Metrazol Tabletten 250 mg | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Aesculaap B.V.
Mijlstraat 35
5281 LJ Boxtel

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Aesculaap B.V.
Mijlstraat 35
5281 LJ Boxtel

Aard van het middel

Antimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Metrazol® Tabletten 250 mg

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet:
Werkzame bestanddeel:
Metronidazol 250 mg.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

  • Infecties door protozoën en obligaat anaërobe bacteriën zoals Clostridium spp..
  • Bacteriële infecties van urogenitaalapparaat, mond/keelholte en huid, veroorzaakt door voor metronidazol gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.

Contra-indicatie(s)

Leveraandoeningen.

Bijwerkingen

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Geen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Metronidazol gecombineerd met macroliden geeft kans op een versterkt antibacterieel effect. Metronidazol kan een remmende werking hebben op de afbraak van andere geneesmiddelen in de lever, zoals onder andere fenytoïne en warfarine.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Oraal, 50 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 5-7 dagen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Niet bekend.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet toedienen aan drachtige dieren vanwege de mogelijk teratogene effecten van het middel.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Geen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Niet van toepassing.

Houdbaarheidstermijn

18 maanden.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25° C.
Niet in koelkast of vriezer bewaren.

Aard en inhoud van de verpakking

PVC/alumium blisterverpakking in kunststof flacon met kunststof deksel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

13 november 2013

Uitsluitend door dierenartsen te gebruikenOverige informatie

Registratienummer: REG NL 5757

**Datum laatste aanpassing bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 26 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.