Doxoral voor honden | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad

Aard van het middel

DoxoralAntimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Doxoral 75 mg smakelijke tabletten voor honden
Doxoral 150 mg smakelijke tabletten voor honden

Doxycycline

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzaam bestanddeel:
Doxycycline (als doxycycline hyclaat) 75 mg
Doxycycline (als doxycycline hyclaat) 150 mg

Indicatie(s)

Honden:
Rhinitis veroorzaakt door Bordetella bronchisepticum en Pasteurella spp;
Bronchopneumonie veroorzaakt door Bordetella bronchisepticum, E. coli en Pasteurella spp.;
Pyelonephritis veroorzaakt door E. coli en grampositieve kokken;
Interstitiële nephritis veroorzaakt door Leptospira spp., E.coli en grampositieve kokken;
Otitis media veroorzaakt door grampositieve kokken en Pasteurella spp.

Contra-indicatie(s)

Overgevoeligheid voor tetracyclines.

Dieren met ernstige lever- of nierinsufficiëntie.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

In geval van langdurige toediening van tetracyclines kunnen maagdarmstoornissen en verandering van de darmflora voorkomen.
Verkleuring van de tanden bij zeer, jonge dieren kan voorkomen door de vorming van een tetracycline-calciumfosfaatcomplex.
Overgevoeligheidsreacties, fotosensibiliteit en in uitzonderlijke gevallen fotodermatitis na blootstellen aan intensief daglicht kunnen voorkomen.
Invloed op de groei van het skelet van jonge dieren (snel reversibel na staken van de therapie).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Oraal:
10 mg doxycyclinehyclaat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 14 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

  -

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

De tabletten bij voorkeur gemengd met het voer toedienen.
Niet gelijktijdig toedienen met bactericide antibiotica zoals penicillines en cefalosporines. Het gebruik van stoffen zoals melk, zuurremmers en ijzerzouten moet ontraden worden van 3 uur vóór tot 3 uur na de toediening van doxycycline.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Laboratoriumproeven bij ratten en konijnen hebben geen teratogene of embroyotoxische effecten van doxycycline aangetoond. Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen, zoals penicillines en cefalosporines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De acute orale en parenterale toxiciteit ligt zeer hoog en staat in geen vergelijking met de therapeutische doseringen. Bij overdosering zijn derhalve geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder "Bijwerkingen".

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

25 november 2015.

Overige informatie

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken

Verpakking: Blisterverpakkingen (PVC/Aluminium) met 10 tabletten in een kartonnen doos.

Registratienummer:
Doxoral 75 mg  smakelijke tabletten voor honden: REG NL 4327
Doxoral 150 mg  smakelijke tabletten voor honden: REG NL 10245

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 17 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.