Novadox | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Alfasan Nederland B.V. 

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V. 

Aard van het middel

NovadoxAntimicrobieel middel.

Benaming van het diergeneesmiddel

Novadox 10 mg/ml orale suspensie voor honden en katten

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:
Doxycycline hyclaat 11,547 mg
(overeenkomend met 10 mg doxycyclinebase)

Hulpstoffen:
Propylparabeen (E216)
Natriummetabisulfiet (E223)
Butylparabeen

Indicatie(s)

Voor de behandeling van:

Hond:

  • Respiratoire aandoeningen, zoals infecties voorste luchtwegen, bronchitis, pneumonie en tonsillitis veroorzaakt door Pasteurella spp., Bordetella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. en E. coli;
  • Otitis media veroorzaakt door Pasteurella spp.;
  • Enteritis veroorzaakt door Clostridium perfringens;
  • Urineweginfecties, zoals cystitis en nefritis, veroorzaakt door E. coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella Pneumoniae en Leptospira spp.

Kat:

  • Secundaire bacteriële infecties ten gevolge van het niesziektecomplex veroorzaakt door Pasteurella spp., Bordetella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. en E. coli.
  • Urineweginfecties, zoals cystitis en nefritis, veroorzaakt door Klebsiella pneumoniae, E. coli en Staphylococcus intermedius;
  • Otitis media veroorzaakt door Pasteurella spp.

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Voor orale toediening.

Twee maal daags 5 mg doxycycline (0,5 ml) per kg lichaamsgewicht gedurende 10 dagen; bij de behandeling van urineweginfecties gedurende 20 dagen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

De druppels bij voorkeur gemengd met het voer toedienen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren. Niet invriezen.
Bewaren in gesloten flacon.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: direct gebruiken, niet bewaren.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen zoals penicillines en cephalosporines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Overdoseringen op nuchtere maag kan resulteren in braken.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

16 augustus 2021

Overige informatie

Bruin glazen flacon (type III) à 10 ml (met doseerpipet) en 30, 50 en 60 ml flacon (type III) met polypropyleen dop met aluminium-karton inlage. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 1654

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken**Datum laatste aanpassing bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 27 februari 2017 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.