Duplocilline LA | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Duplocilline LA, suspensie voor injectie voor hond en kat

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzame bestanddelen:
Procaïnebenzylpenicilline 150.000 I.E.
Benzathinebenzylpenicilline 150.000 I.E.

Hulpstoffen:
Methylparahydroxybenzoaat (E 218) 1,2 mg
Propylparahydroxybenzoaat (E 216) 0,13 mg

Indicatie(s)

  • rhinitis, (broncho)pneumonie veroorzaakt door Streptococcus spp. of Pasteurella spp.;
  • stomatitis veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum;
  • (poly)arthritis veroorzaakt door Streptococcus spp.;
  • dermatitis veroorzaakt door Streptococcus spp.;
  • urogenitale infecties veroorzaakt door Streptococcus spp.

Contra-indicatie(s)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor penicillines en/of procaïne.

Bijwerkingen

Allergische reacties kunnen voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering en toedieningsweg(en)

Twee maal 1 ml/10 kg lichaamsgewicht (30.000 I.E. benzylpenicilline per kg lichaamsgewicht) met een doseringsinterval van 72 uur.
Intramusculaire of subcutane injectie.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren bij 2°C - 8°C (in een koelkast). Beschermen tegen licht.
Houdbaarheid van het product na aanbreken: 8 weken.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

Speciale waarschuwingen

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

15 juni 2009

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Doos met flacon à 50, 100 of 250 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 4251

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 15 juni 2009 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek