.
Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Houdbaarheid van de tabletdelen: 3 dagen

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

De tabletten bij voorkeur gemengd met het voer toedienen.
Niet gelijktijdig toedienen met bactericide antibiotica zoals penicillines en cefalosporines. Het gebruik van stoffen zoals melk, zuurremmers en ijzerzouten moet ontraden worden van 3 uur vóór tot 3 uur na de toediening van doxycycline.
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor doxycycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen. Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Laboratoriumproeven bij ratten en konijnen hebben geen teratogene of embroyotoxische effecten van doxycycline aangetoond.
Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen, zoals penicillines en cefalosporines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De acute orale en parenterale toxiciteit ligt zeer hoog en staat in geen vergelijking met de therapeutische doseringen. Bij overdosering zijn derhalve geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder 'Bijwerkingen'.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

25 april 2016

Overige informatie

Aluminium-PVC/PE/PVDC blister
Kartonnen doos met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 blisterverpakkingen à 25 of 30 tabletten per blister.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 4304

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 15 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.

Deelbare tablet